Νόμος 3164/03 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Μελετητές - Γραφεία Μελετών - Εταιρείες Μελετών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Φυσικά και νομικό πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, προκειμένου να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε διαδικασία κατάρτισης σύμβασης εκπόνησης μελέτης της παραγράφου 2 του άρθρου 1, πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μελετητών ή στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών για τη συγκεκριμένη κατηγορία μελετών που αφορά η διαδικασία.

 

2. Τα Μητρώα τηρούνται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και αποτελούν επίσημους Πίνακες Αναγνωρισμένων Παρεχόντων Υπηρεσίες, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του προεδρικού διατάγματος 346/1998.

 

Το πιστοποιητικό εγγραφής και κατάταξης σε αυτό συνιστά για την αναθέτουσα αρχή τεκμήριο καταλληλότητας για τη συμμετοχή σε διαδικασία ανάθεσης σύμβασης μελέτης, που αντιστοιχεί στην κατάταξη του ενδιαφερομένου, όσον αφορά τα εξής στοιχεία του προεδρικού διατάγματος 346/1998:

 

α) στοιχεία α έως και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 24,

β) στοιχεία του άρθρου 25,

γ) στοιχεία β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 26 και

δ) στοιχεία α' της παραγράφου 2 του άρθρου 27.

 

Σε κάθε περίπτωση, για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών για τα στοιχεία α' έως και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του προεδρικού διατάγματος 346/1998.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.