Νόμος 3164/03 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, που εμπίπτουν στην κατηγορία 12 του Παραρτήματος ΙΑ του προεδρικού διατάγματος 346/1998 (ΦΕΚ 230/Α/1998) και συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 6, καταρτίζονται και εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

 

2. Σύμβαση εκπόνησης μελέτης είναι εκείνη στην οποία η παροχή του αναδόχου προς τον εργοδότη συνίσταται στην επιστημονική και τεχνική εργασία και έρευνα που αποβλέπει στην κατασκευή ή μη τεχνικού έργου ή στο σχεδιασμό και την απεικόνιση προγραμμάτων και μεθόδων ανάπτυξης του ευρύτερου χώρου με την κατασκευή ή μη τεχνικών έργων.

 

3. Σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών είναι εκείνη στην οποία η παροχή του αναδόχου προς τον εργοδότη συνίσταται στην προσφορά γνώσεων και ικανοτήτων, με τη διάθεση κυρίως συγκεκριμένου επιστημονικού προσωπικού και άλλων μέσων και ιδίως η σύμβαση:

 

α) επίβλεψης έργου ή μελέτης,

 

β) τεχνικού συμβούλου για τη διοίκηση ή επίβλεψη ή έλεγχο μελέτης ή εκτέλεσης έργου,

 

γ) τεχνικού συμβούλου για τη διεξαγωγή από την αναθέτουσα αρχή δημόσιου διαγωνισμού για την κατάρτιση σύμβασης του νόμου αυτού ή της νομοθεσίας για την εκτέλεση των δημόσιων έργων,

 

δ) για τον έλεγχο έργου,

 

ε) σύνταξης τευχών δημόσιου διαγωνισμού για την κατάρτιση σύμβασης του νόμου αυτού ή της νομοθεσίας για την εκτέλεση των δημόσιων έργων.

 

4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καταρτίζει και σύνθετες συμβάσεις των δύο προηγούμενων παραγράφων.

 

5. Επίβλεψη κατά την έννοια της περιπτώσεως ό της παραγράφου 3 είναι:

 

α) η διαρκής, υπό την εποπτεία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, παρακολούθηση έργου που εκτελείται ή μελέτης που εκπονείται ή της εκπλήρωσης της συμβατικής παροχής αναδόχου άλλης σύμβασης,

 

β) η χορήγηση οδηγιών στον ανάδοχο της σύμβασης που αφορά η επίβλεψη, για την έντεχνη, εμπρόθεσμη, ασφαλή και οικονομική εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, την επιστήμη και τους κανόνες της τέχνης,

 

γ) η μέριμνα για τη συμμόρφωση του αναδόχου της σύμβασης που αφορά η επίβλεψη, με τις συμβατικές του υποχρεώσεις και

 

δ) γενικά η διασφάλιση των συμφερόντων του εργοδότη.

 

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου σύμβασης επίβλεψης μπορεί να περιλαμβάνονται κατά τους όρους της σύμβασης ο έλεγχος λογαριασμών, η σύνταξη σχεδίων συγκριτικών πινάκων και συναφών τευχών, ο έλεγχος μελετών που υποβάλλονται, ο έλεγχος συμβουλών που χορηγούνται, ο έλεγχος των επί μέρους επιμετρήσεων και της τελικής επιμέτρησης και η έγκαιρη διατύπωση αιτιολογημένης γνώμης στις αιτήσεις και ενστάσεις του αναδόχου της σύμβασης που αφορά η επίβλεψη.

 

6. Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται στις συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών των παραγράφων 2 και 3 που προγραμματίζονται και ανατίθεται η εκτέλεσή τους από το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α 'και β' βαθμού, τις δημοτικές επιχειρήσεις, τις ενώσεις κάθε νομικής μορφής, που αποτελούνται από έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται επίσης στις συμβάσεις των παραγράφων 2 και 3 που προγραμματίζονται και ανατίθεται η εκτέλεσή τους από οργανισμούς δημοσίου δικαίου κατά την έννοια του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 346/1998.

 

Αν από τις διατάξεις που διέπουν την ίδρυση των οργανισμών αυτών προβλέπεται η εξαίρεσή τους από τις μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις για την ανάθεση της εκπόνησης μελετών, με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, οι οργανισμοί αυτοί μπορεί να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού και να διέπονται για τις συμβάσεις των παραγράφων 2 και 3 από τις διατάξεις του οικείου κανονισμού ανάθεσης μελετών και συναφών υπηρεσιών και τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 346/1998.

 

7. Οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται στην παράγραφο 3 απαγορεύεται να ανατίθενται σε πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του άρθρου 16 του νόμου 1418/1984.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.