Νόμος 1734/87 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Παραχώρηση εκτάσεων για παραγωγικές χρήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τους σκοπούς και με τους όρους και τη διαδικασία των άρθρων 1 και 2 του νομοθετικού διατάγματος 203/1969 (ΦΕΚ 109/Α/1969), όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 1 και 3 του νομοθετικού διατάγματος 221/1974 (ΦΕΚ 368/Α/1974), και του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος 221/1974 επιτρέπεται η παραχώρηση ή η εκμίσθωση και διαθέσιμων εποικιστικών εκτάσεων, καθώς και βαλτωδών που δεν προστατεύονται ως υγροβιότοποι ή άγονων εκτάσεων που βρίσκονται μέσα σε περιοχές που έχουν αποστραγγιστεί.

 

2. Στους σκοπούς που μνημονεύονται στις παραπάνω διατάξεις προστίθεται και η ίδρυση ή επέκταση κάθε μορφής επιχειρήσεων εκτροφής ή εκμετάλλευσης ζώων, ιδίως γουνοφόρων ή ιχθύων.

 

3. Για την ανέγερση μόνιμων σταυλικών εγκαταστάσεων επιτρέπεται σε κτηνοτρόφους που έχουν τις εγκαταστάσεις τους σε κατοικημένες περιοχές και υποχρεώνονται να τις απομακρύνουν για λόγους δημόσιας υγείας με τους όρους και κατά τη διαδικασία του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος 221/1974 και ύστερα από γνώμη της επιτροπής του άρθρου 3 να παραχωρούνται εκτάσεις βοσκότοπων που ανήκουν στο Δημόσιο.

 

4. Εκτάσεις που διέπονται από την αγροτική νομοθεσία μπορεί να παραχωρούνται κατά κυριότητα σε δήμους ή κοινότητες ή αγροτικούς συνεταιρισμούς, καθώς και σε εταιρείες οι οποίες ανήκουν στα νομικά αυτά πρόσωπα κατά ποσοστό τουλάχιστον 51%, για τη δημιουργία επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και συναφών εγκαταστάσεων. Για την παραχώρηση αυτήν ορίζεται τίμημα ίσο με το 50% της τρέχουσας αξίας της έκτασης, το οποίο καταβάλλεται στο Δημόσιο σε τρεις ετήσιες δόσεις. Η παραχώρηση γίνεται με απόφαση του νομάρχη για εκτάσεις έως και 15 στρέμματα, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για εκτάσεις από 15 έως και 100 στρέμματα και με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου για μεγαλύτερες εκτάσεις και υπό τους όρους και προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 αυτού του νόμου. Η απόφαση αυτή μεταγράφεται με την εξόφληση του τιμήματος.

 

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή οποιασδήποτε δόσης του τιμήματος συνεπάγεται την ανάκληση της παραχώρησης με όμοια απόφαση. Η διάθεση ή επιβάρυνση με οποιοδήποτε τρόπο των εκτάσεων που παραχωρούνται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή απαγορεύεται επί 20 χρόνια από τη μεταγραφή της πράξης παραχώρησης. Η παράβαση της απαγόρευσης αυτής συνεπάγεται και την ανάκληση της παραχώρησης. Δεν εμπίπτουν στην παραπάνω απαγόρευση:

 

α) η συνεισφορά των εκτάσεων σε εταιρείες που ανήκουν κατά ποσοστό 51% τουλάχιστο στους παραχωρησιούχους και

β) η παραχώρηση υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τραπεζών, θυγατρικών (LEESING COMPANIES) ή πιστωτικών ιδρυμάτων, αναγνωρισμένων από την Τράπεζα της Ελλάδος, για την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων ή εγγυήσεων που παρέχονται προκειμένου να πραγματωθεί ο σκοπός για τον οποίο έγινε η παραχώρηση.

 

5. Η παραχώρηση των κατά την προηγούμενη παράγραφο εκτάσεων μπορεί να γίνει για τον ίδιο σκοπό και κατά χρήση. Η παραχώρηση κατά χρήση γίνεται με απόφαση του νομάρχη, αν η έκταση δεν υπερβαίνει τα 15 στρέμματα ή του Υπουργού Γεωργίας αν είναι μεγαλύτερη, και με ετήσιο μίσθωμα υπέρ του Δημοσίου. Η απόφαση αυτή περιέχει τους όρους, με τους οποίους γίνεται η παραχώρηση, τυχόν προϋποθέσεις για την εκμετάλλευση της έκτασης καθώς και τις περιπτώσεις, στις οποίες ανακαλείται η παραχώρηση. Η παραχώρηση αυτή δεν μπορεί να γίνει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ετών. Ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί με νεότερη απόφαση του νομάρχη ή του Υπουργού Γεωργίας κατά περίπτωση.

 

6. Αν η κατά τις παραγράφους 4 και 5 παραχώρηση γίνεται για βιομηχανικές ή βιοτεχνικές μονάδες, εφαρμόζεται ως προς τους όρους και τη διαδικασία η διάταξη του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 221/1974.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.