Νόμος 1734/87 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 27 του [Π] Κώδικα Αποκαταστάσεως Κτηνοτρόφων (ΚΑΚ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1334/1973 (ΦΕΚ 22/Α/1973), αντικαθίστανται το εδάφιο α' της παραγράφου 1 και το εδάφιο β' της παραγράφου 2 ως εξής:

 

{1. Οι κληρούχοι υποχρεούνται:

 

α) Να νέμονται τις παραχωρούμενες εκτάσεις με τα ποίμνιά τους.}

 

{2. β) Οι παραβάτες των διατάξεων των λοιπών εδαφίων, εφ' όσον δεν συμμορφωθούν μέσα σε προθεσμία ενός έτους προς τις έγγραφες υποδείξεις της οικείας διεύθυνσης γεωργίας, δύναται να κηρύσσονται έκπτωτοι με όμοια απόφαση της αρμόδιας επιτροπής απαλλοτριώσεων.}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 27 του [Π] Κώδικα Αποκαταστάσεως Κτηνοτρόφων, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1334/1973, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Οι κτηνοτροφικοί κλήροι και τα οικήματα που έχουν παραχωρηθεί στους κτηνοτρόφους που κηρύσσονται έκπτωτοι διατίθενται σύμφωνα με τη μελέτη διαχείρισης του βοσκότοπου. Δόσεις του τιμήματος του κτηνοτροφικού κλήρου οι οποίες έχουν καταβληθεί, καθώς και όσες οφείλονται έως την έκπτωση, θεωρούνται σαν αποζημίωση χρήσης υπέρ του Δημοσίου. Το τυχόν πλεόνασμα επιστρέφεται στο δικαιούχο που κηρύχθηκε έκπτωτος.}

 

3. Σε εκτάσεις, στις οποίες έχει γίνει κτηνοτροφική αποκατάσταση και έως ότου εκπονηθεί γι' αυτές μελέτη διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 4, επιτρέπεται η βόσκηση και μεγάλων ζώων (βοοειδών) ύστερα από έγκριση της διεύθυνσης γεωργίας. Στη έγκριση αυτή θα προσδιορίζεται εφ' όσον είναι απαραίτητο και συγκεκριμένος χώρος βόσκησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.