Νόμος 2939/01 - Άρθρο 24ib

Άρθρο 24ΙΒ: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διεύθυνση Εναλλακτικής Διαχείρισης έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων εναλλακτικής διαχείρισης του παρόντος,

 

β) έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της επίτευξης των ποσοτικών στόχων που τίθενται από τον παρόντα,

 

γ) εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. τη χορήγηση έγκρισης, τροποποίησης, ανανέωσης, καθώς και την αναστολή ή την ανάκληση της έγκρισης των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης,

 

δ) έχει την εποπτεία της λειτουργίας των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης,

 

ε) έχει την ευθύνη:

 

α)α) της σύνταξης των κανονισμών σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης, ανανέωσης, τροποποίησης, αναστολής και ανάκλησης της έγκρισης των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, τους οποίους εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης,

β)β) της σύνταξης των οδηγών της ετήσιας έκθεσης που κατατίθεται από τους φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, καθώς και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' βαθμού όπου απαιτείται, σχετικά με τον απολογισμό των δράσεων του προηγούμενου έτους και τον προγραμματισμό του αμέσως επόμενου έτους, τους οποίους εισηγείται για έγκριση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο,

γ)γ) της σύνταξης των προδιαγραφών αξιολόγησης των επιχειρησιακών σχεδίων και των ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, καθώς και των ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α' βαθμού, τις οποίες εισηγείται για έγκριση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο,

δ)δ) της τήρησης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (ΕΜΠΑ),

ε)ε) της τήρησης άλλων βάσεων δεδομένων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εναλλακτικής διαχείρισης, όπως του μητρώου χώρων που χρήζουν αποκατάστασης,

στ)στ) της παρακολούθησης της επίδοσης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α' βαθμού και των ΦοΔΣΑ αλλά και των λιμένων και λιμενικών ταμείων στην ανακύκλωση αποβλήτων που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση,

ζ)ζ) της παρακολούθησης της επίδοσης των Υπόχρεων Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων που συνεργάζονται με φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης ή Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ),

η)η) της κατάρτισης εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή της εναλλακτικής διαχείρισης και της αποστολής τους προς τις εποπτεύουσες αρχές,

 

στ) εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο:

 

α)α) για τροποποίηση του ποσού των ανταποδοτικών τελών,

β)β) για παρεκκλίσεις από τους ποσοτικούς στόχους,

γ)γ) σχετικά με τη σήμανση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων.

 

2. Η Διεύθυνση Εναλλακτικής Διαχείρισης συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

 

α) Τμήμα Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης,

 

β) Τμήμα Υπόχρεων Παραγωγών και Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων,

 

γ) Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

3. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης υπάγονται:

 

α) η αξιολόγηση των επιχειρησιακών σχεδίων των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης και η προετοιμασία του σχεδίου απόφασης αρχικής έγκρισης, ανανέωσης, τροποποίησης, αναστολής ή ανάκλησης,

 

β) η εποπτεία της λειτουργίας των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, στην οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η παρακολούθηση της τήρησης των όρων χορήγησης των εγκρίσεων τους και των εγκεκριμένων επιχειρησιακών τους σχεδίων, η παρακολούθηση των ποσοτικών στόχων, καθώς και η αξιολόγηση των ετήσιων απολογιστικών τους εκθέσεων και γενικότερα όποιων άλλων στοιχείων καταθέτουν τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης ή ζητούνται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης,

 

γ) η προετοιμασία της εισήγησης για τροποποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων των εγκεκριμένων Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, με πρωτοβουλία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως η υποχρέωση μείωσης του ειδικού αποθεματικού, η μη επίτευξη των στόχων και άλλα θέματα που προκύπτουν κατά την εποπτεία λειτουργίας των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης,

 

δ) η σύνταξη των κανονισμών σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης, ανανέωσης, τροποποίησης, αναστολής και ανάκλησης της έγκρισης των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης,

 

ε) η σύνταξη του οδηγού της ετήσιας έκθεσης που κατατίθεται από τους φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης σχετικά με τον απολογισμό των δράσεων του προηγούμενου έτους και τον προγραμματισμό του αμέσως επόμενου έτους,

 

στ) η σύνταξη προδιαγραφών αξιολόγησης των επιχειρησιακών σχεδίων και των ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων,

 

ζ) η κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή της εναλλακτικής διαχείρισης,

 

η) η αξιολόγηση της ανάγκης τροποποίησης του ύψους των ανταποδοτικών τελών των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης,

 

θ) η αξιολόγηση της ανάγκης παρέκκλισης από τους ποσοτικούς στόχους,

 

ι) η εισήγηση για τον καθορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων,

 

ι)α) η εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων του παρόντος,

 

ι)β) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και νομοθετικών εξελίξεων που αφορούν τη δραστηριότητα του τμήματος και εισήγηση στη Διεύθυνση για λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων.

 

4. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Υπόχρεων Παραγωγών και Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων υπάγονται:

 

α) η τήρηση του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (ΕΜΠΑ) προϊόντων ενταγμένων στην εναλλακτική διαχείριση,

 

β) η ευθύνη για θέματα που αφορούν τη σήμανση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,

 

γ) η τήρηση άλλων βάσεων δεδομένων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εναλλακτικής διαχείρισης, όπως μητρώο χώρων που χρήζουν αποκατάστασης,

 

δ) η παρακολούθηση της επίδοσης των Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων που συνεργάζονται με φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης ή Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ),

 

ε) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και νομοθετικών εξελίξεων που αφορούν τη δραστηριότητα του τμήματος και η εισήγηση στη Διεύθυνση για λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων.

 

5. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπάγονται:

 

α) η παρακολούθηση της επίδοσης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α' βαθμού και των ΦοΔΣΑ στην ανακύκλωση αποβλήτων που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση, αξιοποιώντας και την πληροφορία που εισάγεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για βελτιστοποίηση της ανακύκλωσης, η παρακολούθηση της απόδοσης πράσινων σημείων, η καταγραφή και παρακολούθηση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση,

 

β) η σύνταξη του οδηγού της ετήσιας έκθεσης που κατατίθεται από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' βαθμού ή τους ΦοΔΣΑ, σχετικά με τον απολογισμό των δράσεων του προηγούμενου έτους και τον προγραμματισμό του αμέσως επόμενου έτους,

 

γ) η σύνταξη προδιαγραφών αξιολόγησης των ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων που υποβάλλουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης Α' βαθμού ή οι ΦοΔΣΑ,

 

δ) η αξιολόγηση των εκθέσεων που υποβάλλουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης Α' βαθμού ή οι ΦοΔΣΑ για τα απόβλητα συσκευασίας σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 2939/2001,

 

ε) η εισήγηση της προσφορότερης δυνατής συμβιβαστικής λύσης αν διαπιστώνεται ασυμφωνία μεταξύ των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α' βαθμού ή των ΦοΔΣΑ ή των φορέων κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας του άρθρου 3 του νόμου 4430/2016, αναφορικά με τους όρους σύναψης της σύμβασης συνεργασίας,

 

στ) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και νομοθετικών εξελίξεων που αφορούν τη δραστηριότητα του τμήματος και η εισήγηση στη Διεύθυνση για λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.