Νόμος 3013/02 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Θέματα υπαλλήλων που υπηρετούν στο Συνήγορο του Πολίτη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι που αποσπώνται στο Συνήγορο του Πολίτη, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΦΕΚ 59/Α/1997) μειώνονται σε είκοσι πέντε (25) από σαράντα (40). Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου 5 αυξάνονται αντίστοιχα κατά δεκαπέντε (15) και ανέρχονται συνολικά σε σαράντα πέντε (45).

 

2. Για τις θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2477/1997 και για τις θέσεις του βοηθητικού επιστημονικού προσωπικού της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 2623/1998 (ΦΕΚ 139/Α/1998), ανώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το 50ο. Η επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2477/1997 αποτελείται από το Συνήγορο του Πολίτη, δύο Βοηθούς Συνηγόρους και δύο καθηγητές πανεπιστημίου.

 

3. Η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων της 22-09-1998 και του πίνακα επιτυχόντων της 06-10-2000 λήγει από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης και ουδεμία απόσπαση μπορεί να διενεργηθεί με βάση τους πίνακες αυτούς.

 

Παρατείνεται αυτοδικαίως για μια τριετία από τη λήξη της η απόσπαση των υπαλλήλων που λήγει έως τις 30-04-2005, εφόσον δεν έχει ανανεωθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 2477/1977.

 

Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Συνήγορο του Πολίτη. Εφόσον, μέχρι την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη της απόσπασης, ο αριθμός των αποσπασμένων υπερβαίνει τους είκοσι πέντε (25), παραμένουν υποχρεωτικά κενές αντίστοιχες σε αριθμό θέσεις ειδικών επιστημόνων της παραγράφου 1.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2477/1997, όπως ισχύει κάθε φορά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 3345/2005 (ΦΕΚ 136/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.