Νόμος 3164/03 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Διατάξεις γενικής εφαρμογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κοινοπραξίες ή συμπράξεις επιτρέπεται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν προσφορά, χωρίς να απαιτείται να περιβληθούν ιδιαίτερη νομική μορφή. Η σύμπραξη είναι πάντοτε εκούσια, έχει συντρέχουσα ικανότητα διαδίκου με τα μέλη της και πραγματοποιείται κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος ή κατά την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης με τον εργοδότη, μπορεί δε να αφορά στην ίδια ή και σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών ή υπηρεσιών.

 

Ο επιτρεπόμενος αριθμός των συμπραττόντων για την ίδια κατηγορία μελέτης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των τριών και καθορίζεται ειδικότερα στην προκήρυξη.

 

Προκειμένου για συμβάσεις με προεκτιμώμενη αμοιβή ποσού άνω του 1.000.000 ευρώ, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να υποχρεώσει τους συμπράττοντες μελετητές ή συμβούλους για την υπογραφή της σύμβασης να συστήσουν κοινοπραξία, εφόσον τούτο προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη. Οι συμπράττοντες και οι κοινοπρακτούντες ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον μεταξύ τους έναντι του εργοδότη για την εκτέλεση της σύμβασης.

 

Κάθε μελετητής ή σύμβουλος ή εταιρεία μελετών ή συμβούλων επιτρέπεται να συμμετέχει μόνο σε μία σύμπραξη ή κοινοπραξία κατά τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης του άρθρου 1 του νόμου αυτού.

 

Με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 18 ρυθμίζονται ειδικότερα τα θέματα συμμετοχής σε διαδικασία ανάθεσης και τα θέματα εκτέλεσης σύμβασης του άρθρου 1, σύμπραξης ή κοινοπραξίας.

 

2. Η σύναψη των συμβάσεων του άρθρου 1 γίνεται πάντοτε ύστερα από υποβολή και οικονομικής προσφοράς με εξαίρεση:

 

α) Την ανάθεση της εκπόνησης αρχικών σταδίων μελέτης ύστερα από γνώμη του τεχνικού συμβουλίου, εφόσον τα διαθέσιμα στοιχεία δεν είναι επαρκή για την υποβολή οικονομικής προσφοράς.

 

Το ύψος της τελικής αμοιβής της σύμβασης που ανατίθεται σύμφωνα με την περίπτωση αυτή, με την οποία ο ανάδοχος οφείλει να ολοκληρώσει το αντικείμενό της, δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο της προεκτιμώμενης αμοιβής.

 

β) Τις μελέτες που ανατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του προηγούμενου άρθρου, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην προκήρυξη και

 

γ) Τις μελέτες που ανατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του προηγούμενου άρθρου.

 

3. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται υποβολή οικονομικής προσφοράς, καθώς και κατά την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της κλειστής διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους υποψηφίους να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του αναδόχου καταπίπτει υπέρ του εργοδότη στην περίπτωση που αυτός αρνηθεί να προσέλθει για υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέσα στην προθεσμία που θα του ταχθεί με την πρόσκληση για υπογραφή της σύμβασης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ορίζεται το ύψος του ποσού της εγγυητικής επιστολής, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1% της προεκτιμώμενης αμοιβής, ανάλογα με το είδος και τη σπουδαιότητα του αντικειμένου της σύμβασης, η διάρκεια ισχύος αυτής, η διαδικασία κατάπτωσης και κάθε σχετικό θέμα.

 

4. Κάθε σύμβαση του άρθρου 1 ανακοινώνεται από την αναθέτουσα αρχή μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τη σύναψή της στην υπηρεσία τήρησης των μητρώων, που προβλέπεται στο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 8 του άρθρου 5, καθώς και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

 

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει τουλάχιστον:

 

α) την αναθέτουσα αρχή, το αντικείμενο και τη συμβατική αμοιβή, καθώς και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και

β) τον ανάδοχο.

 

5. Στις περιπτώσεις που ανατίθεται η εκπόνηση ή η τροποποίηση μελέτης στην εργοληπτική επιχείρηση που θα εκτελέσει ή εκτελεί το έργο, η μελέτη αυτή ή η τροποποίηση γίνεται δεκτή, μόνο εφόσον έχει εκπονηθεί από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν προσόντα αντίστοιχα τουλάχιστον με αυτά που απαιτούνται για την εκπόνηση της μελέτης, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5, έχουν γνωστοποιηθεί στην αναθέτουσα αρχή και έχουν γίνει αποδεκτά από αυτήν. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις μελέτες της τεχνικής προσφοράς εργοληπτικής επιχείρησης στη διαδικασία ανάθεσης του έργου με το σύστημα μελέτη κατασκευή, καθώς και για τις μελέτες των συμβάσεων παραχώρησης. Η αντικατάσταση μελετητή, που έχει γνωστοποιηθεί γίνεται μόνο με ρητή έγκριση της αναθέτουσας αρχής.

 

6. Για μελέτες, η εκπόνηση των οποίων απαιτεί εξειδικευμένη εμπειρία, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου, να αξιώσει με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τάξη πτυχίου ανώτερη από αυτή που καθορίζεται με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 5.

 

7. Ο προσδιορισμός των καλούμενων τάξεων γίνεται με βάση την προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης για κάθε κατηγορία.

 

8. Με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 18 ρυθμίζονται τα θέματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων του παρόντος, λόγω πτώχευσης ή θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μελετητή ή του συμβούλου, παραίτησης μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας και ο χρόνος μέσα στον οποίο πρέπει να ολοκληρώνεται η κατάρτιση της σύμβασης από τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης.

 

9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, μπορεί να ορίζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ως ο επίσημος οργανισμός κατά την πρόβλεψη της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 346/1998 για την έκδοση δελτίου ελέγχου προς τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με τις τεχνικές δυνατότητες και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τα μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας ο υποψήφιος μελετητής που έχει έδρα του την Ελλάδα.

 

Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έκδοσης του δελτίου ελέγχου, οι περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να ζητείται από τις αναθέτουσες αρχές, τα στοιχεία, από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου ή στην παράγραφο 2 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 346/1998, τα οποία δεν απαιτούνται για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας, όταν ζητείται δελτίο ελέγχου, και κάθε σχετικό θέμα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.