Νόμος 3028/02 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Συμβούλιο Μουσείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού συγκροτείται Συμβούλιο Μουσείων που αποτελείται από δεκαεννέα (19) μέλη ως εξής:

 

α) Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού ως Πρόεδρο.

β) 3 επιστήμονες αρχαιολόγους ή αρχιτέκτονες ή μουσειολόγους ή ιστορικούς τέχνης, κατόχους διδακτορικών διπλωμάτων, υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή μέλη των Ερευνητικών Ιδρυμάτων και τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που αναπληρώνονται από πρόσωπα με ανάλογα προσόντα.

γ) 6 διευθύνοντες μουσείων, διαφόρων κατηγοριών, από τους οποίους οι 3 τουλάχιστον κρατικών μουσείων, εκ των οποίων οι 2 τουλάχιστον προερχόμενοι από αρχαιολογικά Μουσεία, αναπληρούμενους από πρόσωπα με την ίδια ιδιότητα.

δ) 2 πρόσωπα με επιστημονική ειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας μουσείων, αναπληρούμενα από πρόσωπα με τα ίδια προσόντα.

ε) 1 εκπρόσωπο του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, με τον αναπληρωτή του.

στ) 1 εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, με επιστημονική ειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας μουσείων, με τον αναπληρωτή του.

ζ) 3 υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχαιολόγων με βαθμό Α' και επιστημονική ειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας μουσείων και 1 Αρχαιολόγο, μέλος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου της ημεδαπής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του νόμου 3565/2007 (ΦΕΚ 112/Α/2007), με το άρθρο 119 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

2. Το Συμβούλιο Μουσείων:

 

α) εισηγείται στον Υπουργό για τις αρχές που διέπουν τη μουσειακή πολιτική του κράτους και για τα μέτρα υποστήριξης και εξειδίκευσης αυτής, καθώς και για τη συνεργασία μεταξύ των μουσείων και το συντονισμό των δραστηριοτήτων τους,

β) γνωμοδοτεί για τα ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 45, με την επιφύλαξη της διάταξης της περίπτωσης ι)β)ι)β' του εδαφίου γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 50,

γ) γνωμοδοτεί για θέματα εφαρμογής της αρχής της αμοιβαιότητας, σε περίπτωση δανεισμού για τη διοργάνωση εκθέσεων σε Μουσεία,

δ) γνωμοδοτεί για τη συγκρότηση κρατικών μουσείων ως ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 28 του άρθρου 7 του νόμου 2557/1997,

ε) γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που αφορά Μουσεία και παραπέμπεται σε αυτό.

 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/1997) καταργούνται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.