Νόμος 2947/01 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 καθορίζονται οι ακόλουθες περιοχές υποδοχής εγκαταστάσεων φιλοξενίας εκπροσώπων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (χωριά τύπου) και προσωπικού ασφαλείας, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω και απεικονίζονται στο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:25.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

 

α. Οι περιοχές των καταλυμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (Δ' και Ε' Παιδικές Εξοχές), του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Παιδικές Κατασκηνώσεις Οίκου Ναύτη), των Προσκόπων και του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα του Δήμου Νέας Μάκρης Αττικής. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπεται η επισκευή, μετασκευή και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και η εκτέλεση των αναγκαίων έργων υποδομής. Εφόσον απαιτηθεί η ανέγερση νέων μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων ή η επέκταση των υφισταμένων, ο συνολικός συντελεστής δόμησης για καθεμιά από τις προαναφερόμενες εκτάσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,3 και το συνολικό ποσοστό κάλυψης το 15%, αντίστοιχα. Οι περιοχές αυτές, μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, θα λειτουργήσουν ως οργανωμένα θέρετρα και χώροι αναψυχής για τις ανάγκες των οικείων φορέων.

 

β. Έκταση 80 στρεμμάτων στο χώρο του στρατοπέδου Παπαστάθη στο Δήμο Αχαρνών Αττικής. Ο συντελεστής δόμησης-για το σύνολο των οικοδομήσιμων χώρων της έκτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1. Το ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων πρέπει να ανέρχεται σε 40% τουλάχιστον στο σύνολο της έκτασης. Η περιοχή αυτή, μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, θα λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής χρήσεων πολεοδομικού κέντρου.

 

γ. Έκταση στην περιοχή της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής. Ο συντελεστής δόμησης της έκτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,3 και το ποσοστό κάλυψης το 30%. Η περιοχή αυτή, μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, θα λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής χρήσεων εκπαίδευσης και ως χώρος εγκατάστασης διοικητικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

δ. Εκτάσεις ιδιοκτησίας του Δήμου Αμαρουσίου, ιδιοκτησίας του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και ιδιοκτησίας ιδιωτών στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής. Ο μέσος συντελεστής δόμησης για το σύνολο των οικοδομήσιμων χώρων των παραπάνω εκτάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1 και ο συντελεστής δόμησης κάθε οικοδομικού τετραγώνου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 2. Το ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων πρέπει να ανέρχεται σε 40% τουλάχιστον στο σύνολο των παραπάνω εκτάσεων. Στο ανωτέρω ποσοστό κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων δεν προσμετράται η έκταση που περιλαμβάνεται στην καθορισμένη ζώνη του ρέματος. Η περιοχή του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, θα λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής χρήσεων πολεοδομικού κέντρου, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές ως χώροι αμιγούς κατοικίας.

 

ε. Έκταση του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας στο Δήμο Παλλήνης Αττικής. Ο συντελεστής δόμησης για το σύνολο των οικοδομήσιμων χώρων της έκτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,8. Το ποσοστό πρασίνου και κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων πρέπει να ανέρχεται σε 60% τουλάχιστον στο σύνολο της έκτασης. Στο παραπάνω ποσοστό συνυπολογίζεται και το εσωτερικό δίκτυο οδών και πλατειών των οικοδομικών τετραγώνων. Η περιοχή αυτή, μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, θα λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής χρήσεων γενικής κατοικίας. Εφόσον ο συντελεστής δόμησης που θα πραγματοποιηθεί υπερβαίνει το 0,7, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας ή ο έλκων εξ αυτού δικαιώματα οφείλει να καταβάλει στον οικείο Δήμο ή να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για λογαριασμό του, ποσό δραχμών ίσο προς το 10% της αντικειμενικής αξίας του πέραν του 0,7 πραγματοποιούμενου συντελεστή δόμησης. Το ποσό αυτό εγγράφεται υπό ίδιο κωδικό αριθμό στον προϋπολογισμό του οικείου Δήμου και διατίθεται αποκλειστικά για την κάλυψη πολεοδομικών αναγκών και για την εκτέλεση κοινόχρηστων και κοινωφελών έργων και έργων αναβάθμισης του περιβάλλοντος στην εδαφική περιφέρεια του παραπάνω Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η καταβολή του ποσού αυτού αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας οικοδομής.

 

στ. Η έκταση των εγκαταστάσεων της Σχολής Αστυνομίας στην Αμυγδαλέζα του Δήμου Αχαρνών Αττικής. Στην έκταση αυτή επιτρέπεται η επισκευή, μετασκευή και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και η εκτέλεση των αναγκαίων έργων υποδομής. Εφόσον απαιτηθεί η ανέγερση νέων μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων ή η επέκταση των υφισταμένων, ο συνολικός συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,3 και το ποσοστό κάλυψης το 20%. Η περιοχή αυτή, μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, θα λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής εκπαιδευτικών λειτουργιών και λοιπών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

 

ζ. Δύο εκτάσεις του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς στο χώρο της χερσαίας ζώνης λιμένος Πειραιά και στις θέσεις Παλατάκι και Ακτή Βασιλειάδη, αντίστοιχα. Ο συντελεστής δόμησης για καθεμία από τις παραπάνω εκτάσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,2 και το ποσοστό κάλυψης το 50%. Στις περιοχές αυτές επιτρέπεται η δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, μετά από έγκριση των περιβαλλοντικών τους όρων και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται με τις εγκριτικές αποφάσεις της επόμενης παραγράφου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των αναγκαστικών νόμων 2344/1940 (ΦΕΚ 154/Α/1940), [Ν] 1559/1950 (ΦΕΚ 252/Α/1950) και του νόμου [Ν] 2688/1999 (ΦΕΚ 40/Α/1999).

 

η. Έκταση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Ξενοδοχείο Ταμείου Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού) στην περιοχή Νότιου Φαλήρου του Δήμου Πειραιά. Στην παραπάνω έκταση επιτρέπεται η επισκευή, μετασκευή και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και η εκτέλεση των αναγκαίων έργων υποδομής.

 

n.2947.01.37

n.2947.01.38

n.2947.01.39

n.2947.01.40

n.2947.01.41

n.2947.01.42

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2)β του άρθρου 11 του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) και την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003).

 

2. α. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των φορέων της προηγούμενης παραγράφου ή του έλκοντος εξ αυτών δικαιώματα και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, οριοθετούνται σε χάρτη κλίμακας 1:5.000 οι παραπάνω περιοχές και καθορίζονται και εγκρίνονται ειδικότερα οι γενικοί και ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης, οι τυχόν ειδικότερες χρήσεις γης και οι τυχόν πρόσθετες απαγορεύσεις και υποχρεώσεις, η γενική διάταξη των σχετικών εγκαταστάσεων και των συνοδευτικών τους δραστηριοτήτων, καθώς και τα προβλεπόμενα δίκτυα υποδομής.

 

β. Ειδικά για τις περιπτώσεις β', δ' και ε' της προηγούμενης παραγράφου, με τις αποφάσεις αυτές εγκρίνεται επιπλέον ή τροποποιείται και το ρυμοτομικό σχέδιο των παραπάνω περιοχών

 

Στις περιπτώσεις αυτές, η υποβολή της πρότασης έχει τα αποτελέσματα παραίτησης των δικαιούχων από την κυριότητα, νομή και κατοχή των εκτάσεων που καθορίζονται ως κοινόχρηστοι χώροι από το ρυμοτομικό σχέδιο. Κατά τα λοιπά, η δημοσίευση των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλεως κατά τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 17-07-1923 (ΦΕΚ 228/Α/1923). Η εφαρμογή των ρυμοτομικών σχεδίων γίνεται με πρωτοβουλία και ευθύνη των οικείων φορέων, οι οποίοι, για το σκοπό αυτόν, προβαίνουν στην εκτέλεση των έργων διαμόρφωσης του χώρου, καθώς και στην εκτέλεση των έργων υποδομής, όπως αυτά προβλέπονται στις εγκριτικές αποφάσεις της παρούσας παραγράφου. Διατάξεις που προβλέπουν την υποχρέωση εισφοράς σε γη και χρήμα δεν έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις πολεοδόμησης με βάση την παράγραφο αυτή.

 

γ. Αν η πρόταση υποβάλλεται από πρόσωπο στο οποίο δεν ανήκει η κυριότητα της έκτασης, υπογράφεται υποχρεωτικώς και από τον κύριο αυτής.

 

δ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κίνηση της σχετικής διαδικασίας είναι η συνυποβολή, μαζί με την πρόταση του οικείου φορέα, αντιγράφου συμβολαίου ή άλλης εγγράφου συμφωνίας, που έχει συναφθεί μεταξύ αυτού και της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία, από την οποία να προκύπτει ότι ο προς ρύθμιση χώρος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες φιλοξενίας εκπροσώπων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή προσωπικού ασφαλείας κατά τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Η κατασκευή των παραπάνω εγκαταστάσεων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το βραδύτερο μέχρι της 30-03-2004. Για το σκοπό αυτόν, στη σχετική συμφωνία περιέχονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την τήρηση της προθεσμίας αυτής, ο τρόπος παρακολούθησης του χρονοδιαγράμματος του έργου, οι παρεχόμενες ασφάλειες και εγγυήσεις και οι τυχόν τμηματικές και συνολικές ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε περίπτωση υπερημερίας του φορέα εκτέλεσης του έργου, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

ε. Οι διατάξεις του από 05-02-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 707/Δ/1979), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 14 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκαν και εκάστοτε ισχύουν, και οι διατάξεις των άρθρων 4 έως και 7 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997), όπως εκάστοτε ισχύουν, δεν έχουν εφαρμογή στις περιοχές που οργανώνονται οικιστικά σύμφωνα με το άρθρο αυτό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2)δ του άρθρου 11 του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002).

 

3.α. Οι οικοδομικές άδειες για τις μόνιμες κτιριακές εγκαταστάσεις, που θα ανεγερθούν στις περιοχές της παραγράφου 1, χορηγούνται σύμφωνα με τη διαδικασία και από την υπηρεσία που ορίζεται στην παράγραφο 1 περίπτωση β' του άρθρου 5 του νόμου 2730/1999, όπως αντικαθίσταται με το νόμο αυτόν, ύστερα από αίτηση του κυρίου της έκτασης ή του έλκοντος εξ αυτού δικαιώματα και αφορούν και τις κατά περίπτωση καθοριζόμενες μεταολυμπιακές χρήσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων.

 

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για την έκδοση οικοδομικών αδειών για την ανέγερση νέων οικιστικών συγκροτημάτων και εν γένει κτιριακών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τη φιλοξενία της Ολυμπιακής οικογένειας ή των εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης ή των επίσημων χορηγών της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία, εκτός ξενοδοχείων. Στις περιπτώσεις αυτές η υποβολή του φακέλου συνοδεύεται από βεβαίωση της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία ως προς την καταλληλότητα της αιτούμενης θέσης για την Ολυμπιακή χρήση, τη συμβατότητα της εγκατάστασης με τις προδιαγραφές της Ολυμπιακής φιλοξενίας που καθορίζονται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, τη δυνατότητα έγκαιρης ολοκλήρωσης των σχετικών εργασιών για τις ανάγκες τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, καθώς και τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη ή του έλκοντος εξ αυτού δικαιώματα και της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία για τη χρησιμοποίηση της αιτούμενης εγκατάστασης για τις ανάγκες της Ολυμπιακής φιλοξενίας.

 

β. Σε όλες τις περιοχές της παραγράφου 1 επιτρέπεται η τοποθέτηση προσωρινών κατασκευών (λυομένων ή μεταφερομένων), καθώς και η εγκατάσταση βασικών δικτύων τοποθετημένων με ήπιες (αντιστρεπτές) μεθόδους κατασκευής. Για την τοποθέτηση των παραπάνω κατασκευών, αντί της απαιτούμενης για τις μόνιμες εγκαταστάσεις οικοδομικής άδειας, απαιτείται έγκριση εργασιών που χορηγείται από την υπηρεσία που ορίζεται στην παράγραφο 1 περίπτωση β' του άρθρου 5 του νόμου 2730/1999, όπως τροποποιείται με το νόμο αυτόν. Στην εγκριτική απόφαση καθορίζονται οι απαιτήσεις ασφάλειας και αισθητικής που πρέπει να πληρούν οι κατασκευές αυτές, καθώς και ο χρόνος διατηρήσεώς τους, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες μετά το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι αρμοδιότητες που καθορίζονται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της περιπτώσεως αυτής ασκούνται μέχρι 31-03-2005.

 

γ. Οι διατάξεις της προηγούμενης περιπτώσεως έχουν εφαρμογή και για την τοποθέτηση προσωρινών κατασκευών και δικτύων προσωρινού χαρακτήρα σε ακίνητα που βρίσκονται σε άλλες περιοχές του Νομού Αττικής και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών φιλοξενίας εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 82 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002)

 

4. Έκταση του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία στο χώρο της χερσαίας ζώνης λιμένα Ελευσίνας - όπως εμφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1.000 που επισυνάπτεται - στη θέση Καλυμπάκι εντάσσεται και χωροθετείται ως περιοχή υποδομής έργων Ολυμπιακής υποδομής για την κατασκευή των αναγκαίων εγκαταστάσεων και λοιπών έργων υποστήριξης της Επισκευαστικής Βάσης (κτίρια - υπόστεγα) πλωτών και χερσαίων μέσων του Λιμενικού Σώματος, σύμφωνα με την Εγκριτική Απόφαση υπ' αριθμό 8221.Τ/03/02/2004/29-04-2004 της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 9 του νόμου 2987/2002 (ΦΕΚ 27/Α/2002).

 

n.3254.04

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 10 του νόμου 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α/2004).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.