Νόμος 3164/03 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Νέες τιμές - Συγκριτικοί πίνακες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών συντάσσεται στην περίπτωση αρχικής ή συμπληρωματικής σύμβασης που συνήφθηκαν χωρίς οικονομική προσφορά, όταν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών εντός του αντικειμένου της σύμβασης (αρχικής ή συμπληρωματικής), για τις οποίες δεν προβλέπεται από αυτή ή από τις διατάξεις που ισχύουν για τις αμοιβές μελετών τρόπος υπολογισμού της αμοιβής τους.

 

Οι τιμές κανονίζονται είτε με βάση την οικονομική προσφορά είτε με βάση τις διατάξεις που ισχύουν για τις αμοιβές των μελετών είτε με υπάρχοντα συγκριτικά στοιχεία, Πρωτόκολλο κανονισμού τιμής μονάδας συντάσσεται με τον ίδιο τρόπο και όταν μειώνονται οι εργασίες που προβλέπονται από σύμβαση που συνάφθηκε με οικονομική προσφορά.

 

2. Για την εκτέλεση των εργασιών της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και για την εκτέλεση των εργασιών κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, συντάσσεται συγκριτικός πίνακας, στον οποίο αναφέρονται αναλυτικά και κατά τρόπο συγκρίσιμο οι καταβλητέες αμοιβές πριν και μετά από αυτόν. Συγκριτικός πίνακας συντάσσεται και για κάθε άλλη περίπτωση που επέρχεται μεταβολή της καταβλητέας αμοιβής.

 

3. Σε περίπτωση αρχικής ή συμπληρωματικής σύμβασης εκπόνησης μελέτης, που συνάφθηκε χωρίς οικονομική προσφορά, δεν επιτρέπεται η εκτέλεση από τον ανάδοχο εργασιών πέραν του ποσού της συμβατικής αμοιβής ή πέραν του ποσού του τελευταίου εγκεκριμένου συγκριτικού πίνακα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση από αυτόν της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την υποβολή αναλυτικής έκθεσης με τη νέα εκτίμηση των αμοιβών και προηγούμενη έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο και την υποβολή σχεδίου συγκριτικού πίνακα, στον οποίο περιλαμβάνονται οι προτεινόμενες για εκτέλεση εργασίες και η αύξηση της αμοιβής.

 

4. Τα πρωτόκολλα κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών και οι συγκριτικοί πίνακες συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, μετά την υποβολή σχετικών σχεδίων από τον ανάδοχο και εγκρίνονται από την Προϊστάμενη Αρχή, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου.

 

5. Αν κατά την εκπόνηση μελέτης προκύψει ότι η αμοιβή του αναδόχου υπερβαίνει την προβλεπόμενη από την τάξη του πτυχίου του, κατά ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%), ο ανάδοχος, για τη συνέχιση της μελέτης, υποχρεούται να συμπράξει με γραφείο μελετών, της εγκρίσεως του εργοδότη, το οποίο θα καλύπτει την απαιτούμενη τάξη πτυχίου, άλλως μετά την ολοκλήρωση του εκπονούμενου σταδίου λύεται η σύμβαση και η μελέτη επαναπροκηρύσσεται.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με τη σύνταξη των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών και των συγκριτικών πινάκων, ο τύπος και το περιεχόμενο αυτών, η άσκηση ενστάσεων κατά αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.