Νόμος 1845/89 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Τροποποίηση διατάξεων εποικιστικής νομοθεσίας κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 888/1979 (ΦΕΚ 70 Α/1979) περί ρυθμίσεως οφειλών εκ παραχωρηθέντων κλήρων εις ακτήμονας καλλιεργητές και κτηνοτρόφους αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Από την ισχύ του παρόντος νόμου οι εισπράξεις, που πραγματοποιούνται από τα δημόσια ταμεία ή την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος υπέρ του Δημοσίου και προέρχονται από οφειλές τιμήματος κλήρων (γαιών ή οικοπέδων), που παραχωρήθηκαν ή παραχωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της εν γένει εποικιστικής νομοθεσίας, κατατίθενται στον ειδικό λογαριασμό, που τηρείται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος με τον τίτλο Δημόσιο - Κεφάλαια Δημοσίων Επενδύσεων για χορηγήσεις δανείων.}

 

β) Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας είναι δυνατή η εκποίηση με δημοπρασία κοινόχρηστων ή διαθέσιμων κατά την εποικιστική νομοθεσία εκτάσεων, καθώς και εκτάσεων του άρθρου 74 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979), οι οποίες λόγω της θέσεως ή του προορισμού τους έχουν ή μπορεί να αποκτήσουν οικοπεδική ή τουριστική αξία.

 

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να καταρτίζεται γενικό πολεοδομικό σχέδιο των προς εκποίηση εκτάσεων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι περιορισμοί και οι διαδικασίες με τις οποίες θα εγκρίνεται η πολεοδόμηση των εκτάσεων αυτών.

 

δ) Οι εισπράξεις, που πραγματοποιούνται από τα δημόσια ταμεία ή την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και προέρχονται από οποιαδήποτε άλλη, πλην της περίπτωσης α' παραχώρηση, εκποίηση ή εκμίσθωση κοινόχρηστων ή διαθέσιμων κατά την εποικιστική γενικά νομοθεσία εκτάσεων, που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις της αυτής νομοθεσίας, καθώς και χορτολιβαδικών εκτάσεων, οι οποίες περιήλθαν ή περιέρχονται στην Διεύθυνση Εγγείου Ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 74 του νόμου 998/1979 περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας, κατατίθεται στην ίδια Τράπεζα σε ειδικό λογαριασμό με τον τίτλο Δημόσιο - Κεφάλαια Δημοσίων Επενδύσεων, για ανέγερση κτιρίων.

 

ε) τα ποσά που κατατίθενται στο λογαριασμό της προηγούμενης περίπτωσης δ' διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για την ανέγερση κτιρίων του Υπουργείου Γεωργίας προς στέγαση των υπηρεσιών του, καθώς και κτιρίων των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτό, καθώς και των συνεταιριστικών οργανώσεων.

 

στ) Για τη μεταβίβαση με δημοπρασία των εκτάσεων που εκποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 11-07-1942 κανονιστικού διατάγματος (ΦΕΚ 283/Α/1942) περί τρόπου εκποιήσεως ακινήτων υπέρ Ειδικού Ταμείου Εποικισμού, εφ' όσον δεν τροποποιούνται με τις διατάξεις του παρόντος.

 

Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του κανονιστικού αυτού διατάγματος ποσά ορίζονται στο δεκαπλάσιο. Όπου δε στις διατάξεις του αναφέρεται το Ειδικό Ταμείο Εποικισμού, θεωρείται το Ελληνικό Δημόσιο.

 

ζ) Το τίμημα των εκτάσεων που εκποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής καταβάλλεται σε μετρητά και κατατίθεται στο λογαριασμό που προβλέπεται στην περίπτωση δ'.

 

η) Εάν το τίμημα δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 δραχμών, καταβάλλεται ολόκληρο μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από της κοινοποιήσεως στον αγοραστή, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ανωτέρω κανονιστικού διατάγματος, της εγκρίσεως των πρακτικών της δημοπρασίας. Στην τελευταία αυτήν περίπτωση, συμψηφίζεται στο τίμημα και το καταβληθέν ελάχιστο όριο προσφοράς.

 

Εάν το τίμημα υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 δραχμών. η καταβολή αυτού μπορεί να γίνεται σε τρεις (3) το πολύ ετήσιες άτοκες δόσεις, της πρώτης καταβαλλομένης εντός της ανωτέρω οριζόμενης δεκαημέρου (10) προθεσμίας, των δε υπολοίπων δόσεων κατά την αντίστοιχη της πρώτης ημερομηνίας των δύο επομένων ετών.

 

θ) Η μη καταβολή του τιμήματος εντός της οριζόμενης κατά την περίπτωση η' προθεσμίας ή η καθυστέρηση καταβολής μιας δόσεως πέραν του τριμήνου συνεπάγεται τη λύση της αγοραπωλησίας.

 

ι) Από το Υπουργείο Γεωργίας (Διεύθυνση Πολιτικής Γης) εκδίδεται τίτλος κυριότητας (παραχωρητήριο), ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

 

Το παραχωρητήριο αυτό μεταγράφεται με μέριμνα των ενδιαφερομένων.

 

ι)α) το άρθρο 258 του [Π] Αγροτικού κώδικα καταργείται.

 

2. Επιτρέπεται, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, η οποία επέχει θέση παραχωρητηρίου, η παραχώρηση με μειωμένο τίμημα που καθορίζεται από τον Υπουργό Γεωργίας κοινόχρηστων ή διαθέσιμων εποικιστικών εκτάσεων ή εκτάσεων του άρθρου 74 του νόμου 998/1979 σε οικοδομικούς συνεταιρισμούς πολυτέκνων, Ιμβρίων, Τενεδίων, παλιννοστούντων ομογενών του νόμου [Ν] 1150/1980, αναπήρων θυμάτων πολέμου και πολιτικών προσφύγων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από τα μέλη τους, καθώς και σε αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις και σε συνεταιριστικές εταιρείες για την ανέγερση των αναγκαίων εγκαταστάσεων για την εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών τους.

 

Την ιδιότητα του μέλους, ως πολιτικού πρόσφυγα, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1540/1985 (ΦΕΚ 67/Α/1985), πολυτέκνου, Ιμβρίου, Τενεδίου, παλιννοστούντος ομογενούς, αναπήρου και θύματος πολέμου, πιστοποιεί ο οικείος οικοδομικός συνεταιρισμός.

 

Το τίμημα των ανωτέρω παραχωρούμενων εκτάσεων καταβάλλεται στο Δημόσιο από τον παραχωρησιούχο και εξοφλείται σε δώδεκα ετήσιες άτοκες δόσεις.

 

Από την μεταγραφή της ανωτέρω απόφασης η κυριότητα της έκτασης μεταβιβάζεται στον ενδιαφερόμενο συνεταιρισμό.

 

3. Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση, υπέρ και με δαπάνες των ενδιαφερόμενων αγροτών, αγροτικών κτημάτων που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, για την κατασκευή, διάνοιξη, ή διαπλάτυνση αγροτικών δρόμων, του σκοπού τούτου θεωρουμένου ως σκοπού δημόσιας ωφέλειας.

 

Αγροτικοί δρόμοι, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, νοούνται οι δρόμοι, οι οποίοι εξυπηρετούν την εκμετάλλευση των αγροτικών κτημάτων ή τη μεταφορά των αγροτικών προϊόντων και δεν συμπίπτουν με το εθνικό, επαρχιακό ή κοινοτικό δίκτυο της χώρας.

 

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται με απόφαση του νομάρχη μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων για την κατασκευή, διάνοιξη ή διαπλάτυνση του αγροτικού δρόμου, ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη επιτροπής, αποτελούμενης από τον πρόεδρο πρωτοδικών, το διευθυντή γεωργίας και τον οικονομικό έφορο ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 797/1971 περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, όπως αυτές ισχύουν.

 

Οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει, κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.

 

4. α) Το μέγεθος του παραχωρούμενου κλήρου σ' αυτούς που κρίθηκαν δικαιούχοι με αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, καθορίζεται σε πραγματικά στρέμματα με απόφαση της Β' Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Μεσολογγίου. Στην περίπτωση, που οι εκτάσεις σε σχέση με τον αριθμό των δικαιούχων δε θα επαρκέσουν, παρέχεται η δυνατότητα στην ανωτέρω Επιτροπή μειώσεως του κλήρου κατά ποσοστό μέχρι 30%.

 

Ως προς τη διαδικασία διανομής των εκτάσεων, την απόκτηση επ' αυτών της κυριότητας, τις υποχρεώσεις των δικαιούχων και την έκδοση των σχετικών τίτλων κυριότητας, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 89/1979 (ΦΕΚ 18/Α/1979), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το νόμο [Ν] 994/1979 (ΦΕΚ 274/Α/1979).

 

β) Παρέχεται προθεσμία 60 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος για την υποβολή αίτησης ενώπιον της Β' Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Μεσολογγίου εκ μέρους των αρχικών κατόχων και καλλιεργητών για πολλά χρόνια πριν από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 89/1979 και μέχρι σήμερα, για παραχώρηση των κατεχόμενων από αυτούς εκτάσεων και εφόσον περιλαμβάνονται στη σχετική κατάσταση της Διεύθυνσης Γεωργίας Αιτωλοακαρνανίας, από την οποία προκύπτει ότι αυτοί παρέδιδαν ποσοστό της παραγωγής τους στον πρώην οργανισμό Λεσινίου. Σε περίπτωση θανάτου αυτών, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι τους, εφόσον είναι κάτοχοι των εκτάσεων που ζητούν και ασκούν το επάγγελμα του γεωργού ή κτηνοτρόφου. Για την παραχώρηση των ανωτέρω εκτάσεων δεν οφείλεται τίμημα. Μετά την οριστικοποίηση των αποφάσεων της επιτροπής Απαλλοτριώσεων, που επέρχεται μετά τρίμηνο από τη δημοσίευσή τους, εκδίδονται οριστικοί τίτλοι κυριότητας κατά τη διαδικασία του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1189/1972 (ΦΕΚ 99/Α/1972).

 

5. α) Η προβλεπόμενη από το άρθρο 3 παράγραφος 6 του νόμου 666/1977 (ΦΕΚ 234/Α/1977) προθεσμία παρατείνεται για δύο χρόνια από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

β) Η προβλεπόμενη από το άρθρο 12 παράγραφο 1 του νόμου [Ν] 634/1977 (ΦΕΚ 186/Α/1977) προθεσμία για την υποβολή δήλωσης στον οικονομικό έφορο, στις περιπτώσεις επικύρωσης ανώμαλων δικαιοπραξιών σύμφωνα με το άρθρο 15 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3958/1959 (ΦΕΚ 133/Α/1959), παρατείνεται για δύο ακόμη χρόνια από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

6. Δεν απαιτείται η κατά το άρθρο 42 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3026/1954 υποχρεωτική σύμπραξη δικηγόρου, στις συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης αγροτικών ακινήτων, κειμένων εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, λόγω γονικής παροχής, πρόωρης συνταξιοδότησης αγροτών ή συνένωσης συνεχόμενων εκτάσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.