Προεδρικό διάταγμα 370/95

ΠΔ 370/1995: Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό δίκαιο, ειδικότερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1993/36/ΕΕ της 14-06-1993 (ΕΕL 199/1993, σελίδα 1) περί συντονισμού των διαδικασιών για την σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 370/1995: Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό δίκαιο, ειδικότερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1993/36/ΕΕ της 14-06-1993 (ΕΕL 199/1993, σελίδα 1) περί συντονισμού των διαδικασιών για την σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών, (ΦΕΚ 199/Α/1995), 14-09-1995.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 1338/1983 (ΦΕΚ 34/Α/1983) Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 4 του νόμου 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/1984) Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, κ.λ.π., τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου [Ν] 2076/1992 (ΦΕΚ 130/Α/1992) Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και συναφείς διατάξεις και τις διατάξεις του άρθρου 65 του νόμου 1892/1990 για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

3. Τις κοινές αποφάσεις:

 

α) του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εμπορίου Β3/230/20-10-1993 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό εμπορίου (ΦΕΚ 830/Β/93),

 

β) την ΥΠ/122/14-07-1994 Απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 550/Β/15-07-94).

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

5. Την γνωμοδότηση 333/1995 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, του Αναπληρωτή υπουργού Βιομηχανίας - Ενέργειας - Τεχνολογίας και του Υφυπουργού Εμπορίου αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3: Εξαιρέσεις

Άρθρο 4: Τρόποι διενέργεια προμηθειών

Άρθρο 5: Είδη διαγωνισμών

Άρθρο 6: Ανοικτός διαγωνισμός

Άρθρο 7: Κλειστός διαγωνισμός

Άρθρο 8: Κοινοί κανόνες δημοσιότητος

Άρθρο 9: Υπολογισμός προθεσμιών

Άρθρο 10: Διαδικασία με διαπραγμάτευση

Άρθρο 11: Δικαιούμενοι συμμετοχής

Άρθρο 12: Υποβολή προσφορών - Κοινοί κανόνες συμμετοχής

Άρθρο 13: Κατάλογοι (Μητρώα) Αναγνωρισμένων Προμηθευτών

Άρθρο 14: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής προμηθευτών

Άρθρο 15: Κριτήρια κατακυρώσεως

Άρθρο 16: Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 17: Στατιστικά στοιχεία

Άρθρο 18: Υποχρεώσεις αναθετουσών αρχών υπαγομένων στην συμφωνία GΑΤΤ, σχετικά με τις συμβάσεις κρατικών προμηθειών

Άρθρο 19: Τελικές διατάξεις

 

Παράρτημα I: Κατάλογος των ελληνικών αναθετουσών αρχών που υπόκεινται στη συμφωνία Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για τις δημόσιες συμβάσεις

Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 και που αναφέρονται στις συμβάσεις που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές στον τομέα της άμυνας

Παράρτημα ΙΙΙ: Καθορισμός ορισμένων τεχνικών προδιαγραφών

Παράρτημα IV: Υποδείγματα προκηρύξεων και ανακοινώσεων για τις συμβάσεις δημοσίων προμηθειών

 

Άρθρο 20

 

Στον Υφυπουργό Εμπορίου αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

 

Αθήνα, 11-09-1995

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν προεδρικό διάταγμα καταργήθηκε από το άρθρο 77 του προεδρικού διατάγματος 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.