Νόμος 2939/01 - Άρθρο 24b

Άρθρο 24Β: Διοικητικό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το διοικητικό συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. είναι ενδεκαμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εννέα (9) τακτικά μέλη, συγκροτείται δε με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, και 5 τακτικά μέλη, μαζί με τα αναπληρωματικά τους, επιλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016). Τα υπόλοιπα 4 τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται, μαζί με τα αναπληρωματικά τους, ως ακολούθως: 1 μέλος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ένα μέλος (1) υποδεικνύεται από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, 1 μέλος υποδεικνύεται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και 1 μέλος προτείνεται, πλειοψηφικά, από τις περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) που έχουν προσκληθεί από τον Υπουργό.

 

Μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας, το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται ως ακολούθως: ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, και 4 τακτικά μέλη, μαζί με τα αναπληρωματικά τους, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα υπόλοιπα 5 τακτικά μέλη, μαζί με τα αναπληρωματικά τους, ορίζονται ως ακολούθως: 1 μέλος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 1 μέλος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, 1 μέλος προτείνεται από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, 1 μέλος από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και ένα μέλος (1) προτείνεται πλειοψηφικά από τις περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που έχουν προσκληθεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

2. Οι φορείς που εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο υποχρεούνται μέσα σε 30 ημέρες από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται από τα λοιπά μέλη μέχρι την υπόδειξη και το διορισμό των υπό κρίση εκπροσώπων. Αν παρέλθει η προθεσμία των 30 ημερών χωρίς κάποιος φορέας, που εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο, να έχει υποδείξει τον εκπρόσωπό του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί με απόφασή του να ορίσει αυτός το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

 

3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 7 και 8 του νόμου 4369/2016, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε 4 έτη και παρατείνεται αυτοδίκαια έως τον ορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Κατ' εξαίρεση η πρώτη θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου λήγει με τη λήξη της θητείας του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

Σε περίπτωση θανάτου, αποβολής της ιδιότητας με την οποία διορίστηκαν ως μέλη, συνδρομής στα πρόσωπά τους λόγου που συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία άσκησης των καθηκόντων τους και παραίτησης, τα μέλη αντικαθίστανται για το υπόλοιπο της θητείας τους με τη διαδικασία των παραγράφων 1 και 2. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η θητεία μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο συνεχόμενες θητείες.

 

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχουν γνώσεις και εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος ή εναλλακτικής διαχείρισης. Η ιδιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μετόχου ή εταίρου, μέλους οργάνου διοίκησης ή στελέχους που κατέχει θέση ευθύνης και προΐσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση, του φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ή επιχείρησης, η οποία εκτελεί εργασίες επεξεργασίας ή συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων ή εν γένει εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων. Τα ασυμβίβαστα του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τους συζύγους και τους συγγενείς των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και δευτέρου βαθμού.

 

5. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον 1 φορά το μήνα. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρό του ή ύστερα από έγγραφο αίτημα προς τον Πρόεδρο 3 τουλάχιστον μελών του. Στο αίτημα καθορίζεται και το προς συζήτηση θέμα. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

6. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται, εφόσον ζητηθεί από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος της νομικής υπηρεσίας του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, καθώς και εκπρόσωπος της αρμόδιας Διεύθυνσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, κατά την παρουσίαση εισηγήσεων αρμοδιότητάς της. Μπορεί επίσης να προσκληθεί εκπρόσωπος των εργαζομένων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, όταν συζητούνται εργασιακά θέματα. Στις συνεδριάσεις καλούνται και παρίστανται, εφόσον το επιθυμούν, τα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

Μπορεί, επίσης, να καλούνται και οι εκπρόσωποι των εγκεκριμένων Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης και Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, όταν συζητούνται θέματα που τους αφορούν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.