Νόμος 2948/01 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Τροποποιήσεις του νόμου 2127/1993


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο [Ν] 2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α/1993) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ποσά από φόρους του παρόντος νόμου μέχρι τρία (3) ευρώ κατά πράξη, που εισπράχθηκαν αχρεώστητα δεν επιστρέφονται. Το ποσό αυτό δύναται να αυξάνεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, μη δυνάμενο να υπερβεί τα δεκαπέντε (15) ευρώ.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζονται ως εξής:

 

Είδος

Κωδικός ΣΟ

Ποσό Φόρου σε ευρώ

Μονάδα επιβολής

α) Βενζίνη αεροπλάνων

27.10.00.26

437

χιλιόλιτρο

β) Βενζίνη με μόλυβδο

27.10.00.34 και

27.10.00.36

337

χιλιόλιτρο

γ) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο

 

με αριθμό οκτανίων μέχρι και 96,5

 

με αριθμό οκτανίων μεγαλύτερο των 96,5

 

 

27.10.00.27 και

27.10.00.29

27.10.00.29 και

27.10.00.32

 

 

296

 

316

 

 

χιλιόλιτρο

 

χιλιόλιτρο

δ) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο με την προσθήκη ειδικών προσθέτων, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί, προσφέρεται προς πώληση ή και χρησιμοποιείται ως ισοδύναμο καύσιμο αντί της μολυβδούχου βενζίνης των κωδικών της ΣΟ 27.10.00.34 και 27.10.00.36

27.10.00.27

27.10.00.29 και

27.10.00.32

337

χιλιόλιτρο

ε) Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης

27.10.00.37

437

χιλιόλιτρο

στ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης

ΕΧ27.10.00.66

245

χιλιόλιτρο

ζ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης

ΕΧ27.10.00.67

245

χιλιόλιτρο

Ειδικά για την περίοδο από 1ης Νοεμβρίου μέχρι και 10 Απριλίου κάθε έτους ο φόρος του πετρελαίου θέρμανσης ορίζεται σε 123 ευρώ το χιλιόλιτρο.

Στην περίπτωση που οι ανωτέρω ημερομηνίες συμπίπτουν με μη εργάσιμες ημέρες, ως ημερομηνία λαμβάνεται η προηγούμενη εργάσιμη για την έναρξη και η επόμενη εργάσιμη για τη λήξη.

η) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), άλλο από εκείνο των περιπτώσεων στ' και ζ'

ΕΧ27.10.00.66 και

ΕΧ27.10.00.67

245

χιλιόλιτρο

θ) Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (FUEL OIL Μαζούτ)

27.10.00.74 έως και 27.10.00.78

38

μετρικός τόννος

ι) Κηροζίνη (φωτιστικό πετρέλαιο)

27.10.00.51 και

ΕΧ 27.10.00.55

245

χιλιόλιτρο

ι)α) Κηροζίνη θέρμανσης

ΕΧ 27.10.00.55

245

χιλιόλιτρο

Ειδικά για την περίοδο από 1ης Νοεμβρίου μέχρι και 10 Απριλίου κάθε έτους ο φόρος της κηροζίνης θέρμανσης ορίζεται σε 123 ευρώ το χιλιόλιτρο.

Στην περίπτωση που οι ανωτέρω ημερομηνίες συμπίπτουν με μη εργάσιμες ημέρες, ως ημερομηνία λαμβάνεται η προηγούμενη εργάσιμη για την έναρξη και η επόμενη εργάσιμη για τη λήξη.

ι)β) Υγραέρια και μεθάνιο που χρησιμοποιούνται ως καύσιμο κινητήρων

ΕΧ 27.11.12.11

έως

ΕΧ 27.11.19.00

και

ΕΧ 27.11.29.00

100

μετρικός τόννος

ι)γ) Υγραέρια και μεθάνιο για λοιπές, πλην της προηγούμενης περίπτωσης ι)β', χρήσεις

ΕΧ 27.11.19.00

και

ΕΧ 27.11.29.00

13

μετρικός τόννος

}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ειδικά για τα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται στις παρακάτω περιπτώσεις, οι συντελεστές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ορίζονται ως εξής:

 

Είδος

Κωδικός ΣΟ

Ποσό Φόρου σε ευρώ

Μονάδα επιβολής

α) Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις άρθρου 16 του νόμου [Ν] 3686/1957 (ΦΕΚ 64/Α/1957) και δασικών συνεταιρισμών άρθρου 5 του νόμου [Ν] 827/1978 (ΦΕΚ 194/Α/1978)

27.10.00.34 και

27.10.00.36

299

χιλιόλιτρο

β) Υγραέρια και μεθάνιο που παραλαμβάνονται απευθείας από βιομηχανίες, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4359/1964 (ΦΕΚ 147/Α/1964)

ΕΧ 27.11.12.11

έως

ΕΧ 27.11.19.00

και

ΕΧ 27.11.29.00

0,29

μετρικός τόννος

γ) Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο) που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 57/1967 (ΦΕΚ 14/Α/1967)

ΕΧ 27.10.00.25

17

μετρικός τόννος

δ) Υγραέρια και μεθάνιο που χρησιμοποιούνται στη γεωργία

ΕΧ 27.11.12.11

έως και

ΕΧ 27.11.19.00

και

ΕΧ 27.11.29.00

0,29

μετρικός τόννος

ε) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

ΕΧ 27.10.00.66

120

χιλιόλιτρο

}

 

4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 26 καταργείται.

 

5. Το αναφερόμενο στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 26Α ποσό των διακοσίων (200) δραχμών αντικαθίσταται σε 0,59 ευρώ.

 

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ο φόρος αυτός ορίζεται σε 1,13 ευρώ ανά βαθμό ΡLΑΤΟ κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας.}

 

7. Το άρθρο 34 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα του προηγούμενου άρθρου ορίζεται σε 45 ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος με εξαίρεση τα προϊόντα που ορίζονται στα σημεία 5,6 και 7 του μέρους IΒ' του Παραρτήματος VΙ του Κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου 1493/1999, (L 179/1999), για τα οποία ο συντελεστής ορίζεται σε 22,50 ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος.}

 

8. Το άρθρο 36 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα του προηγούμενου άρθρου είναι μηδέν (0) ευρώ.}

 

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 38 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα του προηγούμενου άρθρου είναι μηδέν (0) ευρώ.}

 

10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 η αναφερόμενη φράση είναι υποχρεωμένοι να γράφουν σε δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση είναι υποχρεωμένοι να γράφουν σε ευρώ.

 

11. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 48 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, ποσό 0,06 ευρώ ανά χιλιάδα τεμαχίων}

 

12. Το αναφερόμενο στην παράγραφο 4 του άρθρου 49 ποσό καθορίζεται σε 59 ευρώ.

 

13. Η παράγραφος 6 του άρθρου 57 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Ποσά φόρου μέχρι τρία (3) ευρώ κατά πράξη δεν εισπράττονται. Το ποσό αυτό δύναται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών να αυξάνεται μέχρι δεκαπέντε (15) ευρώ.}

 

14. Το αναφερόμενο στην παράγραφο 4 του άρθρου 67 ποσό προστίμου καθορίζεται σε 14.673 ευρώ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.