Νόμος 2963/01 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Εκλογή και συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων διοικείται από αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι τριμελές για όσα Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων έχουν τη δύναμη τους μέχρι και τριάντα (30) λεωφορεία και πενταμελές για όσα έχουν στη δύναμη τους τριάντα ένα (31) και άνω λεωφορεία. Τα ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζονται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα λοιπά μέλη αυτού.

 

2. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τους μετόχους του Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων, για τριετή θητεία. Πρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που κατά τη διάρκεια της θητείας του απολέσει την ιδιότητα του μετόχου, εκπίπτει αυτοδίκαια από τη θέση αυτή.

 

3. Οι υποψηφιότητες, μαζί με Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων μέχρι της 12ης μεσημβρινής της προηγούμενης της Γενικής Συνέλευσης ημέρας και στη συνέχεια συντάσσεται ενιαίο ψηφοδέλτιο.

 

4. Ως εκλεγέντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που πέτυχαν κατά σειρά πλειοψηφία, ενώ ως αναπληρωτές αυτών, εκτός του Προέδρου για τον οποίο δεν προβλέπεται εκλογή αναπληρωτή, λογίζονται αυτοί που κατά σειρά έπονται των προηγουμένων.

 

5. Για την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτείται:

 

α. ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή του Προέδρου,

 

β. ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή Αντιπροέδρου και αναπληρωτή αυτού και

 

γ. ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ισάριθμων αναπληρωματικών.

 

Κατά τη ψηφοφορία τίθενται ένας σταυρός προτίμησης σε κάθε ψηφοδέλτιο για την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και του ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου περί τριμελών Διοικητικών Συμβουλίων και μέχρι δύο σταυροί για την εκλογή των τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου περί πενταμελών Διοικητικών Συμβουλίων.

 

Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των ισοψηφησάντων.

 

6. Η επανεκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται

 

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία εφόσον παρίστανται τρία τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών αυτού.

 

8. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή φυσικής ή νομικής ανικανότητας του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αριθμό μεγαλύτερο των αναπληρωματικών, ο οικείος Νομάρχης προσφεύγει στο αρμόδιο δικαστήριο κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 69 του Αστικού Κώδικα για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

9. Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή να προσληφθεί Διευθυντής άτομο που καταδικάσθηκε τελεσίδικα ή παραπέμφθηκε τελεσίδικα σε βαθμό κακουργήματος ή πλημμελήματος, για αδικήματα του άρθρου 135 παράγραφος 3 του Ποινικού Κώδικα, κλοπής, υπεξαίρεσης, δωροδοκίας, λιποταξίας, παραχάραξης, πλαστογραφίας, απιστίας, απάτης, εκβίασης, συκοφαντικής δυσφήμισης, εμπορίας, διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, μεταφοράς λαθρομεταναστών, σύστασης συμμορίας και απαγωγής.

 

Η τελεσίδικη παραπομπή σε δίκη για τα ως άνω αδικήματα αποτελεί λόγο έκπτωσης ή απόλυσης αντίστοιχα.

 

10. Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων, κατά τη διάρκεια της θητείας του, δεν επιτρέπεται να προσληφθεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας από το Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων.

 

11. Γραπτή παραίτηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή μελών αυτού δεν ανακαλείται

 

12. Τα Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων Ηρακλείου και Χανίων ονομάζονται στο εξής Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων Ηρακλείου Λασιθίου και Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων Χανίων Ρεθύμνου αντίστοιχα. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων αυτών είναι επταμελή, αποτελούμενα από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και πέντε ακόμη μέλη. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστου Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Μετά την εκλογή του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. εκ των οποίων τα τρία εκλέγονται εκ των μετόχων του ενός νομού και τα αλλά τρία εκ των μετόχων του αλλού νομού, εκλέγεται ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος είναι ένας εκ των τριών μελών του νομού εκ του οποίου δεν εξελέγη ο Πρόεδρος. Οι λεπτομέρειες για τη διενέργεια των εκλογών σε αυτά τα Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων, για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για τις αρμοδιότητες του Νομάρχη κάθε νομού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με τις ειδικές ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής εκλέγεται, συγκροτείται και λειτουργεί το Διοικητικό Συμβούλιο Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων δύο νομών, που συγχωνεύονται μέχρι τη μετατροπή αυτών σε ανώνυμη εταιρεία.

 

13. Οι μέτοχοι των Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων που, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 1, υποχρεούνται στην αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να προβούν στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την 31-01-2002. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΡΟΔΑ και των δημοτικών επιχειρήσεων εκλέγεται σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.