Νόμος 2919/01 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ιδρύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1514/1985, τεχνολογικός φορέας ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας, και έδρα την Αθήνα, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

 

2. Σκοπός του Μουσείου είναι η ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα των νέων, σχετικά με την εξέλιξη της τεχνολογίας, και η διάδοση του τεχνολογικού πολιτισμού.

 

Αρμοδιότητες του Μουσείου για την επίτευξη του σκοπού του αποτελούν:

 

α. η επίδειξη των σύγχρονων επιτευγμάτων της τεχνολογίας,

 

β. η δημιουργία περιβάλλοντος εκμάθησης και πειραματισμού της νεολαίας σε νέες τεχνολογίες,

 

γ. η ανάπτυξη και διάδοση πνεύματος καινοτομίας,

 

δ. ο σχεδιασμός, προγραμματισμός και διεξαγωγή έρευνας και μελετών σχετικά με τη διάδοση του τεχνολογικού πολιτισμού και την αποδοχή των σύγχρονων τεχνολογιών και των τεχνολογιών του μέλλοντος από την ελληνική κοινωνία,

 

ε. η σύνδεση της επιστήμης και τεχνολογίας με την παραγωγική δραστηριότητα, μέσω ειδικών εκδηλώσεων του Μουσείου, και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων.

 

3. Πόροι του Μουσείου είναι:

 

α. επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,

β. έσοδα από εκτέλεση προγραμμάτων έρευνας και μελετών,

γ. έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους,

δ. έσοδα από εισιτήρια και πωλήσεις (όπως αντικείμενα, ενθύμια, βιβλία),

ε. δωρεές, κληροδοτήματα και άλλες παροχές τρίτων,

στ. έσοδα από χορηγίες.

 

4. Όργανα διοίκησης του Μουσείου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθυντής. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πενταμελές. Ο Πρόεδρος και τα μέλη ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Η οργάνωση και στελέχωση των υπηρεσιών και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την αποτελεσματική λειτουργία προς εκτέλεση του σκοπού του Μουσείου, προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Οικονομικών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.