Νόμος 3164/03 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Προγραμματική σύμβαση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο κύριος του έργου μπορεί, εφόσον δεν διαθέτει επαρκή τεχνική στελέχωση, να αναθέτει απευθείας με σύμβαση σε άλλο νομικό πρόσωπο από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 (εντολοδόχος αναθέτουσα αρχή) μέρος ή το σύνολο των ακόλουθων καθηκόντων:

 

α) Τον καθορισμό των γενικών και των τεχνικών όρων με τους οποίους πρέπει να εκπονηθεί η μελέτη ή να παρασχεθούν οι ανεξάρτητες υπηρεσίες.

 

β) Τη διεξαγωγή των διαδικασιών επιλογής αναδόχων για τις συμβάσεις του άρθρου 1, την υπογραφή των συμβάσεων αυτών ύστερα από την έγκριση του αποτελέσματος των διαδικασιών και την εποπτεία της διοίκησης αυτών των συμβάσεων, στην οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικώς τα εξής:

 

α)α) η έγκριση μελετών κατά στάδια και στο σύνολο,

β)β) η έγκριση τροποποιήσεων, συμπληρώσεων ή επεκτάσεων των συμβάσεων, καθώς και η αντίστοιχη αναπροσαρμογή των σχετικών δαπανών,

γ)γ) η έγκριση παρατάσεων προθεσμιών,

δ)δ) η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και η λύση των συμβάσεων.

 

2. Η εντολοδόχος αναθέτουσα αρχή ευθύνεται απέναντι στον κύριο τού έργου μόνο για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων της.

 

3. Η εντολοδόχος αναθέτουσα αρχή μπορεί να εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον κύριο του έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων της έως τη λήξη της εντολής, όπως ορίζει η σύμβαση.

 

4. Οι σχέσεις μεταξύ του κυρίου του έργου και της εντολοδόχου αναθέτουσας αρχής διέπονται από τη σύμβαση, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

 

α) Το αντικείμενο της σύμβασης, το πρόγραμμα εκτέλεσης της μελέτης ή υπηρεσίας και την προεκτιμώμενη συνολική δαπάνη.

 

β) Τα καθήκοντα της εντολοδόχου.

 

γ) Την κάλυψη των δαπανών της εντολοδόχου και τον τρόπο και τις λεπτομέρειες της πληρωμής της.

 

δ) Τις ποινικές ρήτρες και τις άλλες συνέπειες σε βάρος της εντολοδόχου σε περίπτωση πλημμελούς εκπλήρωσης της εντολής με υπαιτιότητά της.

 

ε) Τους όρους και τον τρόπο με τον οποίο ο κύριος του έργου διαπιστώνει την εκπλήρωση των καθηκόντων της εντολοδόχου και τη λήξη της εντολής.

 

ζ) Τον τρόπο και τους όρους χρηματοδότησης της μελέτης ή της υπηρεσίας.

 

η) Τον τρόπο του τεχνικού, του οικονομικού και του λογιστικού ελέγχου που θα ασκεί ο κύριος του έργου κατά τις φάσεις εκπλήρωσης της εντολής.

 

θ) Τις πράξεις και τις ενέργειες της εντολοδόχου για τις οποίες απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του κυρίου του έργου.

 

5. Τα δικαιώματα τρίτων δεν θίγονται από τη μη τήρηση όρων της προγραμματικής σύμβασης, έναντι των οποίων ο κύριος του έργου και η εντολοδόχος ευθύνονται εις ολόκληρον.

 

6. Με την προγραμματική σύμβαση η εντολοδόχος αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναλάβει και τη διοίκηση των σχετικών συμβάσεων του άρθρου 1, καθώς και τη διοίκηση των έργων κατά την εκτέλεσή τους.

 

7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού ορίζονται τα όργανα που ασκούν τις αρμοδιότητες της διευθύνουσας υπηρεσίας και της προϊσταμένης αρχής, καθώς και τα όργανα που γνωμοδοτούν ή αποφαίνονται στα αιτήματα και στις ενδικοφανείς προσφυγές του αναδόχου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.