Νόμος 2963/01 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Αποζημίωση Οργάνων Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων και καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

 

2. Ειδικότερα για τον Πρόεδρο του Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων η παραπάνω αποζημίωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του μισθού που αντιστοιχεί στο βαθμό λογιστή χωρίς πτυχίο, εγγάμου με δύο παιδιά και με τριακονταετή προϋπηρεσία, για όσα Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων έχουν ενταγμένα στη δύναμη τους πάνω από τριάντα πέντε (35) λεωφορεία. Για τα Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων που έχουν στη δύναμη τους δώδεκα (12) μέχρι τριάντα πέντε (35) λεωφορεία, το ύψος της αποζημίωσης αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ποσού που αντιστοιχεί στο εξήντα τοις εκατό (60%) του ως άνω μισθού και για τα Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων που έχουν στη δύναμη τους κάτω από δώδεκα (12) λεωφορεία στο τριάντα τοις εκατό (30%) του ίδιου μισθού.

 

3. Οι μετά την 31-12-1984 διατελέσαντες Πρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε αστικού ή υπεραστικού Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων, καθώς και οι εφεξής διατελούντες, επί τρεις (3) τουλάχιστον τριετίες, λαμβάνουν μηνιαία χορηγία, μετά τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους, η οποία θα βαρύνει τον ειδικό λογαριασμό του Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων 1% της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 2963/2001, εφόσον παραμένουν μέτοχοι αυτού.

 

Η μηνιαία αυτή χορηγία ορίζεται ίση με το ογδόντα τοις εκατό (80%) των μισθών της παραγράφου 2 του παρόντος κατά περίπτωση.

 

4. Οι μετά την 31-12-1995 διατελέσαντες Πρόεδροι των Πανελλαδικών Ομοσπονδιών των Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών και Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών, του Πανελλαδικού Αλληλοασφαλιστικού Συνεταιρισμού Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης, του Αλληλοασφαλιστικού Συνεταιρισμού Βορείου Ελλάδος και Θεσσαλίας Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης και του Κεντρικού Σταθμού Αθηνών Υπεραστικών Λεωφορείων, καθώς και οι εφεξής διατελούντες επί τρεις (3) τουλάχιστον τριετίες, λαμβάνουν μηνιαία χορηγία, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των φορέων αυτών.

 

Η μηνιαία αυτή χορηγία ορίζεται ίση με το ογδόντα τοις εκατό (80%) του μισθού Προέδρου Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων, όπως αυτός καθορίζεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος.

 

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τους Προέδρους των Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων Ανώνυμη Εταιρεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 25 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.