Νόμος 3164/03 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Εκχώρηση Υποκατάσταση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτον το σύνολο ή μέρος της εκπόνησης της μελέτης ή της παροχής των υπηρεσιών. Σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας του αναδόχου ή μέλους της σύμπραξης ή της κοινοπραξίας, η οποία τον καθιστά ανίκανο για περαιτέρω εκτέλεση της σύμβασης ή σε περίπτωση άλλης αντικειμενικής αδυναμίας, η οποία αποδεδειγμένα δεν επιτρέπει τη συνέχιση της εκτέλεσης της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί από τον εργοδότη η εκχώρηση μετά από αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου.

 

2. Η εκχώρηση ή υποκατάσταση επιτρέπεται μόνον αν ο εκδοχέας ή ο υποκατάστατος του μέλους της σύμπραξης ή της κοινοπραξίας διαθέτει τουλάχιστον αντίστοιχα προσόντα με τον ανάδοχο ή το υποκαθιστάμενο μέλος για την εκπόνηση της μελέτης ή την παροχή των υπηρεσιών.

 

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ρυθμίζεται ειδικότερα ο τρόπος τροποποίησης και εκτέλεσης των συμβάσεων, στις περιπτώσεις εκχώρησης ή υποκατάστασης θανάτου ή πτώχευσης μελετητή ή συμβούλου ή σε περίπτωση διαγραφής μελετητή από τα Μητρώα που προβλέπονται στο άρθρο 4 και κάθε σχετικό θέμα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.