Νόμος 3164/03 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Προετοιμασία του κυρίου του έργου για την ανάθεση μελετών και υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο κύριος του έργου πριν από την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης του άρθρου 1 προσδιορίζει τη σκοπιμότητα του έργου, καθορίζει το πρόγραμμα εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών, προεκτιμάει τη συνολική δαπάνη που απαιτείται και εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση των μελετών. Η προεκτιμώμενη συνολική δαπάνη περιλαμβάνει όλες τις προβλέψιμες αμοιβές και δαπάνες για την ολοκλήρωση των μελετών της σύμβασης και, εάν είναι δυνατόν και την κατασκευή του έργου.

 

2. Πριν από κάθε προκήρυξη, η αναθέτουσα αρχή συντάσσει και εγκρίνει τα τεύχη που αφορούν τη μελέτη ή την υπηρεσία που θα ανατεθεί, στα οποία περιλαμβάνονται ιδίως η προκήρυξη σύμφωνα με το άρθρο 9, η συγγραφή υποχρεώσεων και το Τεύχος Τεχνικών Στοιχείων, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.

 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στην προκήρυξη με βάση πρόσφορα στοιχεία, μεταξύ των οποίων οι διατάξεις για τις αμοιβές μηχανικών, στοιχεία από προηγούμενες μελέτες ή έργα και συγκριτικά στατιστικά στοιχεία κόστους από συναφείς μελέτες ή έργα.

 

3. Για μελέτες που ανατίθενται χωρίς οικονομική προσφορά, το τεύχος Τεχνικών Στοιχείων περιλαμβάνει τουλάχιστον την τεχνική περιγραφή του έργου και τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά του έργου.

 

4. Για μελέτες που ανατίθενται με οικονομική προσφορά, το Τεύχος Τεχνικών Στοιχείων περιλαμβάνει τουλάχιστον τη θέση και τη μορφή του έργου.

 

5. Ο κύριος του έργου για την πληρέστερη προετοιμασία των ενεργειών των προηγούμενων παραγράφων, μπορεί να αναθέτει επί μέρους μελέτες και υπηρεσίες, με συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με το νόμο αυτόν.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να καθορίζονται οι ειδικότερες ενέργειες και τα στοιχεία που απαιτούνται για την προετοιμασία του κυρίου του έργου ανά κατηγορία ή κατηγορίες μελετών.

 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να καθορίζονται τα αρχεία που οφείλουν να τηρούν οι υπηρεσίες που εποπτεύουν τη διοίκηση συμβάσεων μελετών, υπηρεσιών και έργων, για τη διευκόλυνση της κατάρτισης του προγράμματος εκτέλεσης άλλων έργων και την ακριβέστερη προεκτίμηση της δαπάνης άλλων συμβάσεων, καθώς και ο τρόπος της πρόσβασης στα ανωτέρω αρχεία, της αξιοποίησής τους από άλλες υπηρεσίες και αναθέτουσες αρχές, του συντονισμού των υπηρεσιών μεταξύ τους και κάθε σχετικό θέμα για την τήρηση των αρχείων. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία είναι αρμόδια για το συντονισμό των ανωτέρω υπηρεσιών, την τήρηση κεντρικού αρχείου και την παροχή οδηγιών προς τις αναθέτουσες αρχές.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.