Νόμος 2937/01 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου - Μεταβίβαση Παγίων Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων και σκοπό τη διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων και λοιπών παγίων που θα μεταβιβασθούν σε αυτό, την άσκηση των δικαιωμάτων του Δημοσίου επί των πηγών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής δραστηριότητας της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και τη συνδρομή του Δημοσίου κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της πολιτικής επενδύσεων για την ύδρευση και την αποχέτευση της εκάστοτε περιοχής δραστηριότητας της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων δύναται ιδίως να εκπονεί ή αναθέτει μελέτες, να εκτελεί έργα, να διενεργεί προμήθειες, να συνάπτει συμβάσεις παροχής σε αυτήν υπηρεσιών και να πραγματοποιεί επενδύσεις.

 

2. Στο νομικό αυτό πρόσωπο που τελεί υπό την εποπτεία των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μακεδονίας - Θράκης μεταβιβάζονται άνευ ανταλλάγματος κατά κυριότητα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και λοιπά πάγια της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4. Η μεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από την καταβολή οποιουδήποτε φόρου, τέλους χαρτοσήμου, άλλου τέλους ή εισφοράς υπέρ του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή άλλου τρίτου. Ομοίως απαλλάσσεται από κάθε φόρο υπεραξίας που τυχόν προκύπτει από τη μεταβίβαση αυτήν.

 

3. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στο νομικό αυτό πρόσωπο παραχωρούνται, επίσης, τα δικαιώματα του Δημοσίου επί των πηγών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της εκάστοτε περιοχής δραστηριότητας της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης.

 

4. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης με απόφασή του, που επικυρώνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, καθορίζει τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα πάγια και οι εγκαταστάσεις στις πηγές υδροληψίας, τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, οι εκτάσεις που έχουν περιέλθει στην κυριότητα της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 787/1970 και οι εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τις δραστηριότητες ύδρευσης και αποχέτευσης, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων επεξεργασίας ύδατος και λυμάτων και εξαιρουμένων του οικοπέδου εκτάσεως 6.500 m2 περίπου, στη θέση Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης επί του οποίου υφίστανται και δεξαμενές υδροδοτήσεως, των πάσης φύσεως υδρομετρητών έκτασης σαράντα περίπου στρεμμάτων που θα προέλθει από τη διευθέτηση του ρέματος Μαλακοπής στο τμήμα το ευρισκόμενο άνωθεν του κόμβου Κ10 της ανατολικής περιφερειακής οδού και ορίζει όργανα για τη σύνταξη έκθεσης που θα περιέχει απαραιτήτως, εφόσον πρόκειται για ακίνητα, σαφή περιγραφή των μεταβιβαζομένων ακινήτων με προσδιοριστικά κυρίως στοιχεία το είδος, τη θέση και εάν είναι δυνατόν τα όρια αυτών, ενώ εφόσον πρόκειται για λοιπά πάγια το είδος, τη θέση, το μήκος ή άλλα προσδιοριστικά στοιχεία. Η παραπάνω έκθεση, αφού εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, υποβάλλεται προς έγκριση στον Υπουργό Οικονομικών η οποία παρέχεται με σχετική απόφασή του. Η απόφαση αυτή με τη συνημμένη έκθεση αποτελεί τίτλο μεταβίβασης υπέρ της Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων, απόσπασμα του οποίου μεταγράφεται ατελώς κατά τις κείμενες διατάξεις στα οικεία βιβλία μεταγραφών στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.

 

5. Ωσαύτως μεταβιβάζονται άνευ ανταλλάγματος στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων ο αγωγός μεταφοράς του ακατέργαστου ύδατος από το αντλιοστάσιο ωθήσεως Σίνδου στο σταθμό επεξεργασίας Νεοχωρούδας, ο σταθμός επεξεργασίας ύδατος του Γαλλικού ποταμού, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας ύδατος και λυμάτων στην περιοχή Σίνδου και οι εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού Αγγελοχωρίου περιοχής Μηχανιώνας. Οι μεταβιβάσεις αυτές μεταγράφονται ατελώς στα οικεία βιβλία Μεταγραφών των αρμόδιων υποθηκοφυλακείων βάσει εκθέσεως που συντάσσεται από επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή.

 

6. Τα υπόλοιπα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους και τα οποία χρησιμοποιεί αποκλειστικά η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος ανήκουν κατά κυριότητα σε αυτήν. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης καταρτίζουν έκθεση απογραφής των ως άνω περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Η παραπάνω έκθεση, ύστερα από την έγκρισή της από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, υποβάλλεται προς έγκριση στον Υπουργό Οικονομικών, η οποία παρέχεται με σχετική απόφασή του. Η απόφαση αυτή μετά της συνημμένης εκθέσεως και της προβλεπόμενης από το άρθρο 9 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 533/1963 (ΦΕΚ 147/Α/1963), όπως ισχύει σήμερα, περιλήψεως, μεταγράφεται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων, εφόσον πρόκειται για ακίνητα τα οποία δεν έχουν ήδη μεταγραφεί.

 

7. Ακίνητα στα οποία κατασκευάζονται κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή πρόκειται να κατασκευασθούν έργα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικώς από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης για την άσκηση των σχετικών με την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης δραστηριοτήτων της, ελλείψει άλλης συμφωνίας, μεταβιβάζονται κατά κυριότητα στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων μετά από την αποπεράτωσή τους με σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής.

 

8. Οι νέες επενδύσεις έργων, καθώς και οι προσθήκες ή βελτιώσεις επί των παγίων που πραγματοποιούνται από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 24 και του επενδυτικού προγράμματος της παραγράφου 1 του άρθρου 25 μεταβιβάζονται κατά κυριότητα ομοίως, ελλείψει άλλης συμφωνίας, στην Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων κατά τη λήξη της σύμβασης της παραγράφου 3 του άρθρου 20 με σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 9. Η απόσβεση των παραπάνω παγίων πραγματοποιείται σύμφωνα με τους συντελεστές που ορίζονται από το προεδρικό διάταγμα 100/1998 (ΦΕΚ 96/Α/1998) ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης της παραγράφου 3 του άρθρου 20. Με τη σύμβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 20 δύνανται να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα της εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

 

9. Τα πρωτόκολλα παράδοσης - παραλαβής των παραγράφων 7 και 8 περιέχουν σαφή περιγραφή του ακινήτου και υποβάλλονται προς έγκριση στον Υπουργό Οικονομικών, η οποία παρέχεται με σχετική απόφασή του. Η απόφαση αυτή με τα συνημμένα πρωτόκολλα αποτελεί τίτλο μεταγραφής, ο οποίος μεταγράφεται ατελώς στα οικεία υποθηκοφυλακεία. Οι μεταβιβάσεις αυτές απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος και εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή οποιουδήποτε τρίτου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.