Νόμος 2939/01 - Άρθρο p

Παράρτημα: Περιεχόμενο φακέλων για την έγκριση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Για τα Ατομικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών

 

1. Κατάθεση από πλευράς του ενδιαφερόμενου φακέλου, ο οποίος περιλαμβάνει πέραν των στοιχείων που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τα ακόλουθα κατ' ελάχιστον στοιχεία:

 

α) αίτηση του παραγωγού με τα πλήρη στοιχεία αυτού, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού του νομικού προσώπου που οργανώνει το σύστημα, β) στοιχεία που αφορούν τον παραγωγό συσκευασιών. Συγκεκριμένα:

 

α)α) πλήρη στοιχεία του,

β)β) είδος και ετήσιες ποσότητες συσκευασιών που έθετε στην αγορά για την τελευταία τριετία,

γ)γ) εμπειρία σε θέματα εναλλακτικής διαχείρισης, εφόσον υπάρχει.

 

2. Σκοπός - στόχοι του ατομικού συστήματος:

 

Αναλύεται ο σκοπός, αναφέρονται ποσοτικοποιημένοι οι στόχοι του συστήματος και γίνεται συνοπτική αναφορά στις μεθόδους οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η επίτευξη των στόχων του προτεινόμενου συστήματος εκτιμάται κατά πόσο συνεισφέρει στην επίτευξη των Εθνικών στόχων για την ανάκτηση - ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας.

 

3. Εμβέλεια του συστήματος:

 

Δίδονται στοιχεία για το πεδίο εφαρμογής του συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τουλάχιστον πρέπει να γίνει αναφορά στο γεωγραφικό εύρος του, τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται και την πυκνότητά του κ.ά., καθώς και στο χρονοδιάγραμμα επέκτασής του.

 

4. Επιλογή/περιγραφή των μεθόδων εναλλακτικής διαχείρισης:

 

Η μεθοδολογία του συστήματος πρέπει να περιγράφεται λεπτομερώς και η επιλογή της ή των συγκεκριμένων μεθόδων διαχείρισης (χωριστής συλλογής αποβλήτων υλικών συσκευασίας, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και ανάκτησης - ανακύκλωσης) πρέπει να τεκμηριώνεται με αξιόπιστα οικονομικά, περιβαλλοντικά, τεχνολογικά και κοινωνικά κριτήρια. Πρέπει να περιγράφονται συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας.

 

5. Τεχνικοοικονομική μελέτη του συστήματος, η οποία πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει:

 

α) τη σκοπιμότητα του έργου (των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης),

β) τα αναμενόμενα αποτελέσματα,

γ) τη μεθοδολογία υλοποίησης,

δ) την υπάρχουσα τεχνική υποδομή για τις ανάγκες της εναλλακτικής διαχείρισης - τον εξοπλισμό,

ε) την απαιτούμενη υποδομή για τις ανάγκες του συστήματος / επέκταση υπάρχουσας υποδομής - εξοπλισμού,

στ) το υπάρχον/απαιτούμενο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος - νέες θέσεις εργασίας,

ζ) το περιβαλλοντικό όφελος από την εναλλακτική διαχείριση και την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η διάθεση υπολειμμάτων επεξεργασίας,

η) την περιγραφή του συστήματος εγγυοδοσίας, εφόσον προτείνεται,

θ) τα οικονομικά στοιχεία.

 

6. Εκτιμώμενος προϋπολογισμός, ο οποίος κατ' ελάχιστο πρέπει να περιλαμβάνει:

 

α) την εκτίμηση των εσόδων που προκύπτουν από τις ποσότητες των ανακυκλούμενων αποβλήτων και της συσκευασίας ανά είδος υλικού,

β) τις εκτιμώμενες δαπάνες και την κατανομή τους,

η) τη χρηματοδότηση πιθανών ζημιών.

 

7. Αντίγραφα προσυμφώνων του συστήματος με τρίτα μέρη (εκτός συστήματος) που συμμετέχουν στον κύκλο εργασιών διαχείρισης, όπως οι αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης.

 

8. Προγράμματα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης χρηστών και κοινού, τα οποία προτίθεται να οργανώσει το σύστημα.

 

Β. Για τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών

 

1. Κατάθεση από πλευράς των ενδιαφερομένων φακέλου, ο οποίος περιλαμβάνει πέραν των στοιχείων που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τα ακόλουθα κατ' ελάχιστον στοιχεία:

 

α) αίτηση του συστήματος με τα πλήρη στοιχεία αυτού, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού του νομικού προσώπου που οργανώνει το σύστημα και την μετοχική σύνθεση,

 

β) στοιχεία που αφορούν τους παραγωγούς. Συγκεκριμένα:

 

α)α) πλήρη στοιχεία τους,

β)β) είδος και ετήσιες ποσότητες συσκευασιών που έθεταν στην αγορά για την τελευταία τριετία,

γ)γ) εμπειρία σε θέματα εναλλακτικής διαχείρισης, εφόσον υπάρχει.

 

2. Σκοπός - στόχοι του συλλογικού συστήματος:

 

Αναλύεται ο σκοπός, αναφέρονται ποσοτικοποιημένοι οι στόχοι του συστήματος και γίνεται συνοπτική αναφορά στις μεθόδους οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών. Εκτιμάται κατά πόσο η επίτευξη των στόχων του προτεινόμενου συστήματος συνεισφέρει στην επίτευξη των Εθνικών στόχων ανάκτησης - ανακύκλωσης συσκευασιών. Περιλαμβάνεται διακριτή και αναλυτική αναφορά στην απόδοση και στο βαθμό επίτευξης των στόχων στη βάση της επιλεγόμενης μεθόδου, σύμφωνα με την παράγραφο 4 κατωτέρω, σε σχέση με τυχόν καταγραφόμενες εκ μέρους του ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας οι οποίες ανακτώνται - ανακυκλώνονται στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

3. Εμβέλεια του συστήματος:

 

Δίδονται στοιχεία για το πεδίο εφαρμογής του συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τουλάχιστον πρέπει να γίνεται αναφορά στο γεωγραφικό εύρος του, τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται και την πυκνότητά του κ.ά. καθώς και στο χρονοδιάγραμμα επέκτασής του.

 

4. Επιλογή/περιγραφή των μεθόδων εναλλακτικής διαχείρισης:

 

Η μεθοδολογία του συστήματος πρέπει να περιγράφεται λεπτομερώς και η επιλογή της ή των συγκεκριμένων μεθόδων διαχείρισης (χωριστής συλλογής αποβλήτων, υλικών . συσκευασίας, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και ανάκτησης - ανακύκλωσης) πρέπει να τεκμηριώνεται με αξιόπιστα οικονομικά, περιβαλλοντικά, τεχνολογικά και κοινωνικά κριτήρια. Πρέπει να περιγράφονται συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας.

 

5. Τεχνικοοικονομική μελέτη του συστήματος, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον:

 

α) τη σκοπιμότητα του έργου (των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης),

β) τα αναμενόμενα αποτελέσματα,

γ) τη μεθοδολογία υλοποίησης,

δ) την υπάρχουσα τεχνική υποδομή για τις ανάγκες της εναλλακτικής διαχείρισης - εξοπλισμός,

ε) την απαιτούμενη υποδομή για τις ανάγκες του συστήματος/επέκταση υπάρχουσας υποδομής - εξοπλισμού,

στ) το υπάρχον/απαιτούμενο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος,

ζ) τις νέες θέσεις εργασίας,

η) το περιβαλλοντικό όφελος από την εναλλακτική διαχείριση - αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως η ασφαλής διάθεση καταλοίπων επεξεργασίας, εκτίμηση των επιπτώσεων στη δημόσια υγιεινή,

θ) την περιγραφή συστήματος εγγυοδοσίας, εφόσον προτείνεται,

ι) τα οικονομικά στοιχεία.

 

6. Εκτιμώμενος προϋπολογισμός, ο οποίος να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο:

 

α) τις μεθόδους υπολογισμού των χρηματικών εισφορών που καλύπτουν το κόστος της εναλλακτικής διαχείρισης που βαρύνει το ΣΕΔ, επιμερισμένες ανά υλικό,

β) τους όρους και τη διαδικασία αναπροσαρμογής των εισφορών,

γ) τη δημιουργία τυχόν αποθεματικών με σκοπό τη διασφάλιση της μελλοντικής εύρυθμης λειτουργίας του ΣΕΔ (κάλυψη μελλοντικών ζημιών), με την επιφύλαξη της παραγράφου 14 του άρθρου 4Α,

δ) τις εκτιμώμενες δαπάνες και την κατανομή τους,

ε) τη χρηματοδότηση πιθανών ζημιών.

 

7. Το πλαίσιο των συμβάσεων συνεργασίας του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης με παραγωγούς, δήμους, φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, φορείς διαχείρισης αποβλήτων.

 

8. Αντίγραφα προσυμφώνων συνεργασίας του συστήματος με τρίτα μέρη (εκτός ΣΕΔ) που συμμετέχουν στον κύκλο εργασιών διαχείρισης (αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, ανάκτησης, ανακύκλωσης, συλλογής - μεταφοράς κ.λ.π.).

 

9. Αντίγραφα προσυμφώνων συνεργασίας των συμμετεχόντων παραγωγών συσκευασιών στο υπό έγκριση σύστημα.

 

10. Προγράμματα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης χρηστών - κοινού, τα οποία προτίθεται να οργανώσει το σύστημα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 25 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.