Νόμος 2948/01 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Τροποποιήσεις των νόμων 1839/1989, 1402/1983 και 1906/1990


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις της Δ245/1988 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών, που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 1839/1989 (ΦΕΚ 90/Α/1989), τροποποιούνται ως εξής:

 

α) Η αναφερόμενη στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 φράση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών αντικαθίσταται από τη φράση 1.467 ευρώ.

 

β) Η αναφερόμενη στο εδάφιο α' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 φράση ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) δραχμές αντικαθίσταται από τη φράση 4.400 ευρώ.

 

2. Οι διατάξεις της Δ247/1988 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών, που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 1839/1989 τροποποιούνται ως εξής:

 

α) Η αναφερόμενη στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 φράση τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών αντικαθίσταται από τη φράση 88 ευρώ.

 

β) Η αναφερόμενη στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 φράση πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών αντικαθίσταται από τη φράση 14 ευρώ.

 

γ) Η αναφερόμενη στην παράγραφο 6 του άρθρου 10 φράση διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) δραχμών αντικαθίσταται από τη φράση 733 ευρώ.

 

δ) Η αναφερόμενη στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 φράση δύο χιλιάδες (2.000) δραχμές αντικαθίσταται από τη φράση πέντε (5) ευρώ.

 

3. Η αναφερόμενη φράση στο άρθρο 37 του νόμου [Ν] 1402/1983 (ΦΕΚ 167/Α/1983), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 1567/1985 (ΦΕΚ 171/Α/1985) και εξακολουθεί να ισχύει βάσει του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 1676/1986 (ΦΕΚ 204/Α/1986), πενήντα χιλιάδες (50.000) μέχρι και ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές αντικαθίσταται από τη φράση 146 ευρώ μέχρι και 2.934 ευρώ.

 

4. Η αναφερόμενη φράση στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της υπ' αριθμού Δ697/35/20-03-1990 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών, που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 1884/1990 (ΦΕΚ 81/Α/1990), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 1906/1990 (ΦΕΚ 157/Α/1990), η οποία συνεπάγεται την επιβολή προστίμου 100.000 δραχμών αντικαθίσταται από τη φράση η οποία συνεπάγεται την επιβολή προστίμου 293 ευρώ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.