Νόμος 3164/03 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Έννοιες - Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κύριος του έργου: είναι το Δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του προηγούμενου άρθρου, στο οποίο ανήκει το έργο για το οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες των συμβάσεων που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του προηγούμενου άρθρου.

 

2. Αναθέτουσα αρχή: είναι το Δημόσιο ή Υπηρεσία του ή νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του προηγούμενου άρθρου, που καταρτίζει τη σύμβαση.

 

3. Εργοδότης: είναι η αναθέτουσα αρχή που είναι άμεσος αποδέκτης μελέτης ή παροχής υπηρεσιών, ως αντισυμβαλλόμενη του αναδόχου, είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό του κυρίου του έργου.

 

4. Προϊσταμένη Αρχή: είναι η αρχή ή η υπηρεσία ή το όργανο του εργοδότη που διενεργεί τη διαδικασία κατάρτισης σύμβασης των παραγράφων 2 και 3 του προηγούμενου άρθρου και εποπτεύει την εκτέλεσή της με αποφασιστική αρμοδιότητα σε θέματα μεταβολής των όρων ή άλλων στοιχείων της σύμβασης, για λογαριασμό του εργοδότη.

 

5. Διευθύνουσα Υπηρεσία: είναι η τεχνική υπηρεσία που είναι αρμόδια να παρακολουθεί, να ελέγχει και να ασκεί τη διοίκηση της σύμβασης για λογαριασμό του εργοδότη, υπό την εποπτεία της Προϊσταμένης Αρχής.

 

6. Μελετητής, Σύμβουλος: είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει την απαιτούμενη επιστημονική γνώση και το αναγνωρισμένο από το δίκαιο της επαγγελματικής του έδρας δικαίωμα, να εκπονεί μελέτες ή να παρέχει υπηρεσίες αντίστοιχα των παραγράφων 2 και 3 του προηγούμενου άρθρου.

 

7. Εταιρεία Μελετών, Εταιρεία Συμβούλων: είναι επαγγελματική μονάδα με νομική προσωπικότητα που διαθέτει κατάλληλη επιστημονική και λοιπή στελέχωση και έχει το αναγνωρισμένο από το δίκαιο της έδρας της δικαίωμα, να εκπονεί μελέτες ή να παρέχει υπηρεσίες αντίστοιχα των παραγράφων 2 και 3 του προηγούμενου άρθρου.

 

8.Σύνθετη Μελέτη: είναι η μελέτη έργου η οποία περιλαμβάνει περισσότερες από μία κατηγορίες μελετών.

 

9. Τεχνικό Συμβούλιο: είναι το συμβούλιο που είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί κατά περίπτωση για την έκδοση αποφάσεων από τον εργοδότη, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το νόμο αυτόν ή από τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του.

 

10. Υπηρεσίες συμβούλου: είναι η προσφορά μη εξαρτημένης εργασίας σε συνδυασμό με τη διάθεση τεχνογνωσίας, τεχνολογίας, εξειδικευμένων γνώσεων και επιστημονικής ικανότητας και μέσων.

 

11. Ανάδοχος: είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η κοινοπραξία ή η σύμπραξη, που καταρτίζει σύμβαση του προηγούμενου άρθρου με τον εργοδότη.

 

12. Σύμπραξη: είναι τα συνεργαζόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν από κοινού την εκτέλεση σύμβασης του προηγούμενου άρθρου.

 

13. Προεκτιμώμενη αμοιβή: είναι το ποσό που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή και αναφέρεται στην προκήρυξη προκειμένου να διενεργηθεί διαδικασία σύναψης σύμβασης του προηγούμενου άρθρου.

 

14. Συμβατική αμοιβή: είναι το ποσό της προσφοράς του αναδόχου για τις περιπτώσεις συμβάσεων μελετών και παροχής υπηρεσιών με οικονομική προσφορά, για δε τις περιπτώσεις συμβάσεων μελετών χωρίς οικονομική προσφορά, η προεκτιμώμενη αμοιβή.

 

15. Τελική αμοιβή: είναι το συνολικό ποσό που καταβάλλεται στον ανάδοχο για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.