Νόμος 3156/03 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Φορολογικές και άλλες ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Κώδικά Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το νόμο 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994), προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ. Από 01-01-2003 το ποσό της επιχορήγησης που καταβάλλεται στους νέους επαγγελματίες οι οποίοι υπάγονται στα προγράμματα απασχόλησης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού της παραγράφου 9 του άρθρου 29 του νόμου 1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α/1982).}

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Κώδικά Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής και εφαρμόζεται για οικοδομές των οποίων η έναρξη ανέγερσης πραγματοποιείται από την 01-01-2002:

 

{Αν όμως το τίμημα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συμβόλαια ή το πραγματικό τίμημα το οποίο προκύπτει από άλλα επίσημα ή ανεπίσημα στοιχεία είναι μεγαλύτερο από την πιο πάνω αξία, ως ακαθάριστο έσοδο λαμβάνεται το μεγαλύτερο τίμημα.}

 

3. Στο άρθρο 29 του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997) προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:

 

{11. Οι απαλλαγές και εξαιρέσεις που ορίζουν οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15 του νόμου αυτού ισχύουν και εφαρμόζονται ανάλογα για τις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης.}

 

4. Στην περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/1997) αντικαθίσταται η υποπερίπτωση γ)γ' και προστίθεται υποπερίπτωση δ)δ' ως εξής:

 

{γ)γ) για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, είτε

 

δ)δ) για την άσκηση δημόσιου φορολογικού ελέγχου ή δημόσιου ελέγχου κοινωνικών παροχών.}

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού επιτρέπεται να παραχωρούνται δωρεάν, κατά πλήρη κυριότητα, δημόσια ακίνητα σε αθίγγανους και παλιννοστούντες ομογενείς από την τέως Σοβιετική Ένωση, οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα στεγαστικής αποκατάστασης που επιδοτούνται από το Κράτος.

 

Για τον ίδιο σκοπό είναι δυνατή η δωρεάν παραχώρηση, κατά πλήρη κυριότητα, ακινήτων που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε νομικό πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή που εξυπηρετούν δημόσιους σκοπούς με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, ύστερα από απόφαση του διοικούντος αυτά οργάνου.

 

Η παραχώρηση συντελείται υπό τη διαλυτική αίρεση ότι το παραχωρούμενο ακίνητο δεν θα μεταβιβασθεί επί μια πενταετία, εκτός από γονική παροχή.

 

Η υπουργική απόφαση αποτελεί τίτλο, ο οποίος μεταγράφεται ατελώς.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα ειδικότερα κριτήρια παραχώρησης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 της αριθμού Δ697/35/23-03-1990 απόφασης [Α] του Υπουργού Οικονομικών, που κυρώθηκε με το άρθρο 32 του νόμου [Ν] 1884/1990 (ΦΕΚ 81/Α/1990), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι διατάξεις περί ατελούς εισαγωγής επιβατικών αυτοκινήτων από ανάπηρους Έλληνες πολίτες δεν εφαρμόζονται, όταν ο ενδιαφερόμενος ανάπηρος, κατά την άσκηση για πρώτη φορά του δικαιώματός του, έχει συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο αποδοχής του οικείου τελωνειακού παραστατικού για τον τελωνισμό του αυτοκινήτου.}

 

7. Κάθε μη εισηγμένη σε χρηματιστήριο εταιρεία, της οποίας το Δημόσιο κατέχει ή ελέγχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 50% του μετοχικού της κεφαλαίου ή τα δικαιώματα ψήφου, έχει την υποχρέωση να οργανώνει εσωτερικό έλεγχο, κατά την έννοια της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 και των άρθρων 7 και 8 του νόμου 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α/2002). Η διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου πραγματοποιείται από ειδική υπηρεσία της εταιρείας, στην οποία απασχολείται τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, που ορίζεται από τη γενική συνέλευση.

 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της εταιρείας και ασκούν τις αρμοδιότητες του άρθρου 8 του νόμου 3016/2002.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.