Νόμος 3164/03 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Συμπληρωματικές μελέτες ή υπηρεσίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αν κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης προκύψει η ανάγκη εκπόνησης συμπληρωματικών μελετών ή παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών, για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 346/1998, υπογράφεται συγκριτικός πίνακας, σύμφωνα με το άρθρο 21 και συμπληρωματική σύμβαση, μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου. Αν απαιτείται σύμπραξη για την εκτέλεση των συμπληρωματικών μελετών ή υπηρεσιών, η επιλογή των προσώπων που θα συμπράξουν γίνεται από τον ανάδοχο, μετά από έγκριση του εργοδότη.

 

2. Η συνολική τελική αμοιβή των συμπληρωματικών μελετών και υπηρεσιών δεν μπορεί να υπερβεί το 50% της συμβατικής αμοιβής και, σε περίπτωση που έχει εγκριθεί συγκριτικός πίνακας, το 50% της αμοιβής των εργασιών της αρχικής σύμβασης, όπως αυτή ορίζεται στον τελευταίο εγκεκριμένο συγκριτικό πίνακα. Με την ανωτέρω τελική αμοιβή ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείμενο της συμπληρωματικής σύμβασης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.