Νόμος 3153/03 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σχολών ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εμπορικής Ναυτιλίας, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν:

 

α) στη διαδικασία χορήγησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των σχολών ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης και στην αρμόδια για τη χορήγηση της Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας,

 

β) στην αναγκαία υποδομή και στον εξοπλισμό τους, στη διδακτέα ύλη, στα προσόντα των εκπαιδευτών, στα όργανα και στη διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης των σχολών σύμφωνα με τον Κανονισμό Ι/8 της διεθνούς σύμβασης Για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978 (STCW), που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 1314/1983 (ΦΕΚ 2/Α/1983), όπως ισχύει, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα, σχετικό με τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις

 

της σύμβασης αυτής για τα θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης,

 

γ) στον τρόπο, στους φορείς και στις διαδικασίες ελέγχου για τη διασφάλιση της ποιότητας της ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης, που παρέχεται σε κάθε βαθμίδα και ειδικότητα εκπαιδευομένων, ώστε να καλύπτονται τα επίπεδα κατάρτισης και επιμόρφωσης που προβλέπονται από την παραπάνω διεθνή σύμβαση και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

2. Για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των σχολών ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης. υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας αίτηση, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την έκδοσή της.

 

3. Η άδεια ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μετά από εισήγηση της αρμόδιας για την έκδοσή της Υπηρεσίας, εφόσον παύσει να συντρέχει κάποια από τις προϋποθέσεις για τη χορήγησή της.

 

4. Έξι μήνες μετά από την έναρξη ισχύος των κανονιστικών διατάξεων, που εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων, δεν επιτρέπεται η χωρίς άδεια λειτουργία σχολών ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης..

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.