Νόμος 2939/01 - Άρθρο 4a

Άρθρο 4Α: Ρυθμίσεις για τους Φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την οργάνωση και λειτουργία Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης εγκεκριμένου από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Επιτρέπεται η λειτουργία περισσοτέρων του ενός φορέων Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας ή για κάθε ρεύμα αποβλήτων άλλων προϊόντων.

 

2. Μέτοχοι ή εταίροι φορέα Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης μπορούν να είναι αποκλειστικά:

 

α) οι παραγωγοί συσκευασίας ή οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων ή τα νομικά πρόσωπα, τα οποία οργανώνονται αποκλειστικά από παραγωγούς συσκευασίας ή παραγωγούς ή διαχειριστές άλλων προϊόντων με σκοπό την οργάνωση φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης και για τα οποία ισχύουν κατ' αντιστοιχία οι όροι και περιορισμοί των παραγράφων 3, 4, 5, 7 και 8 που ισχύουν για τους φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης,

 

β) οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης Α' βαθμού και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας σε συνεργασία με τους παραγωγούς ή διαχειριστές της περίπτωσης α'. Οι μετοχές του φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης που λειτουργεί υπό τον τύπο ανώνυμης εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.

 

3. Η ιδιότητα του μετόχου ή εταίρου φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή στελέχους που κατέχει θέση ευθύνης και προΐσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση επιχείρησης, η οποία εκτελεί εργασίες επεξεργασίας ή συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων ή εν γένει εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων. Το ασυμβίβαστο του προηγουμένου εδαφίου δεν ισχύει:

 

α) για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' βαθμού και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας,

 

β) για τις περιπτώσεις μετόχου ή εταίρου φορέα Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, στις οποίες το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης αφορά δραστηριότητες που τον καθιστούν υπόχρεο παραγωγό.

 

4. Απαγορεύεται η κατοχή μετοχών ή μερίδων φορέα Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης από πρόσωπα που:

 

α) τελούν σε πτώχευση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή αναστολή εργασιών ή έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστικής διαχείρισης, αναστολής εργασιών ή παρόμοια διαδικασία,

 

β) έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για αδίκημα του άρθρου 25 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990) ή του άρθρου 66 του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013) ή του άρθρου 157 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001) ή του άρθρου 405 του Ποινικού Κώδικα ή για παράβαση των διατάξεων που προστατεύουν από τον αθέμιτο ανταγωνισμό ή προστατεύουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό ή για αδίκημα της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του νόμου 4042/2012 ή του άρθρου 28 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986).

 

5. Το ασυμβίβαστο της παραγράφου 3 και τα κωλύματα της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 ισχύουν και για την ιδιότητα μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης ή στελέχους που κατέχει θέση ευθύνης και προΐσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση του φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης. Το ασυμβίβαστο της παραγράφου 3 για μέλη διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης ή στελέχους που κατέχει θέση ευθύνης και προΐσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ισχύει και όταν σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος σε ευθεία γραμμή και σε πλάγια γραμμή μέχρι και δευτέρου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι και δευτέρου βαθμού των ανωτέρω προσώπων είναι και μέτοχος, μέλος οργάνου διοίκησης ή στέλεχος που κατέχει θέση ευθύνης και προΐσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση επιχείρησης, η οποία αναλαμβάνει εργασίες επεξεργασίας ή συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων.

 

Η εξαίρεση της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 δεν ισχύει για τα ασυμβίβαστα της παρούσας παραγράφου.

 

6. Αν συντρέξει κάποιο από τα ασυμβίβαστα της παραγράφου 3 ή από τα κωλύματα της παραγράφου 4 στο πρόσωπο μετόχου ή εταίρου φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να μεταβιβάσει τις μετοχές ή τα μερίδια που κατέχει σε πρόσωπα των περιπτώσεων α' ή β' της παραγράφου 2, τα οποία εκδηλώνουν σχετικό ενδιαφέρον, μέσα σε 4 μήνες από το χρόνο που γεννάται το ασυμβίβαστο ή το κώλυμα. Αν συντρέξει κάποιο από τα ασυμβίβαστα ή τα κωλύματα της παραγράφου 5 στο πρόσωπο μέλους διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης ή διευθυντικού στελέχους ή στελέχους με θέση ευθύνης που προΐσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης, ο φορέας Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης οφείλει μέσα σε 1 μήνα να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για τη συμμόρφωσή του με τις παραγράφους 3, 4 και 5. Για τους υφιστάμενους φορείς οι προθεσμίες των προηγούμενων εδαφίων ξεκινούν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

7. Οι φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης απαγορεύεται να εκτελούν οι ίδιοι εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης και να διαθέτουν σχετικές για το σκοπό αυτόν άδειες. Αν εξαιτίας έλλειψης επιχειρηματικού ενδιαφέροντος από τον ιδιωτικό ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθίσταται αδύνατη η συλλογή-μεταφορά ή η επεξεργασία αποβλήτων, η εκτέλεση τέτοιων εργασιών επιτρέπεται ύστερα από προηγούμενη έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Η έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. δίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε 3 μήνες από την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας το αίτημα θεωρείται εγκεκριμένο.

 

Εξαιρούνται της απαγόρευσης τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), τα οποία έχουν υλοποιηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

8. Η διανομή κερδών από τον φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης στους μετόχους ή τους εταίρους του απαγορεύεται.

 

9. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), η προμήθεια αγαθών, η λήψη ή η ανάθεση υπηρεσιών και η ανάθεση έργων και μελετών από τους φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης διενεργούνται σύμφωνα με Κανονισμό Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών του φορέα, ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδει ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και διέπονται από τις αρχές της δημοσιότητας, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των ενδιαφερομένων.

 

Οι φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν προς έγκριση στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. τον Κανονισμό Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων και Μελετών, το αργότερο μέσα σε 2 μήνες από την ανάρτηση των ανωτέρω κατευθυντήριων οδηγιών, καθώς και ύστερα από κάθε σχετική τροποποίησή τους. Η έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. δίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε 2 μήνες από την υποβολή του Κανονισμού Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών. Αν ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης δεν απαντήσει εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας, ο Κανονισμός θεωρείται εγκεκριμένος. Μέχρι την κατάρτιση των ανωτέρω κατευθυντήριων οδηγιών από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, οι φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης οφείλουν να εφαρμόζουν Κανονισμό Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών που καταρτίζουν οι ίδιοι, ο οποίος εγκρίνεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. μέσα σε 3 μήνες από την υποβολή του, άλλως θεωρείται εγκεκριμένος.

 

10. Ο φορέας Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ή Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης υποχρεούται να υποβάλει στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. για αξιολόγηση έκθεση ετήσιου προγραμματισμού για το επόμενο έτος, στην οποία περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστο αναλυτικός προϋπολογισμός, προγραμματισμός των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης, σε εθνικό και περιφερειακό ή και τοπικό επίπεδο.

 

Η έκθεση ως προς τον προγραμματισμό των εργασιών περιλαμβάνει τουλάχιστον τις δράσεις, το σκοπό, τα μέσα υλοποίησης και τον προϋπολογισμό του κόστους.

 

Στην έκθεση του φορέα Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης και Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης περιλαμβάνεται, για αξιολόγηση από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, αναλυτικό ετήσιο πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τις δράσεις, το σκοπό, τα μέσα υλοποίησης και τον προϋπολογισμό του κόστους.

 

Επιτρέπεται υπέρβαση του κόστους του προγράμματος μέχρι ποσοστού 10% επί του προϋπολογισμένου ποσού εφόσον αυτό αιτιολογείται. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης μπορεί να αξιώσει την από κοινού διεξαγωγή ενημερωτικών δράσεων και προγραμμάτων ευαισθητοποίησης με άλλους φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη τις ενδεχόμενες συνέργειες ή επικαλύψεις με άλλα προγράμματα ενημέρωσης ή ευαισθητοποίησης. Η έκθεση υποβάλλεται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. έως την 30ή Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους. Το ειδικότερο περιεχόμενο της έκθεσης, ο τρόπος αξιολόγησης και δημοσιοποίησής της και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

11. Ο φορέας Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ή Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης υποχρεούται να υποβάλει στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. για αξιολόγηση λεπτομερή ετήσια έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του, τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, καθώς και αναλυτικά οικονομικά στοιχεία στα οποία περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα στοιχεία του επιχειρησιακού σχεδίου που συνοδεύει την έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας του. Η έκθεση υποβάλλεται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. έως την 30ή Απριλίου του επόμενου έτους με βάση τα έως τότε διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία. Με την οριστικοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων του φορέα, υποβάλλονται αμελλητί στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. και τα οικονομικά αυτά στοιχεία. Η έκθεση, μετά την αξιολόγηση, δημοσιεύεται χωρίς καθυστέρηση στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Το ειδικότερο περιεχόμενο της έκθεσης, ο τρόπος αξιολόγησης και δημοσιοποίησής της και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

12. Ο φορέας Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ή Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης υποχρεούται να υποβάλει αληθή και τεκμηριωμένα στοιχεία στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. αναφορικά με τις ποσότητες αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων, ανά είδος και κατηγορία αυτών, που οδηγήθηκαν προς επεξεργασία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, καθώς και τη μεθοδολογία συγκέντρωσης των στοιχείων αυτών.

 

13. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης ελέγχει το διοικητικό κόστος λειτουργίας των φορέων Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης κατά την εξέταση των επιχειρησιακών τους σχεδίων, κατά τη διαδικασία έγκρισης, ανανέωσης ή τροποποίησης των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, καθώς και κατά την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων των φορέων. Ως διοικητικό κόστος θεωρείται ιδίως το κόστος της μισθοδοσίας, η αποζημίωση μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα μισθώματα και τα κοινόχρηστα, το κόστος αναλωσίμων, τα αναγκαία έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας, καθώς και το κόστος λήψης αναγκαίων υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης, νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, ο έλεγχος του φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης από τρίτους και η φύλαξη και ο καθαρισμός των εγκαταστάσεών του. Το διοικητικό κόστος λειτουργίας των φορέων Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 10% των εσόδων του φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης από εισφορές, μέσα στην προηγούμενη χρήση, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. με την οποία εγκρίνεται αιτιολογημένο αίτημα του φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης, μέσα σε προθεσμία 2 μηνών από την υποβολή του αιτήματος, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας το αίτημα θεωρείται εγκεκριμένο. Στο ως άνω ποσοστό δεν περιλαμβάνεται το έκτακτο κόστος για δικαστικές υποθέσεις, το κόστος των σχετικών δικηγορικών αμοιβών, καθώς και το κόστος για ελέγχους σε τρίτους.

 

Οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου δεν εφαρμόζονται κατά τα 3 πρώτα χρόνια λειτουργίας των φορέων Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, καθώς και για φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης των οποίων το κόστος λειτουργίας είναι μόνο διοικητικό, όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω. Διαρκείς υποχρεώσεις του φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης, που συνιστούν διοικητικό κόστος λειτουργίας του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο, και έχουν αναληφθεί κατά τα 3 πρώτα έτη λειτουργίας του, δεν συνιστούν νόμιμη αιτία υπέρβασης του ποσοστού που ορίζεται στο τρίτο εδάφιο της παρούσας.

 

14. Το κατά το άρθρο 5 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/2004) ειδικό αποθεματικό φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης, ο οποίος έχει συμπληρώσει τριετή λειτουργία, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατά το τέλος του έτους το 35% των εσόδων του τρέχοντος έτους λειτουργίας, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, με την οποία εγκρίνεται αιτιολογημένο αίτημα του φορέα μέσα σε προθεσμία 2 μηνών από την υποβολή του αιτήματος, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας το αίτημα θεωρείται εγκεκριμένο. Αν το ειδικό αποθεματικό υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό χωρίς προηγούμενη έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, ο φορέας Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης υποχρεούται να το χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς και σύμφωνα με τους όρους και το χρονοδιάγραμμα που καθορίζει ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης με απόφασή του.

 

15. Οι φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης υποχρεούνται να ελέγχουν αν οι παραγωγοί αποβλήτων συσκευασίας ή οι παραγωγοί ή διαχειριστές αποβλήτων άλλων προϊόντων τηρούν τους όρους των συμβάσεων ένταξής τους στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης.

 

16. Ο φορέας Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπεται από τη νομοθεσία, ανάλογα με τη νομική μορφή του και όταν ανακληθεί ή δεν ανανεωθεί η απόφαση έγκρισης λειτουργίας Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ή όταν αφαιρεθεί η έγκριση λειτουργίας του από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης το κεφάλαιο που έχει καταβληθεί από τους μετόχους ή τους εταίρους αποδίδεται σε αυτούς και το προϊόν που έχει απομείνει περιέρχεται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, ο οποίος υποχρεούται να το διαθέσει αντίστοιχα σε Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων ανάλογα με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης που έχει τεθεί σε εκκαθάριση, για εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων που εμπίπτουν στο αντικείμενο λειτουργίας του φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης που εκκαθαρίστηκε και να καθορίσει τους ειδικότερους όρους της διάθεσης, ώστε να επιτευχθούν αποτελέσματα αντίστοιχα του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης που εκκαθαρίστηκε.

 

17. Οι παράγραφοι 3, 5, 9 και 13 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση των φορέων Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.