Νόμος 2992/02 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Ρυθμίσεις για τις Εταιρίες Διανομής Αερίου και τις Εταιρίες Παροχής Αερίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2364/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι Εταιρεία Διανομής Αερίου υποχρεούνται μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις διατάξεις του.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2364/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, οι Εταιρεία Διανομής Αερίου και οι Εταιρείες Παροχής Αερίου για την εγκατάσταση υπογείων δικτύων διανομής φυσικού αερίου, καθώς και οι εταιρείες παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας για την εγκατάσταση υπογείων δικτύων διανομής θερμότητας, ως και των συστατικών και παραρτημάτων των υπογείων αυτών δικτύων εντός αστικών, ημιαστικών, αγροτικών, βιομηχανικών περιοχών, τεχνολογικών, αιολικών πάρκων, οικισμών και εν γένει περιοχών ή χώρων που χαρακτηρίζονται ή θα χαρακτηρισθούν με οποιονδήποτε τρόπο και ονομασία, δύνανται να χρησιμοποιούν οδούς (ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού τους ως εθνικών, δημοτικών, κοινοτικών, κοινοχρήστων ιδιωτικών), πλατείες, πεζοδρόμια, ερείσματα και γενικά κοινόχρηστους χώρους, καθώς και το υπέδαφος όλων των παραπάνω.}

 

3. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2364/1995 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι Εταιρείες Παροχής Αερίου εξαιρούνται επίσης και από την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994).}

 

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 18 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2364/1995 (ΦΕΚ 252/Α/1995), όπως ισχύει, καταργείται.

 

5. Η παράγραφος 19 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2364/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{19. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στις Εταιρείες Παροχής Αερίου του άρθρου 4, μπορεί να καταβάλλονται επιχορηγήσεις του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και να καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής.

 

Με όμοιες αποφάσεις ρυθμίζεται η κατανομή των συνολικών κοινοτικών και εθνικών επιχορηγήσεων για την κατασκευή των δικτύων διανομής φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης στις Εταιρείες Παροχής Αερίου και καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία διάθεσής τους.}

 

6. Στο άρθρο 7 του νόμου [Ν] 2364/1995 προστίθεται παράγραφος 20, η οποία έχει ως εξής:

 

{20. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση τριμελούς επιτροπής ειδικών, που συγκροτείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, καθορίζεται το ανώτατο ποσοστό απωλειών ποσοτήτων Φυσικού Αερίου, είτε σε αέρια είτε σε υγρή μορφή, κατά τη Μεταφορά, Παραλαβή και Διανομή αυτού μέσω του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

 

Η επιτροπή με τα στοιχεία Διακίνησης του Φυσικού Αερίου σε αέρια και υγρή μορφή κατά τη Μεταφορά - Παραλαβή και Διανομή του συντάσσει σχετική έκθεση προσδιορισμού ανώτατου ποσοστού απώλειας ποσοτήτων Φυσικού Αερίου.}

 

7. Στο άρθρο 7 του νόμου [Ν] 2364/1995 προστίθενται παράγραφοι 21 και 22, που έχουν ως εξής:

 

{21. Τα έσοδα των Εταιρεία Διανομής Αερίου ή της Δημόσια Επιχείρηση Αερίου κατά περίπτωση από την εισφορά των δικαιωμάτων της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του παρόντος στις Εταιρείες Παροχής Αερίου απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος. Τυχόν καταβληθέντα ποσά φόρου δεν επιστρέφονται. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται με την προϋπόθεση ότι τα πιο πάνω έσοδα θα εμφανισθούν σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού. Σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής του αποθεματικού αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το νόμο 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994).

 

Η αξία που έχουν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής τους τα Συστήματα Διανομής Φυσικού Αερίου, τα οποία κατασκευάζονται με δαπάνες των Εταιρείες Παροχής Αερίου και των οποίων η κυριότητα ανήκει στις Εταιρεία Διανομής Αερίου ή τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου κατά περίπτωση, λογίζεται ως εισόδημα των τελευταίων. Για τη φορολογία το εισόδημα αυτό κατανέμεται και φορολογείται ισόποσα στη διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας ολοκληρώνεται η κατασκευή των Συστημάτων αυτών και σε όσες διαχειριστικές περιόδους απομένουν μέχρι τη λήξη του δικαιώματος χρήσης και κάρπωσης αυτών από τις Εταιρείες Παροχής Αερίου Για τον προσδιορισμό της αξίας των εν λόγω Συστημάτων εφαρμόζονται ανάλογα τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

 

Η απόσβεση της αξίας των Συστημάτων Διανομής Φυσικού Αερίου των Εταιρεία Διανομής Αερίου ή της Δημόσια Επιχείρηση Αερίου κατά περίπτωση ενεργείται είτε σύμφωνα με τα οριζόμενα από το προεδρικό διάταγμα 100/1998 είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα στο χρονικό διάστημα που οι Εταιρείες Παροχής Αερίου έχουν το δικαίωμα χρήσης και κάρπωσής τους.

 

22. Η απόσβεση της αξίας των δικαιωμάτων των Εταιρεία Διανομής Αερίου ή της Δημόσια Επιχείρηση Αερίου κατά περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του παρόντος που αποκτήθηκαν από τις Εταιρείες Παροχής Αερίου ενεργείται είτε με σταθερό συντελεστή 10% κατά τα οριζόμενα από το προεδρικό διάταγμα 100/1998 είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα στο χρονικό διάστημα που έχουν το δικαίωμα χρήσης και κάρπωσης αυτών.

 

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται ανάλογα και για τις δαπάνες που πραγματοποιούν οι Εταιρείες Παροχής Αερίου για την κατασκευή μη ιδιόκτητων Συστημάτων Διανομής Φυσικού Αερίου.}

 

8. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών των Εταιρεία Διανομής Αερίου και Εταιρείες Παροχής Αερίου που προκύπτουν από ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30-12-2001.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.