Νόμος 3164/03 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Υποχρεώσεις του αναδόχου - Έκπτωση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε εκτέλεση της σύμβασης κατά οικονομοτεχνικά άρτιο τρόπο, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, τις προδιαγραφές που κάθε φορά ισχύουν και τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής. Οι αξιώσεις του εργοδότη κατά του αναδόχου λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης της παροχής του, παραγράφονται μετά από έξι (6) έτη από την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης ή τη λύση της με οποιονδήποτε τρόπο.

 

2. Αν προβλέπεται από τη σύμβαση, η χρησιμοποίηση στοιχείων που χορηγούνται από τον εργοδότη, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Αν τα στοιχεία που χορηγήθηκαν παρουσιάζουν ανακρίβειες, οι οποίες είναι δυνατόν να διαπιστωθούν από τον μελετητή ή παρουσιάζουν ασάφειες ή είναι ανεπαρκή, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η αρτιότητα ή η εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως και αμέσως τον εργοδότη, άλλως θεωρείται αποκλειστικά υπαίτιος για κάθε ζημία που προκλήθηκε από τα στοιχεία αυτά.

 

3. Ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του εργοδότη, αν δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του από τη σύμβαση για την περίπτωση αυτή, στη σύμβαση ορίζεται υποχρεωτικά ότι η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του εργοδότη. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζονται η διαδικασία και οι συνέπειες της έκπτωσης, οι λοιπές κυρώσεις κατά του αναδόχου και τα αρμόδια όργανα που επιβάλλουν τις κυρώσεις αυτές. Η οριστική απόφαση έκπτωσης κοινοποιείται και καταχωρίζεται στην υπηρεσία τήρησης του Μητρώου του άρθρου 5 του παρόντος.

 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ελάττωμα ή έλλειψη του αντικειμένου της σύμβασης, τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, όσο και μετά την παραλαβή της και μέχρι την παραγραφή των σχετικών αξιώσεων του εργοδότη, σύμφωνα με την παράγραφο 1. Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να αποκαταστήσει το ελάττωμα ή την έλλειψη μέσα σε εύλογη προθεσμία που του τάσσει ο εργοδότης, ο εργοδότης επανορθώνει το ελάττωμα ή την έλλειψη σε βάρος του αναδόχου με ανάθεση των σχετικών εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται αν αποδείξει ότι δεν υφίσταται ελάττωμα ή έλλειψη ή ότι αυτά δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.

 

5. Αν προκύψει ανάγκη τροποποίησης της μελέτης κατά την κατασκευή του έργου, ο μελετητής ύστερα από αίτημα του εργοδότη, υποχρεούται να διατυπώσει γνώμη, μέσα σε εύλογη προθεσμία, αναφορικά με το αν ενδείκνυται η τροποποίηση για λόγους οικονομικούς ή τεχνικούς. Για την τροποποίηση της μελέτης κατά την κατασκευή του έργου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του νόμου 2229/1994.

 

6. Για τις υποχρεώσεις του αναδόχου εφαρμόζονται συμπληρωματικώς οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.