Νόμος 3164/03 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εφαρμογή της ανοιχτής διαδικασίας ανάθεσης:

 

α) Δημοσιεύεται από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 9, προκήρυξη, η οποία απευθύνεται σε όλους τους παρέχοντες τις ζητούμενες μελέτες ή υπηρεσίες.

 

β) Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος και τεχνική προσφορά, που περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά και στοιχεία, που αναφέρονται στα εδάφια α', β', γ', δ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 10, καθώς και οικονομική προσφορά, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται η υποβολή της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 13.

 

γ) Η αξιολόγηση των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος και των προσφορών των υποψηφίων γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 14 κατά στάδια, ως εξής:

 

α)α) Στο 1ο στάδιο εξετάζονται οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής κάθε υποψηφίου σύμφωνα με το άρθρο 10 και αξιολογούνται οι υποψήφιοι με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία και τα δικαιολογητικά με εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής που προβλέπονται στο άρθρο 11. Επιλέγονται εκείνοι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής και κρίνονται κατάλληλοι για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών.

 

β)β) Στο 2ο στάδιο. και μετά από την έκδοση της απόφασης επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15, αξιολογούνται συγκριτικά οι τεχνικές προσφορές των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι στο προηγούμενο στάδιο, με εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης που προβλέπονται στο άρθρο 12.

 

γ)γ) Στο 3ο στάδιο, και μετά από την έκδοση της απόφασης επί των ενστάσεων, αποσφραγίζονται σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής οι οικονομικές προσφορές και προτείνεται ο ανάδοχος με τη στάθμιση της βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12.

 

δ) Το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης κάθε σταδίου γνωστοποιείται σε όλους τους υποψήφιους που μετείχαν στη διαδικασία του σταδίου αυτού.

 

ε) Η επιλογή του αναδόχου γίνεται από το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως εξής:

 

α)α) Αν δεν απαιτείται η υποβολή οικονομικής προσφοράς, η ανάδειξη του αναδόχου γίνεται στο 2ο στάδιο.

 

β)β) Αν απαιτείται η υποβολή οικονομικής προσφοράς, η ανάδειξη του αναδόχου γίνεται στο 3ο στάδιο.

 

γ)γ) για τις συμβάσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 επιτρέπεται η ανάδειξη του αναδόχου απευθείας στο 1ο στάδιο, με βάση τα κριτήρια της ανωτέρω παραγράφου, εφόσον τούτο προβλέπεται στην προκήρυξη και δεν έχει ζητηθεί η υποβολή τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.

 

2. για την εφαρμογή της κλειστής διαδικασίας ανάθεσης:

 

α) Δημοσιεύεται από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 9, προκήρυξη, η οποία απευθύνεται σε όλους τους παρέχοντες τις ζητούμενες υπηρεσίες.

 

β) Η κλειστή διαδικασία ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις:

 

Στην πρώτη φάση (προεπιλογή) γίνεται η επιλογή αυτών που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά και στη δεύτερη φάση (αξιολόγηση προσφορών) γίνεται η επιλογή του αναδόχου.

 

γ) Στην πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα απαιτούμενα από την προκήρυξη προσόντα υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος που περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά και στοιχεία, που αναφέρονται στα εδάφια α, β, γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 10.

 

δ) Η προεπιλογή γίνεται από το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 14, ως εξής:

 

Αρχικώς εξετάζονται οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής κάθε υποψηφίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 και αξιολογούνται οι υποψήφιοι με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία και δικαιολογητικά για την εμπειρία και στελέχωσή τους, με την εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 11. Επιλέγονται οι υποψήφιοι, που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις και κρίνονται πλέον κατάλληλοι για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών.

 

Ο αριθμός των επιλεγέντων πρέπει να βρίσκεται μέσα στα προβλεπόμενα από την προκήρυξη όρια, όπως καθορίζονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 9.

 

ε) Μετά την έκδοση της απόφασης για την προεπιλογή, με την οποία κρίνονται και οι ενστάσεις που ασκήθηκαν κατά το άρθρο 15, το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής προσκαλεί τους υποψηφίους που επελέγησαν να υποβάλουν το φάκελο τεχνικής προσφοράς που προβλέπεται στην περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 10, και οικονομική προσφορά, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται η υποβολή οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 13.

 

ζ) Η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων (δεύτερη φάση) γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

 

Εφόσον προβλέπεται υποβολή και οικονομικής προσφοράς, η αξιολόγηση γίνεται σε δύο στάδια:

 

α)α) Στο 1ο στάδιο αξιολογούνται συγκριτικά οι τεχνικές προσφορές των υποψηφίων που προεπιλέχθηκαν, με την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης που προβλέπονται στο άρθρο 12.

 

β)β) Στο 2ο στάδιο, και μετά την έκδοση της απόφασης επί των ενστάσεων για το προηγούμενο στάδιο, αποσφραγίζονται σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής οι οικονομικές προσφορές και προτείνεται ο ανάδοχος, με τη στάθμιση της βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12.

 

η) Μετά το τέλος κάθε σταδίου της δεύτερης φάσης, το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης γνωστοποιείται σε όλους τους υποψηφίους.

 

θ) Η επιλογή του αναδόχου γίνεται από το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης, στο 1ο στάδιο της δεύτερης φάσης (αξιολόγηση προσφορών), εφόσον δεν προβλέπεται η υποβολή οικονομικής προσφοράς ή στο 2ο στάδιο της δεύτερης φάσης, εφόσον προβλέπεται.

 

3. Στην κλειστή διαδικασία και ιδίως όταν η προς εκπόνηση μελέτη επιδέχεται εναλλακτικές λύσεις ως προς το σχεδιασμό του έργου και η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκή υποστηρικτικά στοιχεία για την εκπόνηση μελέτης, μπορεί να προβλέπεται στην προκήρυξη ότι η τεχνική προσφορά περιλαμβάνει και τεχνική λύση. Η τεχνική λύση πρέπει να παρουσιάζει το σχεδιασμό του έργου και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν το εφικτό της κατασκευής του και τον προϋπολογισμό του. Από τον υποψήφιο υποβάλλεται επίσης και φάκελος οικονομικής προσφοράς.

 

Με την προκήρυξη ορίζονται τα στοιχεία της τεχνικής λύσης που πρέπει να υποβληθούν, τα στοιχεία που χορηγούνται από την αναθέτουσα αρχή στους υποψηφίους, ανάλογα με το είδος και το αντικείμενο της μελέτης, όπως η λεπτομερής περιγραφή του έργου, τοπογραφικό υπόβαθρα, γεωλογικοί χάρτες, αποτελέσματα γεωτρήσεων και γεωτεχνικών ερευνών και χάρτες δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας. Με την προκήρυξη καθορίζονται επίσης τα κριτήρια, βάσει των οποίων γίνεται η αξιολόγηση των τεχνικών λύσεων, ανάλογα με το είδος και τις ιδιαιτερότητες του έργου, όπως ο σχεδιασμός, το εφικτό και η αξιοπιστία της προτεινόμενης τεχνικής λύσης, η δαπάνη κατασκευής του και ο χρόνος εκπόνησης της μελέτης. Με την προκήρυξη καθορίζεται επίσης η βαρύτητα των κριτηρίων αυτών. Για τις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου η βαρύτητα της οικονομικής προσφοράς μπορεί να κυμαίνεται σε σχέση με τη βαρύτητα της τεχνικής προσφοράς από 10% έως 15%.

 

Στις περιπτώσεις αυτές αποζημιώνονται από την αναθέτουσα αρχή τρεις έως πέντε από τις μελέτες που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους που προσκλήθηκαν, εφόσον παρουσιάζουν πληρότητα σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. Η αμοιβή και ο συγκεκριμένος αριθμός των μελετών που αποζημιώνονται καθορίζονται στην προκήρυξη. Η αποζημίωση αυτή για τον ανάδοχο συμψηφίζεται με την αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης.

 

4. Για την εφαρμογή της διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση μετά από δημοσίευση προκήρυξης, δημοσιεύεται από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 9, προκήρυξη, στην οποία καθορίζονται μεταξύ άλλων τα αντικείμενα και οι κανόνες διαπραγμάτευσης. Η προκήρυξη αυτή απευθύνεται σε όλους τους παρέχοντες τις ζητούμενες υπηρεσίες. Για τη διαπραγμάτευση εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 για την κλειστή διαδικασία.

 

Η διαπραγμάτευση γίνεται με τους προεπιλεγέντες σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, η δε επιλογή του αναδόχου γίνεται από το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης.

 

5. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης επιτρέπεται στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 346/1998. για τις περιπτώσεις υπό στοιχεία α', β', γ' και δ' της παραγράφου αυτής προσκαλούνται σε διαπραγμάτευση από την αναθέτουσα αρχή ένας ή περισσότεροι παρέχοντες υπηρεσίες, οι οποίοι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα. για τις περιπτώσεις ε και στ' της ανωτέρω παραγράφου προσκαλείται για διαπραγμάτευση ο ανάδοχος της κύριας ή της πρώτης σύμβασης. Με την πρόσκληση καθορίζονται τα αντικείμενα και οι κανόνες της διαπραγμάτευσης. Η επιλογή του αναδόχου γίνεται από την αναθέτουσα αρχή, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης, εκτός από τις περιπτώσεις ε' και στ' της ανωτέρω παραγράφου, στις οποίες η ανάθεση γίνεται ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου.

 

6. Αν προβλέπεται στην προκήρυξη, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν τα υποβληθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά που αφορούν τα στοιχεία α' έως δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 ή να τα διευκρινίσουν. Η πρόσκληση και η υποβολή των εγγράφων ή πιστοποιητικών γίνεται, προκειμένου για ανοικτή διαδικασία, πριν την επιλογή που προβλέπεται στο πρώτο στάδιο, προκειμένου δε για την κλειστή διαδικασία, πριν την προεπιλογή που προβλέπεται στην πρώτη φάση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.