Νόμος 3164/03 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Κριτήρια ανάθεσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η σύμβαση ανατίθεται στον υποψήφιο με την πλέον συμφέρουσα προσφορά, η οποία προκύπτει μετά από αξιολόγηση με βάση τα εξής τουλάχιστον κριτήρια:

 

α) Εμπειρία της επιστημονικής ομάδας και του συντονιστή της για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών, σε υπηρεσίες παρόμοιας φύσης.

 

β) Αποτελεσματικότητα του οργανογράμματος της ομάδας που θα παράσχει τις ζητούμενες υπηρεσίες.

 

γ) Πληρότητα, αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας που προτάθηκε για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών.

 

δ) Αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία του προταθέντος χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης, σε συνδυασμό με τη στελέχωση της ομάδας που θα παράσχει τις ζητούμενες υπηρεσίες, την επάρκεια του εξοπλισμού και την απασχόληση του υποψήφιου και της ομάδας του από τις εκπονούμενες μελέτες ή παρεχόμενες υπηρεσίες.

 

ε) Προσφερόμενη τιμή (οικονομική προσφορά).

 

2. Με την προκήρυξη προσδιορίζεται η βαρύτητα κάθε κριτηρίου, ο τρόπος προσδιορισμού της πλέον συμφέρουσας προσφοράς και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο για την αξιολόγηση της προσφοράς.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ώστε να αναδεικνύεται η ποιοτική διαφορά τους, καθώς και ο τρόπος προσδιορισμού της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, ανάλογα με το είδος του έργου που πρόκειται να μελετηθεί ή της υπηρεσίας που πρόκειται να παρασχεθεί.

 

3. Η βαρύτητα της οικονομικής προσφοράς σε σχέση με τη βαρύτητα της τεχνικής προσφοράς μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 20% έως 30%.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ανωτέρω ποσοστά ανάλογα με το είδος της μελέτης ή της παρεχόμενης υπηρεσίας και το ύψος της προεκτιμώμενης αμοιβής.

 

4. Ανάδοχος ανακηρύσσεται τελικά ο υποψήφιος που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά και η σχετική απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερομένους.

 

Η ανάθεση γίνεται από την Προϊστάμενη Αρχή. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η υπογραφή της σύμβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου, η προκήρυξη μπορεί να προβλέπει ότι ανάδοχος ανακηρύσσεται ο δεύτερος εκ των υποψηφίων στην τελική κατάταξη και σε περίπτωση αδυναμίας και του δεύτερου, ο επόμενος.

 

5. Για μελέτες που προκηρύσσονται από τους φορείς της παραγράφου 6 του άρθρου 1 που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Παραρτήματος Ι του προεδρικού διατάγματος 370/1995 (ΦΕΚ 199/Α/1995), προεκτιμώμενης αμοιβής μέχρι 81.000 ευρώ, καθώς και για μελέτες που προκηρύσσονται από τους λοιπούς φορείς της παραγράφου 6 του άρθρου 1, προεκτιμώμενης αμοιβής μέχρι 40.000 ευρώ, η ανάθεση της μελέτης μπορεί να γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 

α) Την εμπειρία της επιστημονικής ομάδας και του συντονιστή της για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών.

 

β) Τη δυνατότητα του ενδιαφερομένου να παράσχει τις ζητούμενες υπηρεσίες στον προβλεπόμενο χρόνο, αφού ληφθούν υπόψη οι ανειλημμένες υποχρεώσεις και το δυναμικό που διαθέτει για τις υπηρεσίες της σχετικής κατηγορίας που αφορά η υπό ανάθεση μελέτη.

 

γ) Τη γνώση των τοπικών συνθηκών σχετικά με το υπό ανάθεση αντικείμενο.

 

Το ύψος της τελικής αμοιβής για τις περιπτώσεις αυτές δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό πέραν του οποίου έχει υποχρεωτική εφαρμογή το προεδρικό διάταγμα 346/1998 ούτε το διπλάσιο της προεκτιμώμενης αμοιβής. Με το ποσό της τελικής αμοιβής, ο ανάδοχος υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να ολοκληρώσει το αντικείμενο της σύμβασης.

 

6. για μελέτες των οποίων η προεκτιμώμενη αμοιβή είναι μικρότερη των 20.000 ευρώ, η ανάθεση της σύμβασης μπορεί να γίνεται απευθείας χωρίς πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου, σε μελετητή ή εταιρεία μελετών που διαθέτει τα απαιτούμενα για την εκπόνηση της μελέτης προσόντα.

 

Το ύψος της τελικής αμοιβής της μελέτης που ανατίθεται, σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, με την οποία ο ανάδοχος οφείλει σε κάθε περίπτωση να ολοκληρώσει το αντικείμενο της σύμβασης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό 20% του ποσού της προεκτιμώμενης αμοιβής. Η μη υπέρβαση του ποσοστού αυτού αναφέρεται στη γνωμοδότηση του τεχνικού συμβουλίου.

 

Το συνολικό ύψος των συμβάσεων που μπορεί να ανατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατ' έτος για τις αναθέτουσες αρχές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Παραρτήματος Ι του προεδρικού διατάγματος 370/1995 το 3%, για δε τις υπόλοιπες αναθέτουσες αρχές το 5% των συνολικών ετήσιων πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής για την εκπόνηση μελετών.

 

Οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν υποχρεωτικά στο πρώτο εικοσαήμερο κάθε έτους πίνακα όλων των συμβάσεων που καταρτίστηκαν με τη διαδικασία της παραγράφου αυτής κατά το προηγούμενο έτος, στην αρμόδια υπηρεσία τήρησης των Μητρώων της παραγράφου 5 του άρθρου 8, καθώς και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω υποχρέωση, η αναθέτουσα αρχή απαγορεύεται να καταρτίσει μέσα στο έτος που συντελέστηκε η παράλειψη, συμβάσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1 με τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου.

 

7. Για μελέτες που απαιτούν πτυχίο τάξης για την οποία απαιτείται δυναμικό μιας ή δύο μονάδων, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 5, μεταξύ των κριτηρίων που καθορίζονται στην προκήρυξη περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και το κριτήριο εντοπιότητας για μελετητές ή εταιρείες μελετών που έχουν έδρα στο νομό ή την Περιφέρεια αντίστοιχα. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει όταν η προκήρυξη καλεί μελετητές ή εταιρείες μελετών με πτυχίο τάξης για την οποία απαιτούνται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ανωτέρω προεδρικό διάταγμα, περισσότερες των δύο μονάδων σε κάποια από τις κατηγορίες που περιλαμβάνει η μελέτη, καθώς και όταν η οικονομική προσφορά ή, προκειμένου για μελέτες που ανατίθενται χωρίς οικονομική προσφορά, το διπλάσιο της προεκτιμώμενης αμοιβής εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του προεδρικού διατάγματος 346/1998. Η βαρύτητα του κριτηρίου εντοπιότητας καθορίζεται σε ποσοστό 30%, έναντι όλων των άλλων κριτηρίων που ορίζονται στην προκήρυξη.

 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορούν να καθορίζονται και κριτήρια ανάθεσης συνδεόμενα με την απασχόληση συγκεκριμένων κατηγοριών προσώπων, όπως ανέργων ή ατόμων με ειδικές ανάγκες.

 

9. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, μπορεί να καθορίζονται τεκμαρτές τιμές προσήκουσας αμοιβής ανά στάδιο, κατηγορία μελετών και είδος έργου που προσδιορίζονται με βάση τη δαπάνη του έργου ή τις μονάδες φυσικού αντικειμένου του ή τον απαιτούμενο χρόνο απασχόλησης επιστημονικού δυναμικού για την εκπόνηση της μελέτης ή με άλλη πρόσφορη βάση.

 

Από την έναρξη ισχύος των αποφάσεων του προηγούμενου εδαφίου, όπου στις διατάξεις του νόμου αυτού γίνεται παραπομπή ή αναφορά σε διατάξεις που ισχύουν για τις αμοιβές μελετών, νοούνται εφεξής οι αντίστοιχες διατάξεις των ανωτέρω αποφάσεων, Οικονομική προσφορά που είναι κατώτερη από συγκεκριμένο ποσοστό επί των τεκμαρτών τιμών προσήκουσας αμοιβής, όπως η αμοιβή καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τις αποφάσεις του πρώτου εδαφίου, αξιολογείται υποχρεωτικά ως ίση με την προσφορά που είναι ή θα ήταν ίση με το συγκεκριμένο ποσοστό επί των τεκμαρτών τιμών προσήκουσας αμοιβής. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται με τις αποφάσεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί, προκειμένου για μελέτες για τις οποίες έχουν καθοριστεί τεκμαρτές τιμές προσήκουσας αμοιβής, να καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο της προκήρυξης ως προς την οικονομική προσφορά, ο τρόπος υποβολής της οικονομικής προσφοράς και τα στοιχεία του οικείου φακέλου, ο ειδικότερος τρόπος εφαρμογής των τεκμαρτών τιμών στις συμβάσεις που συνάπτονται με ή χωρίς οικονομική προσφορά, ο ειδικότερος τρόπος αναθεώρησής τους και κάθε σχετικό θέμα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.