Νόμος 2948/01 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Ρυθμίσεις ελεγκτικών διαδικασιών και διοικητικών και ποινικών κυρώσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα προβλεπόμενα όρια σε δραχμές από τις διατάξεις του άρθρου 51 του νόμου 2065/1992, της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α/1995), της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 179/2000 και των άρθρων 11, 14, 15, 17, 18 και 19 του νόμου 2523/1997, καθορίζονται από 01-01-2002 σε ευρώ ως εξής:

 

α) του άρθρου 51 του νόμου 2065/1992 σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ,

 

β) των περιπτώσεων α', β' και υποπερίπτωσης γ)1 της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2343/1995, σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ της περίπτωσης α', σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ένα (1.500.001) μέχρι εννέα εκατομμύρια (9.000.000) ευρώ της περίπτωσης β' και σε εννέα εκατομμύρια ένα (9.000.001) ευρώ της υποπερίπτωσης γ)1,

 

γ) της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 179/2000 (ΦΕΚ 167/Α/2000) σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ,

 

δ) των περιπτώσεων α' και ε' της παραγράφου 1 και της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του νόμου 2523/1997, σε χίλια (1000) ευρώ,

 

ε) της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου 2523/1997, σε χίλια πεντακόσια (1500) και δυο χιλιάδες διακόσια πενήντα (2.250) ευρώ αντίστοιχα,

 

στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2523/1997 σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ,

 

ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 2523/1997 σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ,

 

η) της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του νόμου 2523/1997 σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ αντίστοιχα, και της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του νόμου 2523/1997 σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ αντίστοιχα,

 

θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 2523/1997, σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ αντίστοιχα,

 

ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του νόμου 2523/1997 σε διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (235.000) ευρώ.

 

2. Για τον προσδιορισμό του ορίου της περίπτωσης στ' της προηγούμενης παραγράφου, τα ποσά των φόρων που αφορούν φορολογικές περιόδους ή χρήσεις μέχρι 31-12-2001 μετατρέπονται σε ευρώ με βάση την ισοτιμία δραχμής και ευρώ, στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη προς τα κάτω μονάδα.

 

3. α) Τα ποσά προστίμου που προβλέπονται σε δραχμές από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 2523/1997 καθορίζονται για παραβάσεις που διαπράττονται από 01-01-2002 και μετά σε εκατόν δεκαεπτά (117) ευρώ μέχρι χίλια εκατόν εβδομήντα (1.170) ευρώ.

 

β) Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 2523/1997 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Ειδικά όποιος κατέχει και χρησιμοποιεί αριθμούς φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) περισσότερους από έναν ή αναγράφει στα φορολογικά του στοιχεία καθώς και στις φορολογικές του δηλώσεις αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) που ανήκει σε άλλο πρόσωπο ή που δεν έχει χορηγηθεί σε αυτόν υπόκειται σε πρόστιμο που ορίζεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) δραχμές. Από 01-01-2002 το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε ευρώ και στρογγυλοποιούμενο διαμορφώνεται σε 4.400 ευρώ.}

 

4. Τα δραχμικά όρια που αναφέρονται στις διατάξεις των προστίμων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, του άρθρου 5 του νόμου 2523/1997, μετατρέπονται σε ευρώ και αναπροσαρμόζονται, κατά περίπτωση, ως εξής:

 

α) Των υποπεριπτώσεων α)α', α)β', α)γ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 των 100.000 δραχμών, των 200.000 δραχμών και 300.000 δραχμών σε 293, 586 και 880 ευρώ, αντίστοιχα.

β) Της περίπτωσης ε' της παραγράφου 5 των 300.000 δραχμών σε 880 ευρώ.

γ) Της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 6 των 5.000.000 δραχμών σε 14.673 ευρώ.

δ) Της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 8 των 300.000 δραχμών σε 880 ευρώ.

ε) Των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 10 των 300.000 δραχμών σε 880 ευρώ.

 

5. Για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας που διαπράχθηκαν ή διαπράττονται μέχρι 31-12-2001, για τις οποίες προβλέπεται η επιβολή προστίμων σε δραχμές, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις, τα πρόστιμα που επιβάλλονται από 01-01-2002 και μετά υπολογίζονται σε ευρώ με βάση την ισοτιμία δραχμής και ευρώ, στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη προς τα κάτω μονάδα. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που με ειδική διάταξη νόμου προβλέπεται διαφορετικά.

 

6. Όρια διαφορών φορολογητέας ύλης ή φόρων που ορίζονται σε δραχμές, με βάση τα οποία επιβάλλονται πρόσθετοι φόροι ή πρόστιμα ή άλλες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις ή επέρχονται οποιεσδήποτε άλλες καθορισμένες από τις φορολογικές διατάξεις συνέπειες, εφόσον αφορούν φορολογικές περιόδους ή χρήσεις μέχρι 31-12-2001 ή φορολογικές υποχρεώσεις που γεννήθηκαν μέχρι την ημερομηνία αυτή, εξακολουθούν να ισχύουν για τις περιπτώσεις αυτές και μετά την 01-01-2002 ανεξάρτητα αν οι τελικοί καταλογισμοί γίνονται σε ευρώ.

 

7. Σε ελέγχους που διενεργούνται από το χρόνο έναρξης του οριστικού καθεστώτος του ευρώ και μετά και αφορούν παλαιότερες χρήσεις, η εμφάνιση των σχετικών ποσών και οι κατά περίπτωση υπολογισμοί στις οικείες εκθέσεις ελέγχου και στις εκδιδόμενες καταλογιστικές πράξεις γίνονται σε δραχμές και οι στις καταλογιστικές πράξεις διαφορές ποσών και λοιπές επιβαρύνσεις που καταλογίζονται τελικά μετατρέπονται σε ευρώ, με βάση την τελική ισοτιμία δραχμής και ευρώ και με στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη προς τα κάτω μονάδα. Ειδικά για ελέγχους που αφορούν το μεταβατικό στάδιο εφαρμογής του ευρώ, η εμφάνιση των ποσών και οι υπολογισμοί στις εκθέσεις ελέγχου και τις καταλογιστικές πράξεις γίνονται σε δραχμές ή ευρώ, ανάλογα με το νόμισμα που χρησιμοποίησε ο υπόχρεος κατά το στάδιο αυτό.

 

8. Τα ποσά που καταλογίζονται σε ευρώ σε περίπτωση περιορισμού τους, λόγω διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού, κατά τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις, στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη προς τα κάτω μονάδα.

 

9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του νόμου 2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Σε διοικητική επίλυση της διαφοράς ή δικαστικό συμβιβασμό τα πρόστιμα των άρθρων 4, 5 και 6 περιορίζονται στο ένα τρίτο (1/3) αυτών, στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη προς τα κάτω μονάδα ευρώ.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.