Νόμος 3164/03 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Προκηρύξεις - Δημοσιεύσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να γνωστοποιούν μετά την έναρξη κάθε οικονομικού έτους τις συμβάσεις του άρθρου 1 που προστίθενται να αναθέσουν κατά το έτος αυτό. Η γνωστοποίηση γίνεται με ενδεικτική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στο Ενημερωτικό Δελτίο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Σε περίπτωση που το συνολικό ύφος των συμβάσεων είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 750.000 € ή μία τουλάχιστον από τις συμβάσεις αυτές υπερβαίνει το όριο υποχρεωτικής εφαρμογής του προεδρικού διατάγματος 346/1998, η ενδεικτική ανακοίνωση δημοσιεύεται και στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η ανακοίνωση αυτή συντάσσεται σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα του Παραρτήματος III του προεδρικού διατάγματος 346/1998.

 

2. Οι αναθέτουσες αρχές, που επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση του άρθρου 1 με ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή με διαδικασία διαπραγμάτευσης μετά από δημοσιοποίηση, συντάσσουν προκήρυξη, η οποία καθορίζει ανάλογα με τη διαδικασία ανάθεσης, τουλάχιστον τα εξής:

 

α) Τον κύριο του έργου και την αναθέτουσα αρχή.

β) Το αντικείμενο της μελέτης ή της υπηρεσίας.

γ) Την προεκτιμώμενη αμοιβή και τον κωδικό αριθμό της πίστωσης από την οποία θα πληρωθεί η αμοιβή του αναδόχου.

δ) Την προβλεπόμενη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης.

ε) Την προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τον τρόπο και την ακριβή διεύθυνση που γίνεται η υποβολή.

στ) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 10.

ζ) Στην περίπτωση της κλειστής διαδικασίας τον μέγιστο και τον ελάχιστο αριθμό των υποψηφίων που προβλέπεται να προεπιλεγούν, σύμφωνα με την παράγραφο 5.

η) Τα τεύχη που συνοδεύουν την προκήρυξη και τη σειρά ισχύος τους.

θ) Τα κριτήρια τεχνικής και οικονομικής ικανότητας, σύμφωνα με το άρθρο 11.

ι) Τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 12, καθώς και το συντελεστή βαρύτητας κάθε κριτηρίου.

κ) Το χρόνο ισχύος των προσφορών και τη διάρκεια της σύμβασης.

λ) Σε περίπτωση οικονομικής προσφοράς, τον τρόπο ανάδειξης του αναδόχου.

 

3. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται στο Ενημερωτικό Δελτίο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας με πανελλήνια κυκλοφορία και όταν πρόκειται για την ανάθεση μελετών, που απαιτούν πτυχίο τάξης για την οποία απαιτείται δυναμικό μίας ή δύο μονάδων, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 5, και σε μία εφημερίδα του οικείου νομού ή της έδρας της Περιφέρειας αντίστοιχα. για συμβάσεις με προεκτιμώμενη αμοιβή ίση ή ανώτερη του ορίου υποχρεωτικής εφαρμογής του προεδρικού διατάγματος 346/1998, περίληψη της προκήρυξης που συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος III αυτού, αποστέλλεται για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Περίληψη της προκήρυξης που συντάσσεται με τον ίδιο τρόπο αποστέλλεται προς δημοσίευση στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και για συμβάσεις με προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του ορίου υποχρεωτικής εφαρμογής του προεδρικού διατάγματος 346/1998, εφόσον προβλέπεται σύμφωνα με την προκήρυξη, να μην υποβληθεί οικονομική προσφορά και το διπλάσιο της προεκτιμώμενης αμοιβής ισούται ή υπερβαίνει το όριο υποχρεωτικής εφαρμογής του προεδρικού διατάγματος 346/1998.

 

4. για τον καθορισμό των προθεσμιών υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει υπόψη της την πολυπλοκότητα του αντικειμένου της σύμβασης και το χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των φακέλων και των προσφορών.

 

Οι προθεσμίες είναι οι εξής:

 

α) Στις ανοιχτές και κλειστές διαδικασίες για μελέτες και υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο υποχρεωτικής εφαρμογής του προεδρικού διατάγματος 346/1998, τριάντα ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής πρόσκλησης στο Ενημερωτικό Δελτίο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και από την ημερομηνία δημοσίευσης σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας και εφόσον πρόκειται για μελέτες, που απαιτούν πτυχίο τάξης για την οποία απαιτείται δυναμικό μίας ή δύο μονάδων, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή της έδρας της Περιφέρειας αντίστοιχα.

 

β) Στις ανοιχτές και κλειστές διαδικασίες για μελέτες και υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο υποχρεωτικής εφαρμογής του προεδρικού διατάγματος 346/1998, ισχύουν και οι προθεσμίες που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος.

 

Οι προθεσμίες αρχίζουν την επόμενη ημέρα της τελευταίας ημερομηνίας αποστολής ή δημοσίευσης.

 

5. Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις β, ε' και στ' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 346/1998, ο αριθμός των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί για να υποβάλουν προσφορά πρέπει να επαρκεί για την εξασφάλιση συνθηκών πραγματικού ανταγωνισμού, κατά τις παρακάτω διακρίσεις:

 

α) Όταν οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν στην κλειστή διαδικασία για τη σύναψη μιας σύμβασης. ο ελάχιστος αριθμός προσκαλουμένων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από πέντε και ο μεγαλύτερος μπορεί να οριστεί μέχρι δέκα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής είναι μικρότερος από το ελάχιστο όριο η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προχωρήσει στα περαιτέρω στάδια της διαδικασίας καλώντας τους υποψηφίους που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια να υποβάλουν προσφορές.

 

β) Όταν οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν στη διαδικασία με διαπραγμάτευση με ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για τη σύναψη της σύμβασης, οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί με διαπραγμάτευση δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από τρεις, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός κατάλληλων υποψηφίων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.