Νόμος 2963/01 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Συγχώνευση και διαχωρισμός Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων του ίδιου νομού δύνανται να συγχωνεύονται, με απόφαση του οικείου Νομάρχη, μετά από:

 

α. Προτάσεις των οικείων Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων περί συγχώνευσης, οι οποίες εγκρίνονται με αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως αυτών που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ψήφων του συνόλου των μετόχων κάθε Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων.

 

β. Τεχνικοοικονομική μελέτη, που εκπονείται με μέριμνα της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, από την οποία να προκύπτει η καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και η βιωσιμότητα του ενιαίου φορέα.

 

2. Υπεραστικά ή αστικά Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων που εξυπηρετούν περισσότερους του ενός νομού ή έχουν έδρα διαφορετικούς νομούς δύνανται να συγχωνεύονται ή να διαχωρίζονται, με κοινή απόφαση των οικείων Νομαρχών και σε περίπτωση διαφωνίας αυτών με απόφαση του ή των οικείων Γενικών Γραμματέων Περιφέρειας, μετά από πλήρωση των ίδιων, με την παράγραφο 1, προϋποθέσεων.

 

3. Υπεραστικά ή αστικά Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων, που έχουν συγχωνευθεί με προγενέστερες διατάξεις ή θα συγχωνευθούν με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, δύνανται να διαχωρίζονται εφόσον υπέρ του διαχωρισμού τάσσονται τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των ψήφων των μετόχων των λεωφορείων με έδρα τον ίδιο νομό. Ο διαχωρισμός των Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων γίνεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη αν πρόκειται για Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων του ίδιου νομού ή του ή των οικείων Γενικών Γραμματέων Περιφέρειας, αν πρόκειται για Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων διαφορετικών νομών, μετά από τεχνοοικονομική μελέτη που εκπονείται με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, από την οποία να προκύπτει η καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και η βιωσιμότητα των φορέων που θα δημιουργηθούν.

 

4. Με τις ως άνω αποφάσεις ρυθμίζονται τα της ένταξης των λεωφορείων, του προσωπικού, των περιουσιακών στοιχείων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Το προσωπικό των προς συγχώνευση ή διαχωρισμό Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων εντάσσεται στον ή στους νέους φορείς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.