Νόμος 3144/03 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι προθεσμίες που καθορίζονται στα άρθρα 3, 4 παράγραφος 6 και 5 του νόμου 2972/2001 (ΦΕΚ 291/Α/2001) για την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, καθώς και αυτές που καθορίζονται στα άρθρα 11 και 13 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης και αφορούν μισθολογικές περιόδους από 01-07-2002 μέχρι 31-12-2002, παρατείνονται μέχρι 31-01-2003.

 

Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία παρατείνεται και η προθεσμία που είχε χορηγηθεί με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του νόμου 3050/2002 για μισθολογικές περιόδους από 01-01-2002 έως 30-06-2002.

 

Για τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις και τις δηλώσεις μεταβολής στοιχείων που υποβάλλονται κατά τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων, αναστέλλεται η επιβολή πρόσθετων επιβαρύνσεων και αυτοτελών προστίμων και αυτά που καταβλήθηκαν επιστρέφονται άτοκα και εφάπαξ, ύστερα από αίτηση των εργοδοτών που υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του νόμου 2972/2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Με Κανονισμό που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 16 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951 (ΦΕΚ 179/Α/1951), ορίζονται ο τύπος, η μορφή, τα στοιχεία και το περιεχόμενο, ο χρόνος και η προθεσμία υποβολής, ορθής υποβολής και επανυποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, τα υπόχρεα πρόσωπα, η διαδικασία τήρησης των υποχρεώσεων του εργοδότη και εργαζόμενου, η διαδικασία τροποποίησης γνωστοποίησης των μεταβολών, το χρονικό διάστημα έκδοσης, γνωστοποίησης και ο τρόπος αποστολής του Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης που προβλέπεται στο άρθρο 10 του νόμου 2972/2001 και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα, απαραίτητο για την υλοποίηση του παρόντος.

 

Με τον ίδιο Κανονισμό ρυθμίζεται και η δυνατότητα να γνωστοποιούνται οι μετατροπές ή οι ακυρώσεις ασφάλισης με ιδιαίτερο απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, καθώς και να καθορίζονται οι κατηγορίες προσώπων που εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης και ορίζονται τα στοιχεία που υποχρεούνται να τηρούν και να υποβάλλουν γι' αυτά οι εργοδότες, καθώς και ο τρόπος απεικόνισης της ασφάλισής τους.

 

Ομοίως με τον ίδιο Κανονισμό δύναται να μεταβάλλεται η χρονική περίοδος αναφοράς της Συγκεντρωτικής Περιοδικής Δήλωσης Εισφορών, ο τρόπος υποβολής της, να ανακαθορίζονται οι υπόχρεοι υποβολής της, καθώς και να παρατείνεται η μεταβατική περίοδος που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου 3050/2002.}

 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 27 και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του νόμου [Ν] 2717/1999 εφαρμόζονται αναλόγως και στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την εκδίκαση των κοινωνικών και ασφαλιστικών διαφορών της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 702/1977, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

 

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις, ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, εφόσον δεν έχει εκδοθεί γι' αυτές αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.