Νόμος 3153/03 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Τροποποίηση του άρθρου πέμπτου του νόμου 2932/2001


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 3 του άρθρου πέμπτου του νόμου 2932/2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Για την ακριβή και καλή εκτέλεση των όρων της δρομολόγησης κατατίθεται εγγυητική επιστολή στο Υπουργείο πριν από την έναρξη των δρομολογίων. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ορίζεται το ποσό της εγγυητικής επιστολής με βάση το ολικό μήκος του πλοίου, καθώς και το ποσό του παραβόλου των προηγούμενων παραγράφων. Με όμοια απόφαση ορίζονται τα τραπεζικά ή πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα, οι εγγυητικές επιστολές των οποίων γίνονται δεκτές, το περιεχόμενό τους, ο τρόπος υπολογισμού του χρηματικού ύψους αυτών, τα κριτήρια ολικής ή μερικής κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών, τα αρμόδια όργανα που αποφασίζουν για την κατάπτωση αυτή και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να έχει ισχύ μέχρι και ένα μήνα μετά τη λήξη της δρομολογιακής περιόδου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.