Νόμος 2992/02 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος επιχειρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η πρώτη περίοδος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ) Δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελή ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου γενικά, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις, υποχρεούνται όπως, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή ως ακολούθως:}

 

2. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργείται

 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Επίσης σε υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος υποχρεούνται και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι εισόδημα από αυτό.}

 

4. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Από τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του πέμπτου μήνα από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου, για τα εισοδήματα που απόκτησαν μέσα σε αυτήν.}

 

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 56 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Ειδικά, οι επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις επί της παραγωγής, που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, δυνάμει καθεστώτων στήριξης, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής που ασχολούνται με την παραγωγή φυτικών ή ζωικών προϊόντων και οι οποίες βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων, εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.}

 

6. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για ποσά επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων που καταβάλλονται στους δικαιούχους από την 01-12-2001.

 

7. Ειδικά για τις ποσότητες συσπόρου βάμβακος που παραδόθηκαν μέχρι και την 31-01-2002 από τους παραγωγούς στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις ή τα Αναγνωρισμένα Κέντρα Αγοράς και αφορούν αποκλειστικά τη διανυόμενη εκκοκκιστική περίοδο 2001 και για τις οποίες ποσότητες επίκειται η ολοκλήρωση του προβλεπόμενου ελέγχου από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, επιτρέπεται η έκδοση από τις ανωτέρω επιχειρήσεις των τιμολογίων αγοράς, σε χρόνο μεταγενέστερο του ενός μηνός από την παραλαβή των ποσοτήτων αυτών και το αργότερο μέχρι την 31-03-2002, που ολοκληρώνεται η προθεσμία θέσης υπό έλεγχο και ορίζεται από τον Κανονισμό 1591/2001 της Επιτροπής για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος ενίσχυσης για το βαμβάκι και με ημερομηνία έκδοσης των τιμολογίων την 31-12-2001 για τις ποσότητες συσπόρου βάμβακος που παραδόθηκαν μέχρι την ημερομηνία αυτή.

 

8. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 39 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας οι παραγωγοί φυτικών ή ζωικών προϊόντων για την είσπραξη επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων επί της παραγωγής, που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων δυνάμει καθεστώτων στήριξης και οι οποίες βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών προϊόντων.}

 

9. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι την 31-12-2001, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι και την 31-12-2003.

 

10. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α/1999) προστίθενται τέσσερα νέα εδάφια, που έχουν ως εξής:

 

{Οι παραπάνω προσδιοριστικοί παράγοντες εφαρμόζονται και για τον προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων στη φορολογία του εισοδήματος των υπόχρεων αυτών.

 

Τα πιο πάνω ακαθάριστα έσοδα, εφόσον είναι μεγαλύτερα αυτών που δηλώθηκαν, λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών με βάση τις διατάξεις του νόμου 2238/1994. Τα, τυχόν, επιπλέον καθαρά κέρδη που προκύπτουν με τον τρόπο αυτόν, μπορούν να δηλωθούν με συμπληρωματικές δηλώσεις χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου και προστίμου. Η προαιρετική εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τα ποσά Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που προκύπτουν σύμφωνα με την παράγραφο αυτή.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.