Νόμος 2963/01 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Ρυθμίσεις θεμάτων τεχνικού ελέγχου και οδικής ασφάλειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην κινητή μονάδα ελέγχου πεδίου, που συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο δ' του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 363/1995 (ΦΕΚ 193/Α/1995), μπορεί να συμμετέχει αντί του εντεταλμένου υπαλλήλου της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ή Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης τεχνικός υπάλληλος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

2. Στα συνεργεία επισκευής οχημάτων, τα οποία προβαίνουν στην αντικατάσταση καταλυτικών μετατροπέων ή στην εκ των υστέρων τοποθέτηση καταλυτικών μετατροπέων ή και φίλτρου ενεργού άνθρακα χωρίς να έχουν νόμιμα πιστοποιηθεί για την εργασία αυτή, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 3 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000) και την απόφαση [Α] Φ2/63053/5275/2001 (ΦΕΚ 386/Β/2001) του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, όπως προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας ή πρόστιμο. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα όργανα, το ύψος του προστίμου, η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 2592/1998 (ΦΕΚ 57/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υπαλλήλων στους οποίους ανατίθεται το έργο των προηγούμενων εδαφίων, η περιγραφή του έργου αυτού και οι διαδικασίες εκτέλεσής του, η συγκρότηση των εξεταστικών επιτροπών και των συνεργείων εκτέλεσης του βοηθητικού έργου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.