Νόμος 3139/03 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Ρύθμιση θεμάτων αποκρατικοποιήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 3049/2002 (ΦΕΚ 212/Α/2002) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Στις παραπάνω συμφωνίες μετόχων είναι δυνατόν να συμφωνείται η υποχρέωση του μετόχου πλειοψηφίας να εκλέγει ως μέλη διοικητικού συμβουλίου πρόσωπα υποδεικνυόμενα από το μέτοχο μειοψηφίας ή το δικαίωμα της μειοψηφίας να διορίζει με διάταξη του καταστατικού μέλη του διοικητικού συμβουλίου και πέραν του ενός τρίτου.}

 

2. Όρος συμβάσεων, που έχουν ήδη συνομολογηθεί σε εφαρμογή των διαδικασιών αποκρατικοποίησης του νόμου [Ν] 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α/1991) ή του νόμου 3049/2002 (ΦΕΚ 212/Α/2002), ο οποίος εξαρτά τη θέση σε ισχύ των συμβάσεων αυτών από τη νομοθετική τους κύρωση, δεν δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη. Οι συμβάσεις αυτές τίθενται σε ισχύ δέκα ημέρες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον τα συμβαλλόμενα μέρη δεν συμφωνήσουν διαφορετικά μέσα στην παραπάνω προθεσμία.

 

3. Οι διατάξεις του νόμου 3049/2002, όπως συμπληρώνονται με την παράγραφο 1, εφαρμόζονται και στις αποκρατικοποιήσεις, στις οποίες δεν έχουν περαιωθεί οι ενέργειες που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωσή τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.