Νόμος 3164/03 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Αμοιβή μελετών και υπηρεσιών - Αναθεώρηση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση σύμβασης εκπόνησης μελέτης που ανατέθηκε με την υποβολή και οικονομικής προσφοράς, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών, συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι η οικονομική του προσφορά, η οποία είναι και η τελική αμοιβή, με την οποία ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείμενο της σύμβασης.

 

2. Σε περίπτωση ανάθεσης σύμβασης εκπόνησης μελέτης χωρίς οικονομική προσφορά, συμβατική αμοιβή είναι η προεκτιμώμενη. Η τελική αμοιβή, με την οποία ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείμενο της σύμβασης, δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο της συμβατικής, καθώς και, προκειμένου περί συμπληρωματικής σύμβασης, τα όρια που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου.

 

Η τελική αμοιβή προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις που ισχύουν για τις αμοιβές μελετών και αν δεν προβλέπονται αμοιβές από τις διατάξεις αυτές, ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής καθορίζεται στην προκήρυξη.

 

3. Η αμοιβή δεν επιτρέπεται να αναθεωρείται κατά τη διάρκεια της αρχικής συμβατικής προθεσμίας. Αν παραταθεί η προθεσμία αυτή και για το μέρος της αμοιβής που αφορά στις εργασίες που εκτελούνται μετά τη λήξη της, εφόσον η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, η αμοιβή καταβάλλεται αναθεωρημένη, με χρόνο εκκίνησης της αναθεώρησης το χρόνο λήξης της αρχικής συμβατικής προθεσμίας και χρόνο λήξης της αναθεώρησης το χρόνο πληρωμής των εργασιών που εκτελέστηκαν μετά τη λήξη της αρχικής συμβατικής προθεσμίας. Η αναθεώρηση της αμοιβής των εργασιών για σύμβαση εκπόνησης μελέτης που ανατέθηκε χωρίς την υποβολή οικονομικής προσφοράς, υπολογίζεται με την εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για την αναθεώρηση των αμοιβών μελετών. Ο τρόπος αναθεώρησης της αμοιβής των εργασιών για τις λοιπές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, καθώς και ο τρόπος αναθεώρησης της αμοιβής κατηγορίας μελετών για την οποία δεν προβλέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν ο τρόπος αναθεώρησης, ο τρόπος αυτός προσδιορίζεται στην προκήρυξη και σε περίπτωση ανάθεσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, καθορίζεται στη σύμβαση,

 

4. Η καταβολή της αμοιβής στον ανάδοχο γίνεται τμηματικά με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών και κατανέμεται σε ενδιάμεσες πληρωμές και πληρωμές μετά την παραλαβή και έγκριση του αντικειμένου της σύμβασης.

 

Αν προβλέπεται στην προκήρυξη, χορηγείται στον ανάδοχο προκαταβολή μέχρι ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συμβατικής αμοιβής, με την υποβολή ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

 

Όταν η ταχύτερη εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης ή τμήματος αυτής έχει ιδιαίτερη σημασία και εφόσον προβλέπεται στην προκήρυξη, μπορεί με τη σύμβαση να προβλέπεται η καταβολή πρόσθετης αμοιβής μέχρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου.

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζεται ο τρόπος καταβολής της αμοιβής τμηματικά, ο τρόπος σύνταξης των πιστοποιήσεων και η διαδικασία ελέγχου και έγκρισής τους, ο τρόπος υποβολής και πληρωμής τους, ο τρόπος καθορισμού του επιτοκίου της προκαταβολής και η διαδικασία απόσβεσής της, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της πρόσθετης αμοιβής και κάθε σχετικό θέμα.

 

5. Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση της αμοιβής του αναδόχου πριν από την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.