Νόμος 2954/01 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Αυτοτελής φορολογία αφορολόγητων αποθεματικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιβάλλεται αυτοτελής φορολογία εισοδήματος με συντελεστή δεκαεπτά και πενήντα τοις εκατό (17,50%) στα αποθεματικά που έχουν σχηματίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 34 ή παραγράφου 8 του άρθρου 106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, τα οποία προέρχονται από τα, πέραν των τεκμαρτών, πραγματικά κέρδη τους από την πώληση ανεγειρομένων οικοδομών ή την εκτέλεση δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων και εμφανίζονται στον τελευταίο ισολογισμό που έκλεισαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, οι ατομικές επιχειρήσεις, οι υπόχρεοι που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 και τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 101 του ίδιου Κώδικα, εφόσον αυτά δεν έχουν υπαχθεί σε φορολογία και δεν έχουν διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί, μέχρι τη δημοσίευση αυτού του νόμου.

 

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, οι υπόχρεοι που αναφέρονται σε αυτήν πρέπει να υποβάλλουν ιδιαίτερη δήλωση για την καταβολή του οφειλόμενου ποσού. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην αρμόδια για τη φορολογία του υπόχρεου Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα, για τις δημόσιες υπηρεσίες, του μήνα Νοεμβρίου 2001. Ο φόρος που προκύπτει με βάση αυτή τη δήλωση καταβάλλεται σε πέντε (5) ίσες δίμηνες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης και οι υπόλοιπες τέσσερις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων τρίτου, πέμπτου, έβδομου και ένατου, από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης, μηνών. Με την καταβολή αυτού του φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς και των μετόχων ή εταίρων του. Το ποσό των αποθεματικών που φορολογήθηκαν με αυτόν τον τρόπο, μετά την αφαίρεση του φόρου που καταβάλλεται, εμφανίζονται σε ειδικούς λογαριασμούς στα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης και δύνανται, οποτεδήποτε, να διανεμηθούν ή να κεφαλαιοποιηθούν ή να εξαχθούν στο εξωτερικό, όταν πρόκειται για αλλοδαπές επιχειρήσεις, χωρίς καμία άλλη φορολογική επιβάρυνση.

 

3. Οι διατάξεις του άρθρου 113 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, του νόμου [Ν] 2717/1999 (ΦΕΚ 97/Α/1999) και του νόμου 2523/1997 εφαρμόζονται ανάλογα και στο φόρο που οφείλεται με βάση τις διατάξεις αυτού του άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.