Νόμος 2919/01 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Χρηματοδότηση Επιχειρηματικών Συμμετοχών Υψηλής Τεχνολογίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με έδρα την Αθήνα και την επωνυμία Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Υψηλής Τεχνολογίας Ανώνυμη Εταιρεία. Η εταιρεία αυτή διέπεται από τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο αυτό.

 

β. Σκοπός της εταιρείας είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε τομείς τεχνολογικής έντασης και έντασης γνώσης, που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρεία προβαίνει σε κάθε σχετική ενέργεια και ιδίως:

 

(α) χρηματοδοτεί νέες επιχειρήσεις, νέους επιχειρηματίες και νέους επιστήμονες, που δραστηριοποιούνται στο τομέα των νέων τεχνολογιών και των νέων επιχειρηματικών προτύπων,

(β) παρέχει διοικητική υποστήριξη, υποδομές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, που συμβάλλουν στον επιχειρηματικό σχεδιασμό και στην οργάνωση των νέων επιχειρήσεων, επιχειρηματιών και επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στο τομέα αυτόν,

(γ) συνεργάζεται με εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών και χρηματοδοτικούς φορείς για την από κοινού επένδυση σε νέες επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών και των νέων επιχειρηματικών προτύπων, που βρίσκονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης,

(δ) συμμετέχει με κεφάλαιο σε χρηματοδοτικούς φορείς, οι οποίοι έχουν συναφή με την εταιρεία σκοπό.

 

γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή χρηματοδότησης των νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των νέων τεχνολογιών και των νέων επιχειρηματικών προτύπων.

 

δ. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, αναλαμβάνεται δε και καλύπτεται ολόκληρο με καταβολή μετρητών από το Ελληνικό Δημόσιο. Η καταβολή γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του καταστατικού της εταιρείας.

 

ε. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, που αποτελούν τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, το κεφάλαιο αυτό μπορεί να αυξάνεται. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος που θα καλυφθεί το ποσό της αύξησης, μπορεί δε να ορισθεί ότι η ανάληψη και καταβολή του γίνεται από το Δημόσιο, φορείς ή εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τράπεζες - μέλη της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών και χρηματοδοτικούς φορείς. Για κάθε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 

στ. Η εταιρεία διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο με διετή θητεία, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες, και τα μέλη του διορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επαναδιορισθούν. Με όμοια απόφαση καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσής τους. Στις γενικές συνελεύσεις το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης ή από το εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

 

ζ. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσλαμβάνει γενικό διευθυντή με σύμβαση διάρκειας τεσσάρων (4) ετών ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο Γενικός Διευθυντής είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της εταιρείας και διευθύνει τις εργασίες της και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

η. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται το καταστατικό της εταιρείας. Με το καταστατικό αυτό ρυθμίζονται θέματα που αφορούν το σκοπό, τη διάρκεια, την έδρα, την έκδοση των μετοχών και των προσωρινών τίτλων, τα δικαιώματα των μετόχων, τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, την πρώτη εταιρική χρήση, τη διανομή των κερδών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τη λύση και την εκκαθάρισή της, τους πρώτους, τακτικό και αναπληρωματικό, ελεγκτές και κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Η τροποποίηση του καταστατικού γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

θ. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τη σύσταση Ειδικού Συμβουλίου, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το οποίο θα αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες, με εξειδίκευση και πείρα στον τομέα των νέων τεχνολογιών και πρόσωπα καταξιωμένα στον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό κόσμο. Έργο του Ειδικού Συμβουλίου είναι η χάραξη των στρατηγικών επιλογών της εταιρείας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη συγκρότηση και λειτουργία του Ειδικού Συμβουλίου.

 

ι. Μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας μπορεί να ανατίθεται σε εταιρείες ορκωτών ελεγκτών ο περιοδικός έλεγχος των επί μέρους τοποθετήσεων της εταιρίας.

 

ι)α. Η εταιρεία δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος ή δικαίωμα Δημοσίου ή τρίτου για την κατάρτιση και την τροποποίηση του καταστατικού της.

 

ι)β. Το προσωπικό της εταιρείας προσλαμβάνεται όπως ορίζει η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι δυνατή η απόσπαση στην εταιρεία προσωπικού του Δημοσίου ή φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994.

 

2. Ιδρύεται εταιρεία χαρτοφυλακίου με την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στην οποία περιέρχονται οι μετοχές που το Δημόσιο έχει στις παρακάτω εταιρίες: Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών και Πυριμάχων, Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου, Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης και Ινών, Εταιρεία Ανάπτυξης Ναυτικής Τεχνολογίας, Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού, Ελληνικό Κέντρο Αργυλομάζης, Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοΐας και Κέντρο Ελληνικού Ενδύματος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης καταρτίζεται το καταστατικό με το οποίο ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την έδρα, το μετοχικό κεφάλαιο, την αύξηση και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση των μετοχών και των προσωρινών τίτλων, τα δικαιώματα των μετόχων, τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ελεγκτές, τη διανομή των κερδών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τη λύση και την εκκαθάρισή της, την πρώτη εταιρική χρήση, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, τους πρώτους, τακτικό και αναπληρωματικό, ελεγκτές και κάθε άλλο σχετικό θέμα που προβλέπεται από την κείμενη για τις ανώνυμες εταιρείες νομοθεσία.

 

3. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών. Το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης ενοποιούνται και εντάσσονται στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών, όπως αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1514/1985.

 

4. α) Το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών θεωρείται ερευνητικό και τεχνολογικό κέντρο υπό την έννοια των διατάξεων των παραγράφων στ' και ζ' του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α/1985), όπως αυτές αντικαθίστανται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, διατηρώντας το νομικό καθεστώς του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που ανήκει στην εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Οι διατάξεις των παραγράφων 4, 12, 13, 15 και 16 του άρθρου 1, ως και των άρθρων 2, 3 και 4 του νόμου αυτού, επεκτείνονται και εφαρμόζονται ανάλογα και στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών. Κάθε αντίθετη διάταξη του άρθρου 12 του νόμου 1349/1983 (ΦΕΚ 52/Α/1983) του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 77/1989 (ΦΕΚ 35/Α/1989), του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 91/1998 (ΦΕΚ 84/Α/1998) και της κοινής υπουργικής απόφασης 2/26208/0022/13-05-1999 των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 1040/Β/1999), καταργείται από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού.

 

β) Η επιτροπή και τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 23Α του νόμου [Ν] 1514/1985, όπως αυτό προστίθεται με τη διάταξη του άρθρου 2 του νόμου αυτού, ορίζονται ειδικά για το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.