Νόμος 3148/03 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Πόροι - κατανομή αυτών - αμοιβές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι πόροι της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων προέρχονται από εισφορά ποσοστού 1% επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων των εταιρειών ή κοινοπραξιών ελεγκτικών εταιρειών. Αν από την οικονομική διαχείριση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων στο τέλος κάθε τριετίας προκύπτει οικονομικό αποτέλεσμα (έσοδα - έξοδα) που υπερβαίνει τις δαπάνες της προηγούμενης χρήσης, διατίθεται έως το 75% του οικονομικού αυτού αποτελέσματος με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ως έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 31 του νόμου 4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α/2013).

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 226/1992, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) εισφορά 1,2% επί των αμοιβών που τιμολογούνται από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες ελεγκτικών εταιρειών.}

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι αμοιβές του Προέδρου, των Αντιπροέδρων, των μελών του διοικητικού συμβουλίου της επιτροπής λογιστικής τυποποίησης και ελέγχων και των μελών του συμβουλίου λογιστικής τυποποίησης και του συμβουλίου ποιοτικού ελέγχου, καθώς και του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.