Νόμος 3164/03 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Εγγραφή στα Μητρώα - Κατηγορίες - Πιστοποιητικά - Αρμόδια Υπηρεσία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών έχουν οι κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της Ελλάδας ή ισότιμου της αλλοδαπής, που έχουν έδρα της επαγγελματικής τους εγκατάστασης την Ελλάδα, ασκούν κατά κύριο επάγγελμα το έργο του Μελετητή και πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις εγγραφής που καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5.

 

Δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ή στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευών, που προβλέπονται στα άρθρα 16 και 17 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984), καθώς και όσοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους με οποιονδήποτε τρόπο σε εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις παροχής τέτοιων υπηρεσιών που προβλέπονται στη νομοθεσία για την εκτέλεση των δημόσιων έργων.

 

2. Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών έχουν τα νομικό πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, τα οποία δεν είναι εξαρτημένα από εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ή άτομα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευών που συμμετέχουν σε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και έχουν σύμφωνα με το καταστατικό τους ως κύριο σκοπό την εκπόνηση μελετών, εφόσον οι ομόρρυθμοι εταίροι, οι διαχειριστές, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και γενικά όσοι ασκούν τη διαχείρισή τους είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της προηγούμενης παραγράφου και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις εγγραφής που καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών μελετών που εγγράφονται στο Μητρώο είναι πάντοτε ονομαστικές.

 

3. Η εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών διενεργείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, με κατάταξη σε μία ή δύο κατηγορίες μελετών, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές ή τεχνικές γνώσεις του αιτούντος, όπως αυτές προκύπτουν από τον τίτλο και τον τομέα των σπουδών του και σε τάξεις ανά κατηγορία, με βάση το δυναμικό του. Το δυναμικό υπολογίζεται σε μονάδες, ανάλογα με την εμπειρία στην εκπόνηση μελετών δημόσιων ή ιδιωτικών έργων, τον τομέα σπουδών και τα έτη από την απόκτηση του αντίστοιχου τίτλου σπουδών για την κατάταξη στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών λαμβάνεται ως βάση το άθροισμα των δυναμικών των μελετητών που έχουν καταταχθεί στο αντίστοιχο Μητρώο ανά κατηγορία και τάξη και έχουν δεσμεύσει το πτυχίο που προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο στην εταιρεία κατά τα ειδικότερα καθοριζόμενα στο προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 5. Κάθε μελετητής μπορεί να δεσμεύσει το πτυχίο του σε μία μόνο εταιρεία μελετών.

 

4. Για την εγγραφή και κατάταξη στα Μητρώα χορηγείται βεβαίωση (πτυχίο), η οποία ακολουθεί τις μεταβολές του Μητρώου, εκδίδεται και ισχύει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μνημονεύει τα δικαιολογητικό με βάση τα οποία διενεργήθηκε η εγγραφή και η κατάταξη.

 

Κάθε μελετητής ή εταιρεία μελετών υποχρεούται κατά την εγγραφή στο Μητρώο να δηλώσει μία και μόνον επαγγελματική έδρα.

 

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζονται:

 

α) Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης στα Μητρώα και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικό για την εγγραφή και κατάταξη, μεταξύ των οποίων και πιστοποιητικό ή βεβαιώσεις που απαιτούνται προς απόδειξη της εμπειρίας του μελετητή, ανάλογα με τον τίτλο σπουδών και της εταιρείας μελετών σε συγκεκριμένο τομέα μελετών, καθώς και πιστοποιητικά για τα στοιχεία α έως δ της παραγράφου 1 του άρθρου 24, τα στοιχεία του άρθρου 25, τα στοιχεία β και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 και το στοιχείο α της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 346/1998.

 

β) Οι κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται οι μελέτες ανάλογα με το κύριο αντικείμενό τους και οι τάξεις ανά κατηγορία στις οποίες κατατάσσεται ο αιτών, ανάλογα με το δυναμικό του.

 

γ) Η διαδικασία, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και ο τύπος τους, τα πρόσωπα και τα όργανα που είναι αρμόδια για την έκδοσή τους και οι όροι και οι προϋποθέσεις από τους οποίους το χορηγούμενο πτυχίο εγγραφής και κατάταξης στα Μητρώα, ελέγχεται, ανακαλείται, προάγεται ή αναθεωρείται, καθώς και η χρονική διάρκεια ισχύος του.

 

δ) Το δικαίωμα συμμετοχής των εγγεγραμμένων σε διαδικασία ανάθεσης σύμβασης εκπόνησης μελέτης, ανάλογα με την κατηγορία μελετών, την τάξη του και τα όρια του ύψους της προεκτιμώμενης αμοιβής.

 

ε) Τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου των μελετητών και των εταιρειών μελετών για τη χρηστή χρήση του πτυχίου και την εκπλήρωση των επαγγελματικών του καθηκόντων και των συμβατικών τους υποχρεώσεων.

 

στ) Τα όργανα επιβολής, η διαδικασία επιβολής και οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε βάρος των εγγεγραμμένων στα Μητρώα που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται με το ίδιο διάταγμα ή που κηρύσσονται έκπτωτοι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22.

 

ζ) Τα αρμόδια όργανα, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά των πράξεων της Διοίκησης που αφορούν την εγγραφή και κατάταξη στα Μητρώα, την αναθεώρηση του πτυχίου, τη διαγραφή από τα Μητρώα και την αφαίρεση του πτυχίου.

 

η) Η προθεσμία μέσα στην οποία οι μελετητές, τα γραφεία μελετών και οι εταιρείες μελετών, που είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα Μητρώα που τηρούνται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση για έλεγχο και ανανέωση της εγγραφής και κατάταξης, με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού και του προεδρικού διατάγματος, προκειμένου να εκδοθεί νέο πτυχίο.

 

θ) Κάθε σχετικό θέμα για την τήρηση των Μητρώων.

 

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης στο Μητρώο Μελετητών και των κατόχων τίτλου σπουδών ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος τεχνολογικού τομέα, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 και μεταξύ των επαγγελματικών δικαιωμάτων που καθορίζονται μετά την έναρξη ισχύος της παραγράφου 12 του άρθρου 5 του νόμου 2916/2001 (ΦΕΚ 114/Α/2001), περιλαμβάνεται και το δικαίωμα εκπόνησης μελετών δημόσιων έργων.

 

7. Στη γενική γραμματεία Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων συνιστάται γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου.

 

Η γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου αποτελείται από έντεκα (11) μέλη και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για θητεία δύο (2) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται μία ή περισσότερες φορές.

 

Δύο μέλη της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους υποδεικνύονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

 

Έργο της Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση επί θεμάτων που αφορούν την εγγραφή, την και διάταξη και κάθε είδους μεταβολή των Μητρώων και η εισήγηση για συμπληρώσεις και τροποποιήσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου και των διαταγμάτων και αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της αμοιβής των μελών της Επιτροπής, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/1997).

 

8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζονται:

 

α) Η οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία είναι αρμόδια για την τήρηση και τον έλεγχο των Μητρώων και καθορίζονται και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της τα ειδικότερα καθήκοντος και οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης.

 

β) Οι αρμοδιότητες, καθώς και οι ιδιότητες των μελών της γνωμοδοτικής Επιτροπής Μητρώου και τα θέματα γραμματειακής της υποστήριξης.

 

γ) Τα θέματα που είναι αναγκαία για τη λειτουργία της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και την τήρηση των Μητρώων.

 

Με όμοιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να συσταθεί στη γενική γραμματεία Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων γνωμοδοτική Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία γνωμοδοτεί επί ενστάσεων που αφορούν τη διαδικασία κατάρτισης συμβάσεων μελετών του νόμου αυτού και μπορεί να παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Οικονομίας και Οικονομικών, με απόφασή τους, να ρυθμίζουν τα θέματα της συγκρότησης της Επιτροπής, της γραμματειακής της υποστήριξης και της αμοιβής των μελών της.

 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται το τέλος που καταβάλλεται από τον αιτούντα υπέρ του Δημοσίου για την εγγραφή και κατάταξη και την αναθεώρηση του πτυχίου.

 

10. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 272/1976, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του νόμου 2702/1999 (ΦΕΚ 70/Α/1999), διατηρούνται σε ισχύ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.