Νόμος 2939/01 - Άρθρο 4g

Άρθρο 4Γ: Εποπτεία και διαφάνεια των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε φορέας Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης υποχρεούται να τηρεί και να διαθέτει, ύστερα από αίτημα υπόχρεου της παραγράφου 2 του άρθρου 4Β που συμμετέχει ή συνεργάζεται με αυτόν, πληροφορίες σχετικά με τους παραγωγούς που έχουν ενταχθεί στο εν λόγω Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης, τις χρηματικές εισφορές που καταβάλλονται συνολικά στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης, τα στοιχεία των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας, καθώς και των συμβάσεων που έχουν συναφθεί με το φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης, τα σημεία και κέντρα συλλογής αποβλήτων, καθώς και το σύνολο των ποσοτήτων, των οποίων η διαχείριση έλαβε χώρα με ευθύνη του εν λόγω Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης.

 

2. Οι φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης υποχρεούνται να δέχονται κάθε αίτημα συμμετοχής υπόχρεης κατά κύρια δραστηριότητα επιχείρησης στη μετοχική ή εταιρική τους σύνθεση, οφείλουν δε το αργότερο μέσα σε 1 έτος από την υποβολή σχετικού αιτήματος να προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες με βάση τη νομική μορφή υπό την οποία λειτουργούν, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή του υπόχρεου. Η υποχρέωση καλύπτεται με τη συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 4Α.

 

3. Στο επιχειρησιακό σχέδιο κάθε φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης περιλαμβάνεται υποχρεωτικά πρόταση συγκρότησης και λειτουργίας εποπτικού οργάνου που απαρτίζεται από υπόχρεους της παραγράφου 2 του άρθρου 4Β, οι οποίοι συνεργάζονται με αυτόν, ο αριθμός και τα μέλη του εποπτικού οργάνου, ο τρόπος επιλογής και η θητεία αυτών, καθώς και οι αναγκαίες λεπτομέρειες της λειτουργίας του. Το εποπτικό όργανο είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της λειτουργίας του φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Αν πιθανολογείται η τέλεση παράβασης, το εποπτικό όργανο υποβάλει σχετική αναφορά στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Αν υποβληθεί αναφορά στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. από το εποπτικό όργανο διενεργείται έλεγχος και συντάσσεται έκθεση ελέγχου μέσα σε 3 μήνες από την υποβολή της.

 

4. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση των φορέων Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.