Νόμος 3164/03 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Επιλογή διαδικασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο είτε με την ανοικτή είτε με την κλειστή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8.

 

Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού, ο ανάδοχος μπορεί να επιλεγεί με τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 8.

 

2. Η αναθέτουσα αρχή ακολουθεί την κλειστή διαδικασία ιδίως στις περιπτώσεις εξειδικευμένου αντικειμένου ή όταν ζητείται από τους υποψήφιους η υποβολή τεχνικής λύσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8.

 

3. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, μετά από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μπορεί να εφαρμοστεί στις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 346/1998.

 

4. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορεί να εφαρμοστεί με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου, στις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 346/1998.

 

5. Η διαδικασία του διαγωνισμού για την εκπόνηση μελετών ή σχεδίων ακολουθείται για τη μελέτη αξιόλογων κτιριακών έργων ή για πολεοδομικές μελέτες ή μελέτες μνημείων ή μνημειακών έργων, ιδιαίτερης σημασίας, που επιλέγονται από κριτική επιτροπή μετά από σύγκριση με ή χωρίς την απονομή χρηματικών βραβείων.

 

Στους διαγωνισμούς μελετών, με την προκήρυξη, μεταξύ άλλων, καθορίζεται ο αριθμός των βραβευομένων, το ύψος των βραβείων που απονέμονται, η τυχόν εξαγορά των βραβευομένων λύσεων από τον κύριο του έργου, καθώς και κάθε πληροφορία που αφορά τη σύναψη σύμβασης για την εκπόνηση των λοιπών σταδίων της μελέτης.

 

Κατά τα λοιπά οι διαγωνισμοί μελετών διέπονται από τις ειδικές διατάξεις γι' αυτούς και συμπληρωματικώς από τις διατάξεις του νόμου αυτού.

 

Όταν ο διαγωνισμός εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του προεδρικού διατάγματος 346/1998, εφαρμόζονται και οι διατάξεις των άρθρων 32, 33 και 34 του προεδρικού διατάγματος αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.