Νόμος 2948/01 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του νόμου 1165/1918 Περί Τελωνειακού Κώδικα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο [Ν] 1165/1918 (ΦΕΚ 73/Α/1918) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 καταργείται

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ποσά από φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις μέχρι τρία (3) ευρώ κατά πράξη, που εισπράχθηκαν αχρεώστητα ή ελλιπώς βεβαιώθηκαν ή εισπράχθηκαν, δεν επιστρέφονται ή δεν βεβαιώνονται συμπληρωματικά για είσπραξη.}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 42 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Μετά την κατακύρωση επ' ονόματι του τελευταίου πλειοδότη παρακατατίθεται υπ' αυτού αμέσως το τέταρτον του εκπλειστηριάσματος, μεθ' ο υπογράφονται τα πρακτικά της δημοπρασίας παρά του τελευταίου πλειοδότη, του εγγυητή και του κήρυκος, η έγκρισις δε της γενομένης κατακυρώσεως γίνεται παρά του αρμόδιου Οικονομικού Επιθεωρητού, ή εν ελλείψει Οικονομικού Επιθεωρητού, η έγκρισις απόκειται εις το Υπουργείον των Οικονομικών. Η περί της εγκρίσεως απόφασις εκδίδεται εντός πέντε ημερών από της παραλαβής των πρακτικών.}

 

4. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 10 του άρθρου 43 φράση υπερβαίνει τις 100 δραχμές αντικαθίσταται από τη φράση υπερβαίνει τα 0,3 ευρώ.

 

5. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 75 φράση ανώτερο των δραχμών διακοσίων (200) αντικαθίσταται από τη φράση ανώτερο των 0,59 ευρώ.

 

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 76 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Δια τα εξαγόμενα έπιπλα, σκεύη και είδη οικιακής χρήσεως, ως και προϊόντα αξίας μέχρι 44 ευρώ προκειμένου περί Τελωνείων Α' Τάξης και 22 προκειμένου περί των λοιπών Τελωνειακών Αρχών μη υποκείμενα εις τέλος ή φόρον ανώτερο των 0,88 και 0,44 ευρώ αντιστοίχως ων δεν απαγορεύεται η εξαγωγή, δύναται κατά την κρίσιν της τελωνειακής αρχής να επιτρέπεται η φόρτωσις τη εγγράφω αδεία αυτής.}

 

7. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 90 φράση πρόστιμον μέχρι δραχμών 6.000 αντικαθίσταται από τη φράση πρόστιμο μέχρι 17 ευρώ.

 

8. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 3 του άρθρου 90 φράση πρόστιμον μέχρι δραχμών 60.000 αντικαθίσταται από τη φράση πρόστιμο μέχρι 176 ευρώ.

 

9. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 4 του άρθρου 90 φράση πρόστιμον μέχρι δραχμών 30.000 αντικαθίσταται από τη φράση πρόστιμο μέχρι 88 ευρώ.

 

10. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 91 φράση Επιβάλλεται πρόστιμον μέχρι δραχμών 60.000 αντικαθίσταται από τη φράση Επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 176 ευρώ.

 

11. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 3 του άρθρου 91 φράση εν γένει μέχρι δραχμών 30.000 αντικαθίσταται από τη φράση εν γένει μέχρι 88 ευρώ.

 

12. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 4 του άρθρου 91 φράση Πρόστιμον μέχρι δραχμών 500.000 αντικαθίσταται από τη φράση πρόστιμο μέχρι 1.467 ευρώ.

 

13. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 5 του άρθρου 91 φράσεις:

 

πρόστιμο ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών
πρόστιμο πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών
πρόστιμο δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών
και πάντως όχι μικρότερο των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών

 

αντικαθίστανται από τις φράσεις:

 

πρόστιμο 2.934 ευρώ
πρόστιμο 14.673 ευρώ
πρόστιμο 29.347 ευρώ
και πάντως όχι μικρότερο των 44.020 ευρώ,

 

αντίστοιχα.

 

14. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 92 φράση πρόστιμον μέχρι δραχμών 100.000 αντικαθίσταται από τη φράση πρόστιμο μέχρι 293 ευρώ.

 

15. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 93 φράση Επιβάλλεται πρόστιμον μέχρι δραχμών 18.000 αντικαθίσταται από τη φράση Επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 52 ευρώ.

 

16. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 93 φράση Το πρόστιμον δύναται να ανέλθει μέχρι δραχμών 300.000 αντικαθίσταται από τη φράση Το πρόστιμον δύναται να ανέλθει μέχρι 880 ευρώ.

 

17. Η αναφερόμενη στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 93 φράση πρόσθετα τέλη δύνανται να καθορισθούν μέχρι 15.000 δραχμών αντικαθίσταται από τη φράση πρόσθετα τέλη δύνανται να καθορισθούν μέχρι 44 ευρώ.

 

18. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 94 φράση Επιβάλλεται πρόστιμον μέχρι δραχμών 30.000 αντικαθίσταται από τη φράση Επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 88 ευρώ.

 

19. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 94 φράση επιβάλλεται πρόστιμον μέχρι δραχμών 30.000 αντικαθίσταται από τη φράση επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 88 ευρώ.

 

20. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 97 φράση πρόστιμον από είκοσι χιλιάδες μέχρι πενήντα χιλιάδας δραχμάς αντικαθίσταται από τη φράση πρόστιμο από 58 μέχρι 146 ευρώ.

 

21. Η αναφερόμενη στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 97 φράση είναι μικρότερο των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών αντικαθίσταται από τη φράση είναι μικρότερο των 1.467 ευρώ.

 

22. Η αναφερόμενη στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 97 φράση πρόσθετα τέλη δύνανται να καθορισθούν μέχρι 5.000 δραχμών αντικαθίσταται από τη φράση πρόσθετα τέλη δύνανται να καθορισθούν μέχρι 14 ευρώ.

 

23. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 15 του άρθρου 99 φράση πολλαπλά ή πρόσθετα τέλη ή πρόστιμα ανέρχονται εις το ποσόν των πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών αντικαθίσταται από τη φράση πολλαπλά ή πρόσθετα τέλη ή πρόστιμα ανέρχονται εις το ποσόν των 14 ευρώ.

 

24. Η αναφερόμενη στην περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 100 φράση δεν υπερβαίνει τις (200) δραχμάς αντικαθίσταται από τη φράση δεν υπερβαίνει τα 0,59 ευρώ.

 

25. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 103 φράση δεν υπερβαίνουν εν τω συνόλω τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) αντικαθίσταται από τη φράση δεν υπερβαίνουν εν τω συνόλω τα 29.347 ευρώ.

 

26. Η αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 103 φράση δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδας (2.000) δραχμάς αντικαθίσταται από τη φράση δεν υπερβαίνει τα 5 ευρώ.

 

Επίσης, η αναφερόμενη στο τέταρτο εδάφιο της ίδιας αυτής παραγράφου αυτού του άρθρου φράση όριον των δύο χιλιάδων δραχμών αντικαθίσταται από τη φράση όριο των πέντε ευρώ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.