Νόμος 2963/01 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Ρυθμίσεις θεμάτων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1214/1981 (ΦΕΚ 286/Α/1981) προστίθεται το εξής εδάφιο:

 

{Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα πρόστιμα των ως άνω περιπτώσεων α', β', γ'.}

 

2. α. Τίτλος κυριότητας για τα άνευ αριθμού κυκλοφορίας φορτηγά και λεωφορεία αυτοκίνητα είναι το κατά περίπτωση οριζόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 722/1977 (ΦΕΚ 299/Α/1977) πιστοποιητικό.

 

β. Η κατά τις κείμενες διατάξεις χορηγούμενη άδεια κυκλοφορίας για τα ιδιωτικής χρήσης οχήματα του εδαφίου α' αποτελεί τίτλο κυριότητας από το χρόνο χορήγησής της.

 

γ. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:

 

α)α. Ο τύπος, οι διαστάσεις, το περιεχόμενο και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα στοιχεία των εδαφίων α' και β', της παρούσας.

 

β)β. Ο τρόπος διακίνησης, οι επιβαλλόμενες καταχωρίσεις και η διαδικασία χορήγησης.

 

γ)γ. Η διαδικασία, ο τρόπος, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο θέμα, για την αντικατάσταση των υφιστάμενων αδειών κυκλοφορίας και των βιβλιαρίων μεταβολών με νέα άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

δ)δ. Ο τρόπος μεταβίβασης των άνευ αριθμού κυκλοφορίας φορτηγών και λεωφορείων αυτοκινήτων.

 

ε)ε. Η έναρξη εφαρμογής της παρούσας διάταξης και

 

στ)στ. Κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

3. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1073/1980, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 16 του νόμου 2465/1997, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) Κατ' εξαίρεση της περίπτωσης γ, δύνανται να μεταβιβάζονται οι άδειες κυκλοφορίας στους παραπάνω επαγγελματίες ή καθολικούς διαδόχους τους, εφόσον αυτές είχαν παραχωρηθεί σε αυτούς με συμβολαιογραφικά προσύμφωνα ή με ιδιωτικά συμφωνητικά, τα οποία είχαν συνταχθεί προ της ισχύος του νόμου [Ν] 1959/1991.

 

Στην περίπτωση αυτήν ο αρχικός δικαιούχος της άδειας δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει την προβλεπόμενη στο εδάφιο γ' της παρούσας παραγράφου, βεβαίωση της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταβίβαση αυτή είναι η καταβολή από τον αγοραστή ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών υπέρ του Δημοσίου.

 

4. Άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων, που χορηγήθηκαν προ της έναρξης ισχύος του άρθρου 15 του νόμου 2867/2000 (ΦΕΚ 273/Α/2000) και πληρούν τις προϋποθέσεις ταξινόμησης και κυκλοφορίας της διάταξης αυτής, δεν ανακαλούνται.

 

5. Το άρθρο 13 του νόμου [Ν] 1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α/1991) Για τις οδικές μεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, των οποίων το αρχικό δικαίωμα χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 531/1970 (ΦΕΚ 101/Α/1970), όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1358/1973 (ΦΕΚ 52/Α/1973), καθώς και φορτηγά αυτοκίνητα, δημόσιας χρήσης μεταφοράς κρεάτων, των οποίων το αρχικό δικαίωμα χορηγήθηκε με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1073/1980 και εφόσον εξακολουθούν να κυκλοφορούν ως αυτοκίνητα μεταφοράς κρεάτων, δύναται να αντικαθίστανται με άλλα μικτού βάρους μέχρι 8.000 χιλιόγραμμων ή να αναθεωρείται το μικτό βάρος τους μέχρι του ύψους των 8.000 kg.

 

2. Φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, των οποίων το αρχικό δικαίωμα χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1073/1980, δύναται να αντικαθίστανται με άλλα, των οποίων το ανώτατο μικτό βάρος τους δεν υπερβαίνει τα 6.000 χιλιόγραμμα ή να αναθεωρείται το μικτό βάρος τους μέχρι το παραπάνω επιτρεπόμενο βάρος.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.}

 

6. Το εδάφιο β, της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του νόμου [Ν] 2800/2000 (ΦΕΚ 41/Α/2000), που αντικατέστησε το άρθρο 8 του νόμου 2465/1997, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{β. Για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (νόμος [Ν] 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999))

 

1. Υπέρβαση σε ποσοστό άνω του 20% ορίου μικτού βάρους ή της μέγιστης επιτρεπόμενης φόρτωσης κατ' άξονα από όλα τα Φορτηγά Δημοσίας Χρήσεως και τα Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσεως. Πρόστιμο τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για ένα (1) μήνα.

 

2. Η Ισχύς της παραγράφου 1 για τα Φορτηγά Δημοσίας Χρήσεως που κυκλοφορούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 531/1970 (ΦΕΚ 101/Α/1970) και τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1073/1980 (ΦΕΚ 214/Α/1980) αρχίζει από 01-06-2002.

 

3. Φόρτωση των οχημάτων που δεν διαθέτουν ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου του νόμου [Ν] 1350/1983. Το πρόστιμο του άρθρου 86 παράγραφος 4 και 5 του νόμου [Ν] 2696/1999.}

 

7. α. Στο σκοπό των εταιριών Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία και Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία περιλαμβάνεται και η με κάθε τρόπο εκμετάλλευση της υποδομής τους (ιδίως δίκτυα, δικαιώματα διέλευσης) για την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών δικτύων κάθε μορφής και γενικά κάθε συναφούς δραστηριότητας. Οι παραπάνω εταιρίες για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού μπορούν να ιδρύουν θυγατρικές εταιρίες οποιασδήποτε μορφής ή να συμμετέχουν σε εταιρίες ή σε κοινοπραξίες με αντικείμενο τις ως άνω δραστηριότητες, με απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου και έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού.

 

β. Για την επίτευξη του σκοπού των εταιριών Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία και Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία επιτρέπεται η εκμίσθωση ή η με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση με αντάλλαγμα της χρήσης και γενικότερα η εκμετάλλευση στεγασμένων ή μη εν γένει χώρων, εγκαταστάσεων, όπως επίσης και επιφανειών (κινητών και ακινήτων) ιδιοκτησίας των εταιριών αυτών.

 

8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 1903/1990 (ΦΕΚ 142/Α/1990) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Στον ιδιοκτήτη του οχήματος επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών, το οποίο εισπράττεται κατά τις κείμενες διατάξεις.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.