Νόμος 2880/01 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999) καταργείται.

 

2. Όσοι διατέθηκαν από τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της 25-01-1995, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 22 του άρθρου 20 του νόμου 2738/1999, σε δημόσιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα, και δεν ολοκληρώθηκε ο διορισμός τους λόγω μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων, διορίζονται σε προσωποπαγή θέση, που συνιστάται με την απόφαση διορισμού, και καταλαμβάνουν την πρώτη θέση αντίστοιχου κλάδου που θα κενωθεί στον φορέα στον οποίο αρχικά διατέθηκαν, οπότε καταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγής θέση.

 

3. α. Προκειμένου για τη σύσταση και συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων για τους υπαλλήλους των Περιφερειών, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 του άρθρου 159 και 2 του άρθρου 161 του υπαλληλικού κώδικα, όπως αυτός κυρώθηκε με το νόμο 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999), καθώς και της παραγράφου 9 του άρθρου δεύτερου του νόμου 2683/1999, αρμόδιος για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων είναι ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας.

 

β. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από την έναρξη ισχύος του υπαλληλικού κώδικα (νόμος 2683/1999).

 

4. Στην αρχή της δεύτερης περιόδου της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2477/1997 (ΦΕΚ 59/Α/1997), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθενται οι λέξεις Στον Προϊστάμενο του ΣΕΕΔΔ,.

 

5. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 21 του νόμου 2738/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Πρόσθετα προσόντα μπορεί επίσης να ορίζονται για συγκεκριμένους κλάδους ή ειδικότητες, με τους οικείους οργανισμούς ή κανονισμούς ή με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. Με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων είναι επίσης δυνατόν να περιορίζονται για θέσεις συγκεκριμένων κλάδων ή ειδικοτήτων, οι τίτλοι σπουδών που απαιτούνται σύμφωνα με τα διατάγματα ή τους κανονισμούς ή τους οργανισμούς, σε ορισμένους μόνο τίτλους από τους προβλεπόμενους ή να ορίζονται τίτλοι σπουδών ως κύριοι ή επικουρικοί}

 

6. α. Το εδάφιο δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 163Α του υπαλληλικού κώδικα, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 15 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) Το Γενικό Διευθυντή αρμόδιο για θέματα προσωπικού του οικείου Υπουργείου, της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου όπου υπηρετεί ο πειθαρχικά διωκόμενος υπάλληλος και αν δεν υπηρετεί Γενικός Διευθυντής, τον αρμόδιο για θέματα προσωπικού Διευθυντή, και}

 

β. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 163Α του υπαλληλικού κώδικα (νόμος 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999)), στο πρώτο εδάφιο διαγράφονται οι λέξεις και ε' και στο τέταρτο εδάφιο μετά τις λέξεις της παραγράφου 2 προστίθενται οι λέξεις εφόσον πρόκειται να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.